L 182 Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love.

(Effektivisering af straffesagskæden og nævnsprocessen m.v. i Ungdomskriminalitetsnævnet, øget adgang til videregivelse og optagelse af fotografier, forbedring af politiets muligheder for efterforskning m.v.).

Af: Justitsminister Nick Hækkerup (S)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2021-22
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 27-04-2022
1. behandlet / henvist til udvalg 06-05-2022
Betænkning afgivet 02-06-2022
2. behandlet/direkte til 3. behandling 07-06-2022
3. behandlet, vedtaget 09-06-2022
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Lovforslaget indeholder en række forslag til ændringer af straffeloven, retsplejeloven, ungdomskriminalitetsloven og forskellige andre love, der overordnet har til formål at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af politiets, anklagemyndighedens, domstolenes, kriminalforsorgens og Ungdomskriminalitetsnævnets ressourcer, herunder ved at forberede politiets efterforskningsmuligheder.

Lovforslaget indeholder for det første et forslag om at udvide politiets muligheder for at blokere hjemmesider, hvorfra der bliver begået visse straffelovsovertrædelser.

Med lovforslaget foreslås det for det andet at udvide muligheden for at afholde retsmøder med anvendelse af telekommunikation med billede ved varetægtsfængsling af udlændinge i medfør af visse af hjemrejselovens regler.

Lovforslaget indeholder for det tredje et forslag om ændring af retsplejelovens regler om politiets registrering af en mistænkts eller andens persons færden ved hjælp af f.eks. en gps, således at dette vil kunne ske uden retskendelse.

Med lovforslaget foreslås det for det fjerde at give politiet adgang til at lave stikprøvekontroller for eksplosivstoffer.

Det foreslås for det femte at indsætte en bestemmelse i straffeloven, hvori det præciseres, at de oplysninger, som politiet kan videregive i medfør af straffelovens regler om opholds- og kontaktforbud, bl.a. omfatter personfotografier optaget af politiet og kriminalforsorgen, og det foreslås, at der skabes hjemmel til, at politiet kan optage personfotografier med det specifikke formål, at fotografierne kan videregives i medfør af de nævnte regler om opholds- og kontaktforbud.

Lovforslaget indeholder for det sjette et forslag til ændring af retsplejelovens regler om massemediers adgang til aktindsigt i anklageskrifter og retsmødebegæringer hvilket betyder, at der stilles krav om, at anmodninger om aktindsigt i et større antal anklageskrifter og retsmødebegæringer skal være rimeligt begrundede.

Lovforslaget indeholder for det syvende et forslag om at udvide politiets muligheder for at offentliggøre signalement og fotografier af en formodet gerningsperson med det formål at finde frem til den angiveligt forurettede eller andre vidner.

Lovforslaget indeholder for det ottende forslag om at ændre færdselslovens regler om adgangen til at pålægge juridiske personer strafansvar for hastighedsovertrædelser, der konstateres ved atk (automatisk trafikkontrol), som ikke kan medføre frakendelse af førerretten eller kørselsforbud, sådan at strafansvaret for sådanne overtrædelser kan pålægges enkeltmandsvirksomheder uanset størrelsen på og organiseringen af virksomheden.

Lovforslaget indeholder for det niende en række forslag om at ændre ungdomskriminalitetsloven, således at der bl.a. sikres en øget brug af straksreaktioner, og at nævnsprocessen effektiviseres og smidiggøres, herunder overgangen fra kriminalitetsforebyggende indsatser efter ungdomskriminalitetsloven til sociale indsatser efter serviceloven.

Lovforslaget indeholder for det tiende et forslag om, at det præciseres ved lov, at danske myndigheder og domstole kan behandle anmodninger om retshjælp fra og fremsende anmodninger om retshjælp til Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) efter almindelige regler om staters gensidige retshjælp i straffesager.

Det foreslås at loven træder i kraft den 1. juli 2022, jævnfør dog stk. 2 og 3.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 63 (S, V, SF, KF, Naser Khader (UFG) og Orla Østerby (UFG)) , imod stemte 33 (RV, EL, DF, NB, LA, FG, ALT, Bent Bøgsted (UFG), Hans Kristian Skibby (UFG) og Karina Adsbøl (UFG)), hverken for eller imod stemte 0.