Retsudvalget 2023-24
L 51 Spørgsmål 1
Offentligt
2776645_0001.png
Retsudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
7. november 2023
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 51
Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven,
retsplejeloven og forskellige andre love. (Digital behandling af tvangsopløsningssager
og dødsboskiftesager, øget antal byretsdommere, anerkendelse af juridiske eksamener
fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til indkomstre-
gisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.).
Af justitsministeren (Peter Hummelgaard)
Spørgsmål 1
Vil ministeren som teknisk bistand udarbejdelse et ændringsforslag, der sikrer, at borgere,
der er undtaget nem-id, også er undtaget krav om at benytte den digitale skifteportal?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [email protected] og til [email protected].
På udvalgets vegne
Steffen Larsen
formand
1/1