Retsudvalget 2023-24
L 51
Offentligt
2790560_0001.png
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
30. november 2023
Formueretskontoret
Mads Kleis Frederiksen
2023-08762
3071990
Besvarelse af spørgsmål nr. 2 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende
forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer,
værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Digital be-
handling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager, øget antal by-
retsdommere, anerkendelse af juridiske eksamener fra Det Forenede
Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til indkom-
stregisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.) (L 51)
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende forslag til lov om
ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, rets-
plejeloven og forskellige andre love. (Digital behandling af tvangsopløs-
ningssager og dødsboskiftesager, øget antal byretsdommere, anerkendelse
af juridiske eksamener fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nor-
dirland, terminaladgang til indkomstregisteret for Familieretshuset i værge-
målssager m.v.) (L 51), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsmi-
nisteren den 28. november 2023.
Peter Hummelgaard
/
Helene Bendtsen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
Side 1/2
L 51 - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 2: Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 27/11-23 fra Finans og Leasing om L 51, § 8 om implementering af visse bestemmelser i NPL-direktivet
Spørgsmål nr. 2 vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven,
lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige
andre love. (Digital behandling af tvangsopløsningssager og døds-
boskiftesager, øget antal byretsdommere, anerkendelse af juridiske ek-
samener fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland,
terminaladgang til indkomstregisteret for Familieretshuset i værge-
målssager m.v.) (L 51) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren kommentere henvendelsen af 27/11-23 fra Fi-
nans og Leasing om L 51, § 8 om implementering af visse be-
stemmelser i NPL-direktivet, jf. L 51 - bilag 7”
Svar:
Justitsministeriet bemærker indledningsvist, at den foreslåede bestemmelse
i kreditaftalelovens § 29 a, jf. lovforslagets § 8, nr. 3, gennemfører artikel
27, nr. 2, og artikel 28, nr. 2, i NPL-direktivet (direktiv 2021/2167/EU). Be-
stemmelsen indebærer en pligt for kreditgivere til at have politikker og pro-
cedurer, som skal sikre, at der – hvor det er relevant – udvises rimelig tilba-
geholdenhed, førend der iværksættes inddrivelsesskridt, hvis en forbruger
misligholder en kreditaftale. Der er dermed ikke tale om indførelse af en
pligt til at tilbyde f.eks. kreditlempelser eller ændring af kreditaftalen. Plig-
ten angår at sørge for at sikre, at der er procedurer for at overveje, om det
måtte give mening at udvise tilbageholdenhed i det enkelte tilfælde.
Formålet med den foreslåede bestemmelse er at sikre, at kreditgivere i til-
fælde af en forbrugers misligholdelse overvejer, om – og i givet fald hvad –
der kan gøres noget for at få afbetalingen tilbage på sporet. En vurdering af
forbrugerens tilbagebetalingsevne må i den forbindelse antages at kunne
indgå i kreditgiveres overvejelser som et blandt flere elementer.
Det bemærkes, at formuleringen af bestemmelsen skal ses i lyset af, at der
er tale om direktivnær implementering.
Side 2/2