L 27 Forslag til lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.

Af: Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)
Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget
Samling: 2023-24
Status: Stadfæstet

Betænkning

Afgivet: 23-11-2023

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 23. november 2023

20231_l27_betaenkning.pdf
Html-version

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 23. november 2023

1. Ændringsforslag

Børne- og undervisningsministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Nye Borgerlige, Siumut, Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

3. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 9

Af børne- og undervisningsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I stk. 1 ændres »stk. 2 og 3, § 10 og § 11, stk. 2, nr. 2 og 3, og regler udstedt i medfør heraf« til: »stk. 2, § 10 og § 11, stk. 2, nr. 2 og 3, og regler udstedt i medfør af stk. 3«.

[Teknisk korrektion]

Til § 12

2) I stk. 1 indsættes efter »kvalitetsaftalen«: »og betingelserne for godkendelse«.

[Præcisering af ordlyden af tilsynsforpligtelsens rækkevidde]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med lovforslagets § 9, stk. 1, fastsættes det, at godkendelse af et behandlings- og specialundervisningstilbud sker ved indgåelse af en kvalitetsaftale, og at kvalitetsaftalen skal indeholde en række nærmere bestemte oplysninger og vurderinger m.v.

Med ændringsforslaget tilrettes opregningen af de bestemmelser, der fastsætter de nærmere oplysninger og vurderinger m.v., der skal indgå i kvalitetsaftalen, således at der sondres tydeligt mellem bestemmelser, der selv indeholder sådanne krav, og bestemmelser, der bemyndiger ministeren til at fastsætte sådanne krav. Der er ikke foretaget ændringer af, hvilke bestemmelser der indgår i opregningen.

Til nr. 2

Med lovforslagets § 12, stk. 1, fastsættes kravene til det tilsyn, som kommunalbestyrelsen skal føre med de behandlings- og specialundervisningstilbud, der er beliggende i kommunen, og som kommunen har indgået kvalitetsaftale med. Bestemmelsen i det fremsatte lovforslag indeholder en henvisning til, at tilsynet skal omfatte en vurdering af, »om behandlings- og specialundervisningstilbuddet overholder kvalitetsaftalen, jf. §§ 8-10«. Bestemmelserne i §§ 8-10 regulerer godkendelsen i sin helhed og ikke kun kvalitetsaftalen. Der foreslås derfor en ændring af ordlyden af bestemmelsen.

Det følger af bemærkningerne til bestemmelsen i det fremsatte lovforslag (Folketingstidende 2023-24, tillæg A, L 27 som fremsat, side 57-58), at »Kommunalbestyrelsen vil således skulle påse, at hvert enkelt punkt i den indgående kvalitetsaftale er opfyldt, herunder om behandlings- og specialundervisningstilbuddet opfylder de aftalte indikatorer under hvert af kvalitetsaftalens temaer. Ved tilsynet vil kommunalbestyrelsen skulle vurdere, om behandlings- og specialundervisningstilbuddet opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 9 og 10, da disse vil være en forudsætning for kvalitetsaftalen, uanset om de er omtalt i kvalitetsaftalen eller ej. Kommunalbestyrelsen og behandlings- og specialundervisningstilbuddet vil således ikke kunne aftale sig fra, at tilsynet omfatter alle betingelserne for godkendelse«.

Med ændringsforslaget er tilsigtet en præcisering af tilsynsforpligtelsens rækkevidde, således at det fremgår af bestemmelsens ordlyd, at kommunalbestyrelsen forventes både at føre tilsyn med, at kvalitetsaftalen bliver overholdt, og med, at betingelserne for godkendelse bliver overholdt. Dermed vil bestemmelsen blive affattet som forudsat i de specielle bemærkninger til bestemmelsen og i bedre overensstemmelse med lovforslagets § 15, stk. 1, om, i hvilke tilfælde en godkendelse kan tilbagekaldes.

4. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 4. oktober 2023 og var til 1. behandling den 13. oktober 2023. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Sammenhæng med andre lovforslag

Lovforslaget blev ved 1. behandling sambehandlet med lovforslag nr. L 28 om styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.

Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter

Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 1 møde.

Høringssvar

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og børne- og undervisningsministeren sendte den 31. marts 2023 dette udkast til udvalget, jf. BUU alm. del - bilag 82 (folketingsåret 2022-23, 2. samling). Den 4. oktober 2023 sendte børne- og undervisningsministeren høringssvarene og et høringsnotat til udvalget.

Bilag

Under udvalgsarbejdet er der omdelt 4 bilag på lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 7 spørgsmål til børne- og undervisningsministeren til skriftlig besvarelse, som ministeren har besvaret.

Astrid Krag (S) Frederik Vad (S) nfmd. Gunvor Wibroe (S) Kim Aas (S) Kris Jensen Skriver (S) Matilde Powers (S) Sara Emil Baaring (S) Thomas Skriver Jensen (S) Trine Bramsen (S) Anni Matthiesen (V) Hans Christian Schmidt (V) Ken Kristensen (V) Peter Juel-Jensen (V) Rosa Eriksen (M) Rasmus Lund-Nielsen (M) Karina Adsbøl (DD) fmd. Marlene Harpsøe (DD) Helena Artmann Andresen (LA) Henrik Dahl (LA) Lise Bertelsen (KF) Andreas Karlsen (KF) Mette Thiesen (DF) Alex Ahrendtsen (DF) Jacob Mark (SF) Charlotte Broman Mølbæk (SF) Astrid Carøe (SF) Anne Hegelund (EL) Lotte Rod (RV) Helene Liliendahl Brydensholt (ALT)

Nye Borgerlige, Siumut, Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S)50
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)23
Socialistisk Folkeparti (SF)15
Moderaterne (M)15
Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg (DD)14
Liberal Alliance (LA)14
Det Konservative Folkeparti (KF)10
Enhedslisten (EL)9
Radikale Venstre (RV)7
Dansk Folkeparti (DF)7
Alternativet (ALT)5
Nye Borgerlige (NB)3
Siumut (SIU)1
Inuit Ataqatigiit (IA)1
Sambandsflokkurin (SP)1
Javnaðarflokkurin (JF)1
Uden for folketingsgrupperne (UFG)3