Børne- og Undervisningsudvalget 2023-24
L 30 Bilag 1
Offentligt
2759960_0001.png
20.juni 2023
Til Børne- og Undervisningsministeriet
HØRINGSSVAR
Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)
har 23. maj 2023 modtaget invitation til at komme med høringssvar
på lovforslag til ændring af Dagtilbudsloven mht. bedre mulighed for udsat skolestart.
Med lovforslaget foreslås det, at der gives bedre mulighed for at udsætte barnets skolestart med ét år ved,
at der indføres krav om, at lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at der udarbejdes en vurdering af et
barn i forhold til eventuel udsat skolestart.
BKF genkender billedet af, at der er et uens grundlag for afgørelser om skoleudsættelser. Det er positivt, at
loven lægger op til et mere ensartet grundlag for afgørelser for skoleudsættelser, samt at lovforslaget
lægger op til forskellige perspektiver fra dem, der laver indstillingen til udskudt skolestart.
BKF takker for muligheden for at give bidrag med høringssvar og har følgende bemærkninger:
Nye proceskrav og mere bureaukrati
BKF stiller sig undrende over, at der i disse tider med fokus på frisættelse og tillid til de professionelles
dømmekraft, opsættes nye proceskrav, fremfor at lade det være op til de involverede parter. BKF har
således den opfattelse, at der – trods forskelle på tværs af kommunerne – er fundet gode lokale løsninger
som afspejler lokale forskelle og initiativer. BKF undrer sig derfor også over de beskrevne tiltag, som har
karakter af merstyring fra statsligt niveau fremfor tillid til de lokale kommunalbestyrelser, ledere og
forvaltninger. BKF er af den opfattelse, at loven vil medføre øget bureaukrati og dermed er i modstrid med
regeringens nylige udspil om, at bureaukrati skal mindskes.
Af § 29a fremgår det, at lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at der udarbejdes en vurdering af et barn
optaget i dagtilbuddet, som forventes at starte i skole i det kommende skoleår, hvis der er forhold relateret
til barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse, der kan skabe tvivl om, hvorvidt barnet er klar til at starte i
skole i det kalenderår, hvor undervisningspligten indtræder, jf. folkeskolelovens § 34, stk. 1, og stk. 2.
Vurdering og sagsgange
BKF finder brug af begrebet
vurdering
i §29a meget uhensigtsmæssig. En vurdering om, hvorvidt man er i
tvivl om et barn kan starte i skole, er ikke en præcis nok vurdering at træffe en afgørelse ud fra. Hvem skal
afgøre, om tvivlen er berettiget? Hvilken klageadgang vil der i givet fald være?
BKFs mener, at bestemmelsen er så bred, at bare forældrene er i tvivl, skal der udarbejdes vurdering og
dialog mellem forældre, skole og dagtilbudsleder om behovet. Det kan betyde, at en hel del, og måske alt
for mange, børn skal vurderes, og det i sig selv øger antallet af mulige udsættelser. Det kan også betyde, at
der må bruges uforholdsmæssigt meget tid til arbejdet med vurderinger, som ellers kunne være brugt på
arbejdet med børnene i den enkelte børnehave.
Børne- og Kulturchefforeningen · Ikast-Brande Kommune · Bellisvej 2 · 8766 Nørre Snede
CVR 12612575 · TLF 41 75 06 60 · MAIL [email protected] · Side 1 af 3
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0002.png
Hvordan skal kommunalbestyrelsen kunne godkende noget efter § 34, stk. 2, når der er udarbejdet en
endelig vurdering af lederen (i dialog med forældre og skole)?
Den rigtige løsning?
BKF er nysgerrig på, hvilken viden der ligger bag forslaget og fordringen om, at udsat skolestart er løsningen
i forhold til skolestart. Og BKF finder det meget specielt, at udsættelse af skolepligt, der er reguleret i én lov
(Folkeskoleloven), ændres/uddybes med nye bestemmelser i en anden lov (Dagtilbudsloven). Især fordi det
er en del af forslaget (§ 29 a, stk. 2), at skoler skal medvirke i vurderingen ”på en ny og lovbestemt måde”.
BKF oplever, at der bag lovforslaget ligger en implicit fordring om, at børnehaven er bedre til at gøre børn
skoleparate end børnehaveklassen. Imidlertid er børnehaveklassen netop et forberedende år, hvor barnet
skal lære, hvad det vil sige at gå i skole, og som det fremgår af ministeriets hjemmeside, skal
børnehaveklassen fungerer som et overgangsår, der bygger bro mellem dagtilbuddets legende aktiviteter
og den fagopdelte undervisning fra 1. klasse, så barnet bliver godt forberedt til at få det fulde udbytte af sin
skolegang. Måske ville det være en mere hensigtsmæssig tilgang at kvalificere børnehaveklassernes
opgaveløsning på dette felt, i så fald at det vurderes, at de ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at gøre
børnene skoleparate. Det bemærkes, at man også i løbet af børnehaveklassen kan vurdere, at et barn skal
gentage børnehaveklassen, hvis der er grund hertil.
Hvis loven vedtages, som den er fremsendt, så vil det være vigtigt for BKF, at hvis et barn skoleudsættes, så
skal der udarbejdes en plan, som giver et billede af, hvad der specifikt skal arbejdes med frem mod næste
skolestart, så tiden ikke bare skal gå.
Endeligt vil BKF anbefale, at der bliver set nærmere på og udarbejdet vejledning vedr. en bredere
anvendelse af rullende skolestart, så at barnet ruller ind i skolen, når barnet er klar, og ikke først til næste
skoleårs start. I folkeskoleloven kan der allerede arbejdes med dette, men det anvendes meget lidt. BKF
finder det yderst relevant, når hensigten er, at der skal være bedre skolestart for alle børn.
Økonomisk konsekvens
Med den nye lov vil antallet af børn der forlænger deres tid i kommunale tilbud med et år stige, det vil
betyde en ret betydelig merudgift, særligt for de kommuner som har et lavt antal udsættelser. BKF sætter
derfor spørgsmålstegn ved, om den afsatte økonomi er tilstrækkelig. Kommunerne har allerede til
skoleåret 2022 oplevet en stigning i antallet af ansøgninger om skoleudsættelser. Nogle med baggrund i
omtalen af den politiske aftale.
Placering af vurderingsansvaret
Det er dagtilbudslederen, der fagligt efter dialog med forældre og modtagende skole skal kunne vurdere
om tvivlen skal betyde udsættelse. Hvis der er enighed om lederens konklusion, er det let.
Hvis andre instanser skal ind over, må der forudses en form for skriftlighed, så begrundelser kan indgå i
denne overordnede godkendelse. De eneste, der kan udarbejde en skriftlig begrundelse, er dagtilbuddet,
hvilket igen tager tid fra den pædagogiske praksis.
Børne- og Kulturchefforeningen · Ikast-Brande Kommune · Bellisvej 2 · 8766 Nørre Snede
CVR 12612575 · TLF 41 75 06 60 · MAIL [email protected] · Side 2 af 3
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0003.png
Jf. folkeskoleloven er der frit skolevalg i Danmark. Det betyder, at forældre frit kan søge en anden skole end
deres distriktsskole i eller uden for kommunen. Forældrene har ret til at blive indskrevet på en skole efter
eget valg, hvis der er plads på skolen efter den enkelte kommunes retningslinjer. Det betyder, at det på
tidspunktet hvor evt. udsat undervisningspligt skal vurderes, ikke nødvendigvis er givet hvilken skole,
barnet skal gå på. Hertil kommer, at mange privatskoler har egne optagelsesprøver.
Derudover vil BKF gerne udtrykke en skepsis over, at udredning af et barn skal udarbejdes med inddragelse
af skolens ledelse. De kender ikke barnet og vil grundlæggende kun kunne udtale sig om det generelle
setup på skolen og ikke om barnets konkrete behov, ligesom praksis på skolen vil afhænge af, hvad det er
for en klasse barnet skal i (og den er ikke kendt på dette tidspunkt). BKF er af den opfattelse, at
daginstitutionsområdet har kvalifikationerne til at vurdere, om et barn er klar til skole eller ej.
Med venlig hilsen
Rasmus Byskov-Nielsen
Vicekommunaldirektør, Ikast-Brande Kommune
Formand for Børne- og Kulturchefforeningen
Michael Gravesen
Direktør, Kalundborg Kommune
Formand for Børne- og Kulturchefforeningens skolenetværk
Merete Villsen
Dagtilbudschef, Aalborg kommune
Formand for Børne- og Kulturchefforeningens Dagtilbudsnetværk
Børne- og Kulturchefforeningen · Ikast-Brande Kommune · Bellisvej 2 · 8766 Nørre Snede
CVR 12612575 · TLF 41 75 06 60 · MAIL [email protected] · Side 3 af 3
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0004.png
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0005.png
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0006.png
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0007.png
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:
Daginstitutionernes Lands-Organisation
Christina Kirkegaard Thalund
SV: Høring over lovforslag om bedre mulighed for udsat skolestart
16. juni 2023 12:14:25
image001.png
image002.png
Kære Christina
DLO har ikke bemærkninger til lovforslaget. DLO finder det positivt, at der gives bedre mulighed
for at udsætte skolestart for de børn, der har behov for det.
Venlig hilsen
Tanja Krabbe
Sekretariatschef
Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO
Høffdingsvej 34, 2500 Valby
Tlf.: 7027 5520/ 9339 9065
DLO logo
Fra:
Christina Kirkegaard Thalund <[email protected]>
Sendt:
23. maj 2023 09:51
Til:
Børnerådet <[email protected]>; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; Daginstitutionernes Lands-Organisation
<[email protected]>; Danmarks Evalueringsinstitut <[email protected]>; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; Dansk Erhverv (høring) <[email protected]>;
Emballageindustrien <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; Datatilsynet
<[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];
Kommunernes Landsforening <[email protected]>; [email protected]; [email protected];
[email protected]; UVM - RBL <[email protected]>; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]
Cc:
Christina Kirkegaard Thalund <[email protected]>; Erika Wolf
<[email protected]>; Ole Hvilsom Larsen <[email protected]>
Emne:
Høring over lovforslag om bedre mulighed for udsat skolestart
Til adressater på vedlagte høringsliste,
Hermed sendes udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat
skolestart) i høring. Der henvises til vedlagte høringsbrev.
Børne- og Undervisningsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til
udkastet til lovforslag senest
tirsdag den 20. juni 2023.
Høringssvar kan sendes til
[email protected]
med angivelsen ”Høring – bedre mulighed for udsat
skolestart” samt afsenders navn i emnefeltet.
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0008.png
Materialet lægges endvidere på Høringsportalen tirsdag den 23. maj 2023.
Med venlig hilsen
Christina Kirkegaard Thalund
Specialkonsulent
Børne- og Undervisningsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriets departement
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: +45 33 92 50 00
Direkte tlf.: +45 21 44 38 08
E-mail:
[email protected]
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0009.png
Børne-og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 25
1220 København K
Høring over Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre
mulighed for udsat skolestart)
Danmarks Lærerforening hilser muligheden for at vurdere det enkelte barns
skolestart bedre, velkomment. Det er positivt, at viden om og kendskab til
barnet bliver centralt i vurderingen af barnets skolestart og ansvaret for at
vurdere barnet placeres i daginstitutionen.
Dog ser vi gerne, at samarbejdet mellem børnehavens pædagogiske personale
og børnehaveklasselederen tydeliggøres i lovforslaget. Det er i dialogen mellem
børnehaveklasselederen og skolelederen på den modtagende skole og
børnehavens pædagogiske personale, at det drøftes, hvordan barnets fortsatte
trivsel, udvikling og dannelse støttes bedst muligt - enten i skolen, hvis barnet
starter i skole i det kalenderår, hvor undervisningspligten indtræder for barnet,
eller i dagtilbuddet, hvis barnets skolestart udsættes med ét år.
Det bør således tydeliggøres, at en udskudt skolestart betyder, at samarbejdet
mellem børnehave og skole styrkes.
Derudover er det vigtigt, at eventuelle merudgifter ikke resulterer i økonomiske
konsekvenser for skolens øvrige områder.
Med venlig hilsen
Regitze Flannov
Medlem af Forretningsudvalget og
Formand for Undervisningsudvalget
Danmarks Lærerforening
6. juni 2023
S2018-001807
D2023-219198
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
Høringssvar fra Børnehaveklasseforeningen
Børnehaveklasseforeningen hilser lovforslaget om bedre mulighed for
skoleudsættelse velkommen.
Børn, der starter for tidligt i skole, får tit en rigtig svær start på skolelivet. Det
er unødvendigt. Vi er glade for at læse, at det er forældrenes og dagtilbuddets
viden om og kendskab til barnet, der skal være til grund for vurderingen af, om
barnet er klar til at starte i skole.
Vi er også glade for at læse, at det er en bred, velfunderet kreds omkring
barnet, der skal begrunde, hvorfor der søges om skoleudsættelse. Og at det
selvfølgelig skal ske på baggrund af en konkret, individuel vurdering af barnets
udvikling og trivsel.
Det er også rart at læse, at det ikke er en test, som skal ligge til grund men
velfunderede argumenter fra barnets nærmeste voksne.
Det ville være rart, hvis der blev fastsat centrale retningslinjer for, hvordan
denne vurdering skal foretages, så det ikke lander på en test.
Vi støtter i den grad forslaget om skoleudsættelse.
På vegne af Børnehaveklasseforeningen
Marianne Giannini
Side 2 af 2
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0011.png
København d. 19. juni 2023
Til
Børne- og Undervisningsministeriet,
Departementet
Fremsendt som e-mail til [email protected] med følgende angivelse i emnefeltet
”Høringssvar –
Lovforslag om udsat skolestart - Danmarks Private
Skoler”.
Høring vedr. af lovforslag om udsat skolestart
I høringsbrev af 23. maj 2023 anmoder Børne- og Undervisningsministeriet om eventuelle bemærkninger
vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler
grundskoler og gymnasier takker for mu-
ligheden til at give vores synspunkter til kende.
Vi har følgende bemærkninger til lovforslaget:
Ifølge lovforslaget (indsat §29 a, stk. 1), er
”lederen
af dagtilbuddet ansvarlig for, at der udarbejdes en vur-
dering af et barn optaget i dagtilbuddet, som forventes at starte i skole i det kommende skoleår, hvis der er
forhold relateret til barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse, der kan skabe tvivl om, hvorvidt barnet er
klar til at starte i skole i det kalenderår, hvor undervisningspligten indtræder, jf. folkeskolelovens § 34, stk. 1,
og stk. 2. Stk. 2.”
Det fremgår ikke entydigt af lovbemærkningerne, at dette også gælder for ledere af selv-
ejende daginstitutioner ved frie og private grundskoler (frie grundskoler). Foreningen antager, at det gæl-
der, da selvejende institutioner ved frie og private skoler (frie grundskoler) er underlagt dagtilbudsloven jf.
§36 a i Lov om friskole og private grundskoler?
Ifølge lovforslaget (indsat §29 a, stk. 2), skal
”Vurderingen
efter stk. 1 indeholde dagtilbuddets pædagogiske
vurdering af barnet, forældrenes vurdering af barnet samt lederen af den modtagende skoles vurdering af
muligheden for at understøtte barnet i skolen. Vurderingen skal udarbejdes på baggrund af dialog med for-
ældrene og lederen af den modtagende skole og kan ske på foranledning af forældrene eller dagtilbuddet”.
Det fremgår ikke entydigt af lovbemærkningerne, om dette også gælder for lederen af den modtagne skole
i tilfælde, hvor barnet allerede er optaget på /indskrevet på en fri og privat skole (fri grundskole)?
Uagtet svaret på ovenstående skal her bemærkes, at den frie og private skole (frie grundskole), uanset
hvilke beslutninger, der træffes i kommunalt regi, selv beslutter, hvilke elever, der optages på skolen jf. Lov
om friskoler og private grundskoler §1, stk. 1, 2. pkt.
Vi står til rådighed for uddybning af høringssvaret.
Karsten Suhr, formand
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0012.png
Til Børne- og Undervisningsministeriet
Att.: [email protected]
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup, Danmark
Tlf.: +45 3675 1777
[email protected]
www.handicap.dk
13. juni 2023 / kwk_dh
Sag 20-2023-00252
Dok. 623994
Høringssvar over lovforslag om bedre mulighed for udskudt skole-
start
Danske Handicaporganisationer (DH) finder det positivt, at der med lovforslaget lægges op til at forbedre
mulighederne for udskudt skolestart.
I DH ved vi, at mange børn med handicap og særlige behov bliver senere modne og skoleparate, sammen-
lignet med d eres jævnaldrende. Mange børn med handicap vil derfor få glæde af at udskyde skolestarten til
året efter.
Det er oftest forældrene, der kender deres barn bedst og har den bedste fornemmelse af, hvorvidt barnet
vil være klar til at begynde i skole.
Derfor mener DH, at forældrenes vurdering skal vægtes højt, når der træffes afgørelse om udskudt skole-
start.
DH vil derfor foreslå, at det indskrives i loven, at forældrenes vurdering og ønske om udskudt skolestart skal
tillægges afgørende vægt, samt at leder en af dagtilbuddet skal afgive en skriftlig begrundelse, såfremt for-
ældrenes ønske ikke imødekommes i beslutningen om udskudt skolestart.
Med venlig hilsen
Thorkild Olesen
formand
DH er talerør for handicaporganisationerne og repræsenterer alle typer af handicap - fra hjerneskade og gigt til udviklingshæmning og sindslidelse.
35 handicaporganisationer med cirka 340.000 medlemmer er tilsluttet DH.
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0013.png
Børne- og Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
14. juni 2023
J.nr. 2023-11-1000
Dok.nr. 604097
Sagsbehandler
Alberte Kylén
Pedersen
Sendt til:
[email protected]
Høringssvar til forslag til forslag til lov om ændring af
dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart)
Ved e-mail af 23. maj 2023 har Børne- og Undervisningsministeriet rettet henvendelse til Da-
tatilsynet og anmodet om tilsynets eventuelle bemærkninger til ovenfornævnte udkast til lov-
forslag. Udkastet giver ikke umiddelbart Datatilsynet anledning til bemærkninger.
Datatilsynet forudsætter generelt, at reglerne i databeskyttelsesforordningen
1
og databeskyt-
telsesloven
2
vil blive iagttaget i forbindelse med eventuel behandling af personoplysninger for-
anlediget af forslaget, herunder reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra
c, om at behandlingen af oplysninger skal være relevante, tilstrækkelige og begrænset til hvad
der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil oplysningerne behandles.
Med venlig hilsen
Alberte Kylén Pedersen
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
T 3319 3200
[email protected]
datatilsynet.dk
CVR 11883729
1 Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbin-
delse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46
EF.
2 Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0014.png
31-05-2023
Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven
(Bedre mulighed for udsat skolestart)
FOLA bakker op om Lovforslaget, der skal sikre bedre mulighed for at børn kan
skoleudsættes, såfremt
det vurderes, som værende det bedste for barnets læring, trivsel og
udvikling.
Vi kunne dog ønske en skærpelse af forældrenes stemme i sager om skoleudsættelse.
Derfor anbefaler vi denne tilføjelse til Lovforslaget:
”Det henstilles at afgørelsen om en skoleudsættelse som udgangspunkt skal imødekomme
forældrenes ønske herom."
Lovforslaget er iøvrigt i tråd med FOLA’s vision og målsætninger vedr. skoleudsættelser:
At barnets tarv altid kommer først - også i forhold til skoleparathedsvurdering
At børn kan skoleudsættes på baggrund af forældrenes ønske
At der fastsættes centrale, klare og tydelige procedurer for, hvordan et barn
skoleudsættes
At økonomi og demografi aldrig får betydning for vurderingen af skoleparathed i den
enkelte kommune
FOLA bakker naturligvis op om at der laves ensartede procedurer i hele landet, så det ikke
længere bliver afgørende for det enkelte barn, hvilken kommune der har sagen.
FOLA bakker op om, at ansvaret for at få lavet en pædagogisk vurdering af eventuel
manglende skoleparathed fremover placeres hos leder i dagtilbuddet, da der her foreligger
et indgående kendskab til barnet. Samtidig er det her helt afgørende, at forældrene også
skal bidrage til vurderingen og indgår i dialog om evt. skoleudsættelse. Vi finder det positivt,
at den videre dialog vedr. vurderingen med skolen både kan ske på forældrenes og
dagtilbuddets foranledning.
Vi er også enige i, at det er afgørende, at skolen er klar og tydelig på, hvad den kan tilbyde
for at understøtte det enkelte barn ind i skolen - ligesom skolen bør være klar på, hvad den
ikke vil kunnen veje op for - og at disse forhold indgår i vurderingen af, hvad der bedst
støtter op om barnets behov.
Vi er desuden tilfredse med, at der er følger ressourcer med forslaget, da vi ved, at der
tidligere har været økonomiske incitamenter, som har spillet ind i vurderingen af børns
skoleparathed. Vi er også tilfredse med at udviklingen følges tæt. Vi forventer, at hvis der
fremover tegner sig et behov for at der afsættes yderligere midler til gældende lovgivning, så
tilføres der også flere midler.
Vi skal sikre at kun børn, der er klar til skole, begynder i skole. Eller også skal vi sikre, at
skolen er klar til de børn, som den skal modtage.
Med venlig hilsen
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0015.png
31-05-2023
Signe Nielsen, formand FOLA, Forældrenes Landsorganisation
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0016.png
Dansk Friskoleforening
Middelfartvej 77
5466 Asperup
Til Børne- og Undervisningsministeriet
Att: Christina Kirkegaard Thalund
Mail:
[email protected]
62 61 30 13
[email protected]
www.friskoler.dk
06.06.2023
Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed
for udsat skolestart. Sagsnummer: 23/09759
Dansk Friskoleforening takker for muligheden til at udtale sig om det foreliggende udkast.
Dansk friskoleforening vil gerne tilkendegive opbakning til lovforslagets intention og formulering,
der afspejler vores opfattelse af et godt samarbejde mellem forældre, dagtilbud og modtagende
skole. At lederen af dagtilbud, forældre og modtagne skole i et tæt samarbejde udarbejder en
grundig vurdering af specifikke børns behov for skoleudsættelse.
Vi ser at praksis vil ændre sig, og blive mere smidig idet, den i bemærkningerne definerede
”modtagende skole” kan være en friskole:
Med modtagende skole menes skolen i det distrikt, hvor barnet bor eller opholder
sig, jf. folkeskolelovens § 36, stk. 2 en folkeskole efter forældrenes eget valg i
bopælskommunen eller i en anden kommune efter reglerne om frit valg, jf.
folkeskolelovens § 36, stk. 3, eller alternativer til folkeskolen efter folkeskolelovens
§ 33, stk.2.
Vi forstår lovforslaget således, at dagtilbudslederen sender ansøgning om skoleudsættelse direkte
til kommunalbestyrelsen. Det vil vi gerne tilslutte os, og ser at det er hensigtsmæssigt.
Med venlig hilsen
På foreningens vegne
Peter Bendix Pedersen
Formand
Søren Stein Brinck
Sekretariatsleder
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0018.png
NOTAT
KL’s høringssvar ang. lovforslag om bedre mulighed
for udsat skolestart
Tak for muligheden for at afgive høringssvar.
KL deler lovforslagets intention om, at forældrenes vurdering af et barns
eventuelle skoleudsættelse inddrages systematisk i vurderingen sammen
med viden fra dagtilbud og den modtagende skole.
KL er enig i, at ansvaret for den endelige beslutning om skoleudsættelse
fortsat skal være hos kommunalbestyrelsen.
Lovforslaget ligger vægt på, at afgørelser om skoleudsættelse sker på et
ensartet grundlag, ligesom det tydeliggøres, at kommunalbestyrelsen som
led i sagsoplysningen af en sag om skoleudsættelse i sin afgørelse skal tage
højde for viden fra dem, der har et nært kendskab til henholdsvis barnet og
muligheder for at understøtte barnet i forskellige kontekster.
KL deler ønsket om, at afgørelser om skoleudsættelser sker på et ensartet
grundlag. KL opfordrer derfor til at justere formuleringen i bemærkningerne
om, at det vil være op til lederen af dagtilbuddet at beslutte formen for
vurderingen. Det er vigtigt, at kommunerne fortsat har mulighed for at
anvende en fælles kommunal ramme for vurderingerne der, hvor det
skønnes relevant.
I bemærkningerne til lovforslaget opremses hvilke elementer, der indgår i
vurderingen af den modtagende skoles understøttelsesmuligheder. KL
undrer sig over, at opremsningen omfatter ordlyden
’et lille…læringsmiljø’
som forudsætning for et trygt læringsmiljø. Det er KLs opfattelse, at
størrelsen af læringsmiljøet ikke entydigt er et udtryk for bedre eller dårligere
muligheder for at skabe trygge læringsmiljøer.
Det bør tydeliggøres, at med lovforslagets ikrafttrædelse den 1. januar 2024,
bliver de børn der starter i børnehaveklasse august 2024 ikke omfattet af
ændrede regler. Dette er en konsekvens af formuleringen i bemærkningerne
om at ’vurderingen
af barnet vil skulle finde sted i året før, at barnet som
udgangspunkt skal starte i skole’.
KL deler ønsket om, at regelændringerne evalueres, men ønsker at pointere,
at det ikke bør være et mål i sig selv, at flere børn skoleudsættes.
Evalueringen bør fokusere på, at børn, forældre og fagprofessionelle,
oplever, at børnene har de fornødne kompetencer til at mestre overgangen
fra dagtilbud og skole.
KL tager forbehold for den politiske behandling af høringssvaret.
Med venlig hilsen
Dato: 19. juni 2023
Sags ID: SAG-2022-04210
Dok. ID: 3259179
E-mail: [email protected]
Direkte: 3370 3673
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 1 af 2
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0019.png
NOTAT
Peter Pannula Toft, Børn og Skolechef, KL
Dato: 19. juni 2023
Sags ID: SAG-2022-04210
Dok. ID: 3259179
E-mail: [email protected]
Direkte: 3370 3673
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 2 af 2
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0020.png
LAN DSORGANISATIONEN
DANSKE DAGINSTITUTIONER
Allerod d. 15. juni 2023
Borne- og Undervisningsministeriet
Ved mail: [email protected]
Vedr. Horing over udkast til forslag til lov om cendring of dagtilbudsloven
(Bedre mulighed for udsat skolestart)
Landsorganisationen Danske Daginstitutioner,
LDD, har
folgende kommentorer ifm.
det
udsendte horingsmateriale jf. d. 23. maj 2023
omhandlende forslag
til lov om cendring
of dagtilbudsloven
(Bedre
mulighed for udsat skolestart).
>>Kapitel 4
Optagelse, pasningsgaranti, plads i anden kommune, opsigelse, udmeldelse, overgang til skole
m.v.<<
2. Efter 5 29 indscettes:
»Overgang til skole
§ 29 a. Lederen of dagtilbuddet er onsvorlig for, at der udarbejdes en vurdering of et barn
optaget i dagtilbuddet, som forventes at starte i skole i det
kommende skolear, hvis der er forhold relateret til bornets trivsel, Icering,
udvikling og dannelse, der kan skabe tvivl om, hvorvidt barnet er klar til at
starte i skole i det kalenderar, hvor undervisningspligten indtrceder, jf. folkeskolelovens
34, stk. 1, og stk. 2.
Stk. 2. Vurderingen efter stk. 1 skal indeholde dagtilbuddets pmdagogiske
vurdering of barnet, forceldrenes vurdering of barnet saint lederen of den
modtagende skoles vurdering of muligheden for at understotte barnet i skolen. Vurderingen
skal udarbejdes pa baggrund of dialog med formidrene og
lederen of den modtagende skole og kan ske pa foronledning of forceldrene
eller dagtilbuddet.«
LDD onsker, at
lederen of dagtilbuddet tcienkes mere grundlozggende ind og ikke
blot har en foranledningsrolle, som beskrevet. Lederen of dagtilbuddet herunder
det pcedagogisl< uddannede personate forudscettes at have et indguende kendskab
til barnets trivsel, dannelse, Icering og udvikling, hvorfor
Jenne viden bar have en
mere dybdegaaende vice9tning ifm. vurderingen og som minimum sidestilles med
lederens of den modtagne skoles position.
bet er fastsat i § 3 a, stk. 2, at kommunalbestyrelsen, som led i f astsa?ttelsen
of rammer for bl.a. dagtilbud og med henblik pa at skabe sammenha?ng i
borns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbud, skal fastsmtte retningslinjer bl.a. om
samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen, jf. § 3
a, stk. 3, nr. 1, samt om videregivelse of relevante oplysninger ved borns
overgange fro sundhedsplejen til dagtilbud og fro dagtilbud til skolefritidsordning eller
fritidsh jem og skole, jf. § 3 a, stk. 3, nr. 3.
N
/Hejrevang 21 D
3450 Allerod
u
Rolundvej 23,1,
5260 Odense S.
Telefon: 32 95 32 30
Fax:
32 95 32 65
[email protected]
www.ldd.dk
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0021.png
LANDS0RGANISATIONEN
DANSKE DAGINSTITUTIONER
bet er den enkelte kommune, der inden for de gceldende krav i relevante
love som sundhedsloven, dagtiI buds loven, folkeskoleloven m.v, beslutter,
hvordan samarbejdet og videregivelse of relevante oplysninger om barnet
konkret vil skulle forego og tilrettelcegges i kommunen.
LIZ
onsker
i
denne sammenhceng at prcecisere vigtigheden of, at kommunerne
sikrer, at de selvejende og selvejende private dagtilbud har mulighed for at kunne
tilga diverse systemer
i forhold til
videregivelse of relevante oplysninger om
barnet. S$ledes, at de respektive institutioner ikke oplever en gentagelse of
sprogvurderingsarbejdet, hvor antagelsesvis kommunen ikke har sikret, at de
selvejende og selvejende private institutioner har mulighed for at kunne tilga det
sprogvurderingssystem og vicerktoj, kommunerne bruger, men hvor de respektive
institutioner
i
stedet er tvunget
til at
skulle betale en ofte hoj
pris for
at kunne
tilga systemet/vicerktojet.
4. Okonomiske konsekvenser og implementeringskonsekvenser for det off entlige
Lovforslaget skonnes at medf ore okonomiske konsekvenser for kommunerne. Konkret kan
lovforslaget medf ore kommunale merudgif ter som folge of indforelsen of krav om, at lederen
of dagtilbuddet er ansvarlig for, at der udarbejdes en vurdering of et barn optaget i
dagtilbuddet, som forventes at starte i skole i det kommende skolear, hvis der er forhold
relateret til barnets trivsel, Icering, udvikling og dannelse, der kan skabe tvivl om, hvorvidt
barnet er klar til at starte i skole i det kalenderar, hvor undervisningspligten indtrceder,
samt kommunale merudgif ter som folge of en forventning om, at en andel barn evt. vi fa
udskudt deres skolestart med et ar som folge of vurderingen. Med finansloven for 2023 er
der of sat 113,3 mio. kr. (2023-pl) i 2024 og 207,8 mio. kr. (2023-pl) arligt i 2025 og frem til
at sikre de okonomiske
rammer for, at kommende skole startere f ar bedre mulighed for udsat skolestart - og for at
styrke dagtilbud og skoleas arbejde med, at alle barn far
en
god skolestart.
5. Okonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.
Lovforslaget skonnes at have begrcensede okonomiske konsekvenser for erhvervslivet, idet
lovforslaget omfotter private dagtilbud. Konkret kan lov[1]forslaget medfore merudgifter
for private dagtilbud som folge of indforelsen
of krav om, at dagtilbuddene skal udarbejde en vurdering of et barn optaget
i dagtilbuddet, som forventes at starte i skole i det kommende skolear, hvis
der er forhold relateret til barnets trivsel, Icering, udvikling og dannelse, der
Pd/Heirevang 21 D
3450 Allerod
u
Rolundvej 23,1,
5260 Odense S.
Telefon: 32 95 32 30
Fax:
32 95 32 65
[email protected]<
www.ldd.dk
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0022.png
LAN DSORGANISATIONEN
DANSKE DAGINSTITUTIONER
kan skabe tvivl om, hvorvidt barnet er War til at starte i skole i det kolenderar, hvor
undervisningspligten indtrmder. Privatinstitutioner kan efter ga?Idende regler hmve
forceldrebetalingen med henblik pa at dcekke udgifterne til vurderingen of barnet.
be administrative konsekvenser vurderes at ud9ore under 4 mio. kr. og
kvantificeres derfor ikke.
®
LDD onsker at fremhceve vigtigheden af, at born i kommunale og
privatinstitutioner bor have lige vilkar, og at der ofscettes midler til lederens
merarbe jde i alle institutioner uagtet e jerforhold. Saledes, at der ikke kommer
en skmvvridning mellem kommunale og private institutioner. Sidstncevnte har en
risiko for, at de "henvises til" efter gceldende regler at hceve forceldrebetalingen
med henblik pa' at dcekke udgifterne til vurderingen of barnet, hvilket er et
uhensigtsmcessigt scenarie.
En generel betragtning fra LDD ifm. lovforslaget er, at tid som en faktor
omkring, at et barn gores, bliver eller vurderes at vane skole parat ikke i sig
selv er tilstrcekkelig. Dogtilbuddets faglige vurdering of barnet ma of kommunen
prioriteres hojt, anerkendes og tilfores de rette midler jf. handleplanen saledes,
at barnets behov understottes fagligt og ressourcemcessigt kvalificeret med andet
end blot tidsfaktoren. I sammenhceng med den faglige vurdering og handleplanen,
onsker LDD at understrege behovet for, at netop de nodvendige ressourcer folger
med kommunalt i understottelsen of barnet s$ledes, at det ikke det respektive
dagtilbud, der lokalt star med udgiften.
G
Med venlig hilsen
Pa vegne of LD
Dorthe Filtenborg
Pcedagogisk Udviklings onsulent
r
Landsorganisationen Danske Daginstitutioner, LDD
N/Heirevang 21 D
3450 Allerod
u
Rolundvej 23,1,
5260 Odense S.
Telefon: 32 95 32 30
Fax:
32 95 32 65
[email protected]
www.ldd.dk
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0023.png
Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
København, 19. juni 2023
Vedr. høring over udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven
(Bedre mulighed for udsat skolestart)
Børne- og Undervisningsministeriet har ved e-mail af 23. maj 2023 anmodet om Red Barnets eventuelle
bemærkninger til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. Red Barnet har følgende bemærkninger:
Red Barnet er positiv over forslaget om, at der indføres krav i dagtilbudsloven om, at lederen af den dag-
institution mv., et kommende skolebarn er optaget i, enten på foranledning af forældrene, eller på eget
initiativ skal udarbejde en vurdering af barnet, hvis der er forhold relateret til barnets sociale eller faglige
udvikling, trivsel og ressourcer, som kan skabe tvivl om, hvorvidt barnet er klar til at starte i skole i det ka-
lenderår, hvor undervisningspligten indtræder for barnet.
I Red Barnet har vi et stort fokus på overgangen mellem børnehave og skole i vores indsats Fri for Mob-
beri. Herfra ved vi, hvor stor betydning det har for det enkelte barns udvikling og for det kommende klas-
sefællesskabs trivsel, at børn først starter i skole, når de er socialt, fagligt og personligt modne til det.
Forskning viser desuden, at hvis børn ikke får en god skolestart kan det have konsekvenser for hele de-
res skoleforløb. Derfor er det positivt, at beslutningen om udsat skolestart bliver truffet på et veloplyst
grundlag.
Ifølge FN’s Børnekonventions artikel 12 har børn ret til at blive hørt i sager, der vedrører dem selv. For
Red Barnet er det afgørende, at førskolebørn bliver hørt ved, at forældrenes viden om barnets behov
medtages som en vægtig del af den vurdering, der foretages af barnet. Derudover er det godt, at viden
fra personale med kendskab til barnet i daginstitutionskonteksten tages med. Det skaber et stærkt funda-
ment for vurderingen af barnets behov.
Det er afgørende, at vurderingen af barnet bliver brugt og tillagt stor vægt i kommunalbestyrelsens beslut-
ning om, hvorvidt et barn skal skoleudsættes eller ej. Vurderingen af barnet giver den vigtigste viden om,
hvordan barnets udvikling og trivsel bedst kan sikres. Red Barnet vil i den forbindelse understrege, at bar-
nets behov skal have højeste prioritet. Derfor anbefaler vi, at der i forbindelse med den planlagte evalue-
ring af lovgivningen undersøges, hvordan vurderingerne bliver brugt i praksis. Hvis kommunalbestyrelsen
vælger ikke at skoleudsætte et barn, anbefaler Red Barnet, at der skal gives en skriftlig begrundelse for
beslutningen. Det må naturligvis aldrig være økonomi, der afgør, hvor mange børn, der har mulighed for
at få udsat skolestart.
Spørgsmål til ovenstående kan stiles til seniorrådgiver Naja Kinch Sohn:
[email protected].
Med venlig hilsen
Johanne-Schmidt Nielsen, generalsekretær
Red Barnet
Rosenørns Allé 12
1634 København V
Telefon 35 36 55 55
[email protected]
www.redbarnet.dk
Red Barnet
– altid på børnenes side
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0024.png
Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedhæftede filer:
DEP - AAR JK
Erika Wolf; Christina Kirkegaard Thalund
VS: Høring – bedre mulighed for udsat skolestart
16. juni 2023 10:33:12
image001.jpg
image002.png
image003.png
Fra:
Morten Kyst - Spifo <[email protected]>
Sendt:
16. juni 2023 10:10
Til:
DEP - AAR JK <[email protected]>
Emne:
Høring – bedre mulighed for udsat skolestart
Til Børne- og Undervisningsministeriet
Tak for muligheden for at afgive høringssvar.
SPIFO hilser enhver forbedring af mulighederne for udsat skolestart meget velkomment – og vi
har i øvrigt ikke nogle specifikke bemærkninger til forslaget.
Med venlig hilsen
Morten Kyst
Seniorkonsulent
Telefon: 2041 7164
Jernbane Allé 45 G, 1.
2720 Vanløse
www.spifo.dk
Spia u baggrund
Fra:
Morten Kyst - Spifo [mailto:[email protected]]
Sendt:
15. juni 2023 10:51
Til:
[email protected]
Emne:
VS: Høring over lovforslag om bedre mulighed for udsat skolestart
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0025.png
Fra:
Christina Kirkegaard Thalund [mailto:[email protected]]
Sendt:
23. maj 2023 09:51
Til:
Børnerådet <[email protected]>;
[email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
Danmarks Evalueringsinstitut
<[email protected]>;
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];
Dansk Erhverv
(høring) <[email protected]>; Emballageindustrien <[email protected]>;
[email protected]; [email protected];
Datatilsynet <[email protected]>;
[email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected];
[email protected]; [email protected]; [email protected];
Kommunernes Landsforening <[email protected]>;
[email protected]; [email protected]; [email protected];
UVM - RBL <[email protected]>;
[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Cc:
Christina Kirkegaard Thalund <[email protected]>; Erika Wolf
<[email protected]>; Ole Hvilsom Larsen <[email protected]>
Emne:
Høring over lovforslag om bedre mulighed for udsat skolestart
Til adressater på vedlagte høringsliste,
Hermed sendes udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat
skolestart) i høring. Der henvises til vedlagte høringsbrev.
Børne- og Undervisningsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til
udkastet til lovforslag senest
tirsdag den 20. juni 2023.
Høringssvar kan sendes til
[email protected]
med angivelsen ”Høring – bedre mulighed for udsat
skolestart” samt afsenders navn i emnefeltet.
Materialet lægges endvidere på Høringsportalen tirsdag den 23. maj 2023.
Med venlig hilsen
Christina Kirkegaard Thalund
Specialkonsulent
Børne- og Undervisningsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriets departement
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: +45 33 92 50 00
Direkte tlf.: +45 21 44 38 08
E-mail:
[email protected]
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0026.png
9. juni 2023
Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Høring
Lovforslag om udsat skolestart
Skolelederforeningen vil indledningsvist gerne takke for muligheden for at afgive
høringssvar vedr. lovforslag om udsat skolestart.
Vi bakker op om lovforslaget om udsat skolestart, da det øger retssikkerheden for det
enkelte barn, samt bidrager til et mere ensartet afgørelsesgrundlag.
Tilsvarende bakker vi også op om, at det er lederen af dagtilbuddet der er ansvarlig for, at
der udarbejdes en vurdering af et barn, hvis der kan skabes tvivl om, hvorvidt barnet er
klar til at starte i skole i det kalenderår hvor undervisningspligten indtræder, uagtet om det
er på forældrenes eller dagtilbuddets egen foranledning.
Det er vores holdning, at vurderinger skal foretages af de fagpersoner, der er tættest på
barnet, i samarbejde med barnets forældre. Vi bakker derfor op om, at dagtilbuddet, der
har det indgående kendskab til barnet og forhold vedr. trivsel, læring, udvikling og
dannelse, har ansvaret for sagsforberedelsen ifm. afgørelser om skoleudsættelse.
Det vil være hensigtsmæssigt, at vurderingen udarbejdes som led i de eksisterende
retningslinjer for overlevering mellem dagtilbud og skole, så der skabes systematik og
rettidighed.
For god ordens skyld bør forældre oplyses om, at en skoleudsættelse har den konsekvens, at
barnet ikke kan gå et skoleår om på et senere tidspunkt i skoleforløbet.
Herudover bør der ved skoleudsættelse udarbejdes en handleplan for, hvilken udvikling for
barnet man ønsker at arbejde hen imod, i kraft af et ekstra år i dagtilbuddet.
Med venlig hilsen
Claus Hjortdal
Formand
SKOLELEDERFORENINGEN
Snaregade 10 A · 1205 København K · Tlf. 7025 1008 · CVR 25062825 · [email protected]
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759960_0027.png
Skole og Forældre
Valdemarsgade 8, 2. sal
1665 København V
Tlf. 3326 1721
[email protected]
www.skole-foraeldre.dk
Børne- og Undervisningsministeriet
Departementet
[email protected]
Dato: 19. juni 2023
Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for
udsat skolestart)
Skole og Forældre takker for invitationen til at afgive høringssvar.
Kommunernes praksis med at bevilge senere skolestart til stadig færre børn er bekymrende – ikke
mindst set i lyset af den samtidige udvikling med stadig større mistrivsel. Vi bakker derfor op om
intentionen om at give forældrene bedre mulighed for udsat skolestart.
Vi anerkender, at den politiske aftale, bevillingen på finansloven og det forelagte udkast til lov går i
den rigtige retning, men stiller os skeptiske i forhold til, om det er tilstrækkeligt.
Helst havde vi set, at det blev en ret for forældrene at udsætte deres barns skolestart og samtidig en
mulighed for institutionen ud fra en faglig vurdering at visitere til skoleudsættelse med henvisning til
barnets tarv, som bør veje tungere end eventuelle økonomiske grunde.
Det er godt at fastsætte regler om, at lederen af dagtilbuddet skal udarbejde en vurdering, hvis der er
tvivl om, hvorvidt barnet er klar til at begynde i skole i det kalenderår, hvor undervisningspligten
indtræder, og det er oplagt rigtigt, at vurderingen skal indeholde både dagtilbuddets vurdering af
barnet, en vurdering fra lederen af den modtagende skole i forhold til muligheden for at understøtte
barnet i skole, og ikke mindst forældrenes vurdering af barnets skoleparathed.
Det er også både vigtigt og rigtigt, at vurderingen kan ske på foranledning af både forældrene og
dagtilbuddet.
Det er til gengæld uheldigt, at den foreslåede ordning ikke omfatter børn i private pasningsordninger.
Lovforslaget kan således forbedres med en tilføjelse om, at den kommunale forvaltning har ansvar for,
at der også for disse børn udarbejdes en vurdering.
Skole og Forældre bemærker med tilfredshed, at lovens kommentarer har en udmærket overordnet
beskrivelse af de emner og forhold, der skal med i dagtilbuddets pædagogiske vurdering. Det er også
godt, at det i lovens kommentarer står direkte, at forældrenes viden om barnet kan give anledning til,
at dagtilbuddets pædagogiske vurdering justeres.
På den baggrund, med de angivne forbehold og forslag til tilføjelse, støtter Skole og Forældre
forslaget.
Med venlig hilsen
Rasmus Edelberg
Formand for Skole og Forældre
Dir. tlf. 2327 0538
[email protected]
Regitze Spenner Ishøy
Næstformand for Skole og Forældre
Dir. tlf. 2989 7267
[email protected]