Retsudvalget 2023-24
L 51
Offentligt
2785062_0001.png
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
22. november 2023
Proces-
og
Insolvensretskontoret
Emil Thomas Hilligsøe
Thomsager
2023-08762
3046548
Besvarelse af spørgsmål nr. 1 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende
forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer,
værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love (L 51)
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1 vedrørende forslag til lov om
ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven,
retsplejeloven og forskellige andre love (L 51), som Folketingets
Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 7. november 2023.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Peter Hummelgaard
/
Lisbeth Gro Nielsen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
Side 1/4
L 51 - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der sikrer, at borgere, der er undtaget NemID, også er undtaget krav om at benytte den digitale skifteportal
Spørgsmål nr. 1 vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven,
lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige
andre love (L 51) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren som teknisk bistand udarbejdelse et
ændringsforslag, der sikrer, at borgere, der er undtaget nem-id,
også er undtaget krav om at benytte den digitale skifteportal?”
Svar:
1.
Justitsministeriet bemærker, at det af bemærkningerne til de foreslåede
bestemmelser i selskabslovens § 229 a og dødsboskiftelovens § 10 a
forudsætningsvist fremgår, at skifteretten skal yde hjælp og vejledning til de
personer, som ikke kan eller har svært ved at anvende domstolenes
skifteportal. Hjælpen kan ydes telefonisk, via digital kommunikation eller
ved personligt fremmøde i retten. Hvis en person forventes ikke at kunne
anvende skifteportalen, vil vedkommende kunne undtages herfra efter den
foreslåede ændring i selskabslovens § 229 a, stk. 3, eller dødsboskiftelovens
§ 10 a, stk. 5.
Det forventes, at professionelle aktører, f.eks. advokater, vil kunne anvende
domstolenes skifteportal. Professionelle aktører vil derfor som
udgangspunkt ikke kunne undtages fra kravet om at anvende domstolenes
skifteportal.
En borger, som er repræsenteret af en advokat eller anden professionel aktør,
vil derfor som udgangspunkt ikke kunne undtages fra kravet om at anvende
domstolenes sagsportal. En borgers fritagelse fra Digital Post vil således
ikke nødvendigvis medføre et behov for, at vedkommende undtages fra at
anvende skifteportalen.
Det bemærkes i den forbindelse, at det af bemærkningerne til de foreslåede
bestemmelser i selskabslovens § 229 a og dødsboskiftelovens § 10 a
fremgår, at hvis en borger i forvejen er fritaget fra Digital Post, vil dette
være en omstændighed, der kan være med til at sandsynliggøre, at borgeren
ikke kan anvende domstolenes skifteportal.
Justitsministeriet kan på den baggrund ikke støtte ændringsforslaget.
2.
Ændringsforslaget vil kunne udformes således:
Side 2/4
L 51 - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der sikrer, at borgere, der er undtaget NemID, også er undtaget krav om at benytte den digitale skifteportal
Ӯndringsforslag
til
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer,
værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love
(Digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager, øget
antal byretsdommere, anerkendelse af juridiske eksamener fra Det
Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til
indkomstregisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.) (L 51)
Ændringsforslag
Af (…), tiltrådt af (…):
Til § 1
1)
I det under
nr. 2
foreslåede
§ 229 a, stk. 3,
indsættes efter 1. pkt. som nyt
punktum:
»Hvis en bruger er fritaget fra Digital Post, undtager skifteretten brugeren
fra at anvende domstolenes skifteportal.«
[Undtagelse fra at anvende domstolenes skifteportal for brugere, der er
fritaget fra Digital Post]
Til § 4
2)
I det under
nr. 7
foreslåede
§ 10 a, stk. 5,
indsættes efter 1. pkt. som nyt
punktum:
»Hvis en bruger er fritaget fra Digital Post, undtager skifteretten brugeren
fra at anvende domstolenes skifteportal.«
[Undtagelse fra at anvende domstolenes skifteportal for brugere, der er
fritaget fra Digital Post]
Bemærkninger
Til nr. 1 og 2
Med ændringsforslagene foreslås det, at skifteretten af egen drift undtager
personer, der er fritaget fra Digital Post, fra at anvende domstolenes
Side 3/4
L 51 - 2023-24 - Endeligt svar på spørgsmål 1: Spm. om bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, der sikrer, at borgere, der er undtaget NemID, også er undtaget krav om at benytte den digitale skifteportal
skifteportal i forbindelse med behandling af tvangsopløsningssager og
dødsboskiftesager på domstolenes skifteportal.
Skifteretten vil samtidig beslutte, hvordan kommunikation mellem
skifteretten og personen, der er undtaget fra at bruge domstolenes
skifteportal, herefter skal ske i henhold til bestemmelsernes sidste pkt.”
Side 4/4