Børne- og Undervisningsudvalget 2023-24
L 30 Bilag 4
Offentligt
2787218_0001.png
Til lovforslag nr.
L 30
Folketinget 2023-24
Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 23. november 2023
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven
(Bedre mulighed for udsat skolestart)
[af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye)]
1. Ændringsforslag
Enhedslisten og Alternativets medlemmer af udvalget har
stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.
2. Indstillinger
Et
flertal
i udvalget (S, V, M, LA, KF og RV) indstiller
lovforslaget til
vedtagelse uændret.
Flertallet vil stemme
imod de stillede ændringsforslag.
Et
mindretal
i udvalget (SF, EL, DF og ALT) indstiller
lovforslaget til
vedtagelse
med de stillede ændringsforslag.
Et
andet mindretal
i udvalget (DD) indstiller lovforslaget
til
vedtagelse uændret.
Mindretallet vil stemme hverken for
eller imod de stillede ændringsforslag.
Nye Borgerlige, Siumut, Inuit Ataqatigiit, Sambands-
flokkurin og Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgi-
velsen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang
til at komme med indstillinger eller politiske bemærkninger
i betænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
3. Politiske bemærkninger
Radikale Venstre
Radikale Venstres medlem af udvalget mener, at børn
skal have lov til at være børn. De skal have en lang barndom
fuld af leg i børnehaven. Radikale Venstre er glade for, at
flere børn nu får mulighed for at blive et år ekstra i børneha-
ven, men ville ønske, at man gjorde det ordentligt og lagde
beslutningen hos børnehaven og forældrene.
Den tidligere socialdemokratiske regering insisterede på,
at ledere og pædagoger skal udfylde papirer, for at et barn
må blive et år mere i børnehaven. Men hvorfor skal ledere
og pædagoger bruge tiden på at sidde og skrive i stedet
for at være sammen med børnene? Det er jo sådan, der
kommer bureaukrati. Det er regler som denne, det gør, at det
går langsomt med at afbureaukratisere. Hvorfor har vi ikke
bare tillid til, at forældre, pædagoger og ledere kan træffe
den rigtige beslutning? Hvis det handler om penge, ville det
være mere fair af regeringen at sige det åbent. Så kan vi jo
mødes, hvis det viser sig, at det er dyrere end det afsatte
beløb.
Radikale Venstre er altså enige i de stillede ændringsfor-
slag fra Enhedslisten og Alternativet, men kan ikke stemme
for, fordi det ikke er en del af aftalen og dermed ikke er
finansieret. Radikale Venstre bliver ved med at presse på
for, at det bliver en selvfølge, at børn er lige så længe i
børnehaven, som det giver mening for dem.
4. Ændringsforslag med bemærkninger
Ændringsforslag
Af et
mindretal
(EL og ALT), tiltrådt af et
mindretal
(SF og
DF):
Til titlen
1)
Efter »dagtilbudsloven« indsættes: »og lov om folke-
skolen«.
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 3]
Til § 1
2)
I den under
nr. 2
foreslåede
§ 29 a
ændres i
stk. 1
»kommunalbestyrelsens afgørelse« til: »afgørelsen«.
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 3]
Ny paragraf
3)
Efter § 1 indsættes:
AX029241
L 30 - 2023-24 - Bilag 4: Betænkning afgivet den 23. november 2023
2787218_0002.png
2
Ȥ 01
I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af
15. august 2023, som ændret ved § 13 i lov nr. 1746 af 27.
december 2016, § 1 i lov nr. 209 af 5. marts 2019, § 1 i lov
nr. 882 af 21. juni 2022 og § 23 i lov nr. 753 af 13. juni
2023, foretages følgende ændring:
1.
I
§ 34, stk. 2, 1. pkt.,
ændres »Kommunalbestyrelsen kan
efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke« til:
»Forældrene og dagtilbudslederen kan i forening«.«
[Ændring af afgørelseskompetencen fra kommunalbestyrel-
sen til forældrene og dagtilbudslederen i forening]
Bemærkninger
Til nr. 1
Ændringsforslaget er en konsekvens af ændringsforslag
nr. 3.
Til nr. 2
Ændringsforslaget er en konsekvens af ændringsforslag
nr. 3.
Til nr. 3
Med ændringsforslaget foreslås det, at forældrene og
dagtilbudslederen i forening kan godkende, at et barns un-
dervisning udsættes til 1 år efter undervisningspligtens ind-
træden, når det er begrundet i barnets udvikling.
Den foreslåede bestemmelse vil medføre, at kompetencen
til at godkende en eventuel udsættelse af et barns skolestart
overgår fra kommunalbestyrelsen til forældrene og dagtil-
budslederen i forening.
5. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 4. oktober 2023 og var til
1. behandling den 13. oktober 2023. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Børne- og Undervis-
ningsudvalget.
Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter
Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med ud-
valgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketin-
gets hjemmeside www.ft.dk.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.
Høringssvar
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og børne- og undervisningsministeren sendte
den 23. maj 2023 dette udkast til udvalget, jf. BUU alm.
del – bilag 112 (folketingsåret 2022-23, 2. samling). Den
4. oktober 2023 sendte børne- og undervisningsministeren
høringssvarene og et høringsnotat til udvalget.
Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt 3 bilag på lovforsla-
get.
Spørgsmål
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 5 spørgsmål
til børne- og undervisningsministeren til skriftlig besvarelse,
som ministeren har besvaret.
Astrid Krag (S) Frederik Vad (S)
nfmd.
Gunvor Wibroe (S) Kim Aas (S) Kris Jensen Skriver (S) Matilde Powers (S)
Sara Emil Baaring (S) Thomas Skriver Jensen (S) Trine Bramsen (S) Anni Matthiesen (V) Hans Christian Schmidt (V)
Ken Kristensen (V) Peter Juel-Jensen (V) Rosa Eriksen (M) Rasmus Lund-Nielsen (M) Karina Adsbøl (DD)
fmd.
Marlene Harpsøe (DD) Helena Artmann Andresen (LA) Henrik Dahl (LA) Lise Bertelsen (KF) Andreas Karlsen (KF)
Mette Thiesen (DF) Alex Ahrendtsen (DF) Jacob Mark (SF) Charlotte Broman Mølbæk (SF) Astrid Carøe (SF)
Anne Hegelund (EL) Lotte Rod (RV) Helene Liliendahl Brydensholt (ALT)
Nye Borgerlige, Siumut, Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Moderaterne (M)
Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg (DD)
Liberal Alliance (LA)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Enhedslisten (EL)
50
23
15
15
14
14
10
9
Dansk Folkeparti (DF)
Alternativet (ALT)
Nye Borgerlige (NB)
Siumut (SIU)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Sambandsflokkurin (SP)
Javnaðarflokkurin (JF)
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
7
5
3
1
1
1
1
3
L 30 - 2023-24 - Bilag 4: Betænkning afgivet den 23. november 2023
2787218_0003.png
3
Radikale Venstre (RV)
7