Børne- og Undervisningsudvalget 2023-24
L 30 Bilag 3
Offentligt
2784832_0001.png
Til lovforslag nr.
L 30
Folketinget 2023-24
Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. november 2023
Udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven
(Bedre mulighed for udsat skolestart)
[af børne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye)]
1. Ændringsforslag
Enhedslistens og Alternativets medlemmer af udvalget
har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.
2. Indstillinger
<>
Nye Borgerlige, Siumut, Inuit Ataqatigiit, Sambands-
flokkurin og Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgi-
velsen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang
til at komme med indstillinger eller politiske bemærkninger
i betænkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
3. Politiske bemærkninger
<Parti/partier>
<>
<Parti/partier>
<>
4. Ændringsforslag med bemærkninger
Ændringsforslag
Af et
mindretal
(EL og ALT):
Til titlen
1)
Efter »dagtilbudsloven« indsættes: »og lov om folke-
skolen«.
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 3]
Til § 1
2)
I den under
nr. 2
foreslåede
§ 29 a
ændres i
stk. 1
»kommunalbestyrelsens afgørelse« til: »afgørelsen«.
[Konsekvens af ændringsforslag nr. 3]
Ny paragraf
3)
Efter § 1 indsættes:
Ȥ 01
I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af
15. august 2023, som ændret ved § 13 i lov nr. 1746 af 27.
december 2016, § 1 i lov nr. 209 af 5. marts 2019, § 1 i lov
nr. 882 af 21. juni 2022 og § 23 i lov nr. 753 af 13. juni
2023, foretages følgende ændring:
1.
I
§ 34, stk. 2, 1. pkt.,
ændres »Kommunalbestyrelsen kan
efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke« til:
»Forældrene og dagtilbudslederen kan i forening«.«
[Ændring af afgørelseskompetencen fra kommunalbestyrel-
sen til forældrene og dagtilbudslederen i forening]
Bemærkninger
Til nr. 1
Ændringsforslaget er en konsekvens af ændringsforslag
nr. 3.
Til nr. 2
Ændringsforslaget er en konsekvens af ændringsforslag
nr. 3.
DokumentId
Journalnummer
L 30 - 2023-24 - Bilag 3: Udkast til betænkning
2784832_0002.png
2
Til nr. 3
Med ændringsforslaget foreslås det, at forældrene og
dagtilbudslederen i forening kan godkende, at et barns un-
dervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens ind-
træden, når det er begrundet i barnets udvikling.
Den foreslåede bestemmelse vil medføre, at kompetencen
til at godkende en evt. udsættelse af et barns skolestart over-
går fra kommunalbestyrelsen til forældrene og dagtilbudsle-
deren i forening.
5. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 4. oktober 2023 og var til
1. behandling den 13. oktober 2023. Lovforslaget blev efter
1. behandling henvist til behandling i Børne- og Undervis-
ningsudvalget.
Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter
Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med ud-
valgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketin-
gets hjemmeside www.ft.dk.
Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 1 møde.
Høringssvar
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
sendt i høring, og børne- og undervisningsministeren sendte
den 23. maj 2023 dette udkast til udvalget, jf. BUU alm.
del – bilag 112 (folketingsåret 2022-23, 2. samling). Den
4. oktober 2023 sendte børne- og undervisningsministeren
høringssvarene og et høringsnotat til udvalget.
Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt 2 bilag på lovforsla-
get.
Spørgsmål
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 5 spørgsmål
til børne- og undervisningsministeren til skriftlig besvarelse,
som ministeren har besvaret.
Astrid Krag (S) Frederik Vad (S)
nfmd.
Gunvor Wibroe (S) Kim Aas (S) Kris Jensen Skriver (S) Matilde Powers (S)
Sara Emil Baaring (S) Thomas Skriver Jensen (S) Trine Bramsen (S) Anni Matthiesen (V) Hans Christian Schmidt (V)
Morten Dahlin (V) Peter Juel-Jensen (V) Rosa Eriksen (M) Rasmus Lund-Nielsen (M) Karina Adsbøl (DD)
fmd.
Marlene Harpsøe (DD) Helena Artmann Andresen (LA) Henrik Dahl (LA) Lise Bertelsen (KF) Andreas Karlsen (KF)
Mette Thiesen (DF) Alex Ahrendtsen (DF) Jacob Mark (SF) Charlotte Broman Mølbæk (SF) Astrid Carøe (SF)
Anne Hegelund (EL) Lotte Rod (RV) Helene Liliendahl Brydensholt (ALT)
Nye Borgerlige, Siumut, Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Moderaterne (M)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg (DD)
Liberal Alliance (LA)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Enhedslisten (EL)
Radikale Venstre (RV)
50
23
15
15
14
14
10
9
7
Dansk Folkeparti (DF)
Alternativet (ALT)
Nye Borgerlige (NB)
Siumut (SIU)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Sambandsflokkurin (SP)
Javnaðarflokkurin (JF)
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
7
5
3
1
1
1
1
3