Børne- og Undervisningsudvalget 2023-24
L 30 Bilag 1
Offentligt
2759959_0001.png
Departementet
Juridisk Kontor
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf. nr.: +45 33 92 50 00
E-mail: [email protected]
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
4. oktober
2023
Sagsnr.: 23/14458
Høringsnotat om forslag til lov om ændring af dagtil-
budsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart)
Indholdsfortegnelse
1. Høringen
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Høringsperiode
Hørte myndigheder, organisationer m.v.
Generelle bemærkninger til lovforslaget
Bemærkninger til det foreslåede om ’vurderingen’
Bemærkninger til det foreslåede om sagsgange
Bemærkninger til økonomi og evaluering
2. Høringssvarene
3. Lovforslaget i forhold til lovudkastet
1. Høringen
1.1. Høringsperiode
Et udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven
har i perioden fra den 23. maj 2023 til den 20. juni 2023
været sendt i høring hos en række myndigheder, organisati-
oner m.v.
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759959_0002.png
Udkastet til lovforslag blev den 23. maj 2023 endvidere
sendt til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg til
orientering.
Herudover blev udkastet til lovforslag offentliggjort på Hø-
ringsportalen den 23. maj 2023.
1.2. Hørte myndigheder, organisationer m.v.
Nedenfor følger en alfabetisk oversigt over hørte myndig-
heder, organisationer m.v.
Ud for hver høringspart er det ved afkrydsning angivet, om
der er modtaget høringssvar, og om høringsparten i givet
fald havde bemærkninger til udkastet til lovforslag.
Oversigten omfatter herudover interessenter, som ikke er
blandt de hørte myndigheder, organisationer m.v., men på
egen foranledning har sendt bemærkninger til udkastet til
lovforslag. Sådanne interessenter er i oversigten markeret
med *.
Høringspart
Børnerådet
Børne- og Kulturcheffor-
eningen (BKF)
Børne- og Ungdomspæda-
gogernes
Landsforbund
(BUPL)
Børnenes Bureau
Børnesagens Fællesråd
Børnehaveklasseforeningen*
Daginstitutionernes Lands-
Organisation (DLO)
Danmarks Evalueringsintitut
(EVA)
Danmarks Lærerforening
Danmarks Private Skoler
grundskoler og
gymnasier
Danmarks Statistik (DST)
Dansk Center for Undervis-
ningsmiljø (DCUM)
Dansk Erhverv
Dansk Industri
Høringssvar Bemærkninger Ingen
be-
modtaget
mærkninger
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759959_0003.png
Danske Handicaporganisati-
oner (DH)
Danske Skoleelever
Datatilsynet
Det Centrale Handicapråd
Deutcher Schul- und Spra-
chverein für
Nordschleswig (DSSV)
Efterskoleforeningen
FOA
Fag og Arbejde
Foreningen af Frie Fagsko-
ler
Foreningen til gavn for Børn
og Unge (FOBU)
Forældrenes Landsorganisa-
tion (FOLA)
Frie Skolers Lærerforening
Friskolerne
KL
Landssammenslutningen af
Foreninger for
Selvstændige Børnepassere
Landsorganisationen Danske
Daginstitutioner
(LDD)
Red Barnet
Rådet for Børns Læring
Selveje Danmark
Selvejende og private insti-
tutioners forening
(Spifo)
Skolelederforeningen
Skole og Forældre
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2. Høringssvarene
Der er modtaget 16 høringssvar, hvoraf 14 høringssvar in-
deholder bemærkninger til lovforslaget.
Nedenfor gengives de væsentligste punkter i de indkomne
høringssvar om udkastet til lovforslag.
Høringssvarene er inddelt i følgende kategorier:
Afsnit 2.1. Generelle bemærkninger til lovforslaget
Afsnit 2.2. Bemærkninger til det foreslåede om
’vurderingen’
3
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759959_0004.png
Afsnit 2.3. Bemærkninger til det foreslåede om
sagsgange
Afsnit 2.4. Bemærkninger til økonomi og evaluering
Børne- og Undervisningsministeriets bemærkninger til hø-
ringssvarene er skrevet med kursiv.
Under pkt. 3 er det opsummeret, hvilke ændringer der er
foretaget i forhold til det udkast, som har været i høring.
Her omtales også ændringer, som ikke har baggrund i mod-
tagne høringssvar, men er foretaget på Børne- og Under-
visningsministeriets egen foranledning.
2.1. Generelle bemærkninger til lovforslaget
Foreninger og organisationer er generelt positive over for
hensigten med lovforslaget. Dette gør sig gældende for
Børnehaveklasseforeningen, Børne- og Kulturchefforenin-
gen, BUPL, Daginstitutionernes Lands-Organisation
(DLO), Danmarks Lærerforening, Danske Handicaporgani-
sationer (DH), FOLA, Friskolerne, KL, Red Barnet, Skole-
lederforeningen, Skole og Forældre og Spifo.
Børnehaveklasseforeningen
bemærker, at børn, der starter
for tidligt i skole, tit får en rigtig svær start på skolelivet, og
at det er unødvendigt. Foreningen støtter derfor, at det er
forældrenes og dagtilbuddets viden om og kendskab til
barnet, der skal være til grund for vurderingen af, om bar-
net er klar til at starte i skole, at det er en bred, velfunderet
kreds omkring barnet, der skal begrunde, hvorfor der søges
om skoleudsættelse, at vurderingen skal ske på baggrund af
en konkret, individuel vurdering af barnets udvikling og
trivsel, og at det ikke er en test, som skal ligge til grund,
men velfunderede argumenter fra barnets nærmeste voksne.
Børne- og Kulturchefforeningen
finder det positivt, at lo-
ven lægger op til et mere ensartet grundlag for afgørelser
for skoleudsættelser, samt at lovforslaget lægger op til for-
skellige perspektiver fra dem, der udarbejder indstillingen
til udsat skolestart. Foreningen stiller sig dog undrende
over, at der i disse tider med fokus på frisættelse og tillid til
de professionelles dømmekraft, opsættes nye proceskrav,
fremfor at lade det være op til de involverede parter, og er
af den opfattelse, at der
trods forskelle på tværs af kom-
munerne
er fundet gode lokale løsninger, som afspejler
lokale forskelle og initiativer. Foreningen undrer sig derfor
også over de beskrevne tiltag, som har karakter af mersty-
ring fra statsligt niveau frem for tillid til de lokale kommu-
4
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
nalbestyrelser, ledere og forvaltninger. Foreningen er af
den opfattelse, at loven vil medføre øget bureaukrati og
dermed er i modstrid med regeringens nylige udspil om, at
bureaukrati skal mindskes.
BUPL
anfører, at det er afgørende, at børn, som har brug
for det, kan få udsat skolestarten med et år, idet børn udvik-
ler sig forskelligt, og det skal vi tage hensyn til, så alle børn
får de bedst mulige betingelser for trivsel og udvikling samt
en god skolegang. Derfor er BUPL enig i lovforslagets in-
tentioner om at sikre, at flere børn kan få udsat skolestarten
af hensyn til deres trivsel og udvikling. BUPL hilser det
samtidig velkommen, at lovforslaget lægger op til, at det er
dem, der kender barnet, som skal vurdere, om der er behov
for at udsætte skolestarten: Forældre, pædagoger og ledere.
DLO
har meddelt, at de ikke har bemærkninger til lov-
forslaget. DLO finder det positivt, at der gives bedre mu-
lighed for at udsætte skolestarten for de børn, der har behov
for det.
Danske Handicaporganisationer
finder det positivt, at der
med lovforslaget lægges op til at forbedre mulighederne for
udsat skolestart, idet mange børn med handicap og særlige
behov bliver senere modne og skoleparate, sammenlignet
med deres jævnaldrende, og at mange børn med handicap
derfor vil få glæde af at få udsat skolestarten til året efter.
Danmarks Lærerforening
anfører, at det er positivt, at vi-
den om og kendskab til barnet bliver centralt i vurderingen
af barnets skolestart, og at ansvaret for at vurdere barnet
placeres i daginstitutionen.
Datatilsynet
bemærker, at udkastet ikke umiddelbart giver
anledning til bemærkninger.
Friskolerne
tilkendegiver opbakning til lovforslagets in-
tention og formulering, der afspejler foreningens opfattelse
af et godt samarbejde mellem forældre, dagtilbud og mod-
tagende skole, idet lederen af dagtilbud, forældre og mod-
tagne skole i et tæt samarbejde udarbejder en grundig vur-
dering af specifikke børns behov for skoleudsættelse.
FOLA
bakker op om lovforslaget, der skal sikre bedre mu-
lighed for, at børn kan skoleudsættes, såfremt det vurderes
som værende det bedste for barnets læring, trivsel og ud-
vikling. Foreningen bemærker, at lovforslaget er i tråd med
5
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
FOLA’s vision og målsætninger
vedr. skoleudsættelser om,
at barnets tarv altid kommer først
også i forhold til skole-
parathedsvurdering
at børn kan skoleudsættes på bag-
grund af forældrenes ønske, at der fastsættes centrale, klare
og tydelige procedurer for, hvordan et barn skoleudsættes,
og at økonomi og demografi aldrig får betydning for vurde-
ringen af skoleparathed i den enkelte kommune.
KL
deler lovforslagets intention om, at forældrenes vurde-
ring af et barns eventuelle skoleudsættelse inddrages sy-
stematisk i vurderingen sammen med viden fra dagtilbud
og den modtagende skole.
Red Barnet
er positiv over forslaget om, at der indføres
krav i dagtilbudsloven om, at lederen af den daginstitution
mv., et kommende skolebarn er optaget i, enten på foran-
ledning af forældrene eller på eget initiativ skal udarbejde
en vurdering af barnet, hvis der er forhold relateret til bar-
nets sociale eller faglige udvikling, trivsel og ressourcer,
som kan skabe tvivl om, hvorvidt barnet er klar til at starte i
skole i det kalenderår, hvor undervisningspligten indtræder
for barnet. Foreningen bemærker, at det har stor betydning
for det enkelte barns udvikling og for det kommende klas-
sefællesskabs trivsel, at børn først starter i skole, når de er
socialt, fagligt og personligt modne til det. Forskning viser
desuden, at hvis børn ikke får en god skolestart, kan det ha-
ve konsekvenser for hele deres skoleforløb. Derfor er det
positivt, at beslutningen om udsat skolestart bliver truffet
på et veloplyst grundlag.
Skolelederforeningen
bakker op om lovforslaget om udsat
skolestart, da det øger retssikkerheden for det enkelte barn,
samt bidrager til et mere ensartet afgørelsesgrundlag, og
bakker også op om, at det er lederen af dagtilbuddet, der er
ansvarlig for, at der udarbejdes en vurdering af et barn, hvis
der kan skabes tvivl om, hvorvidt barnet er klar til at starte i
skole i det kalenderår hvor undervisningspligten indtræder,
uagtet om det er på forældrenes eller dagtilbuddets egen
foranledning.
Skole og Forældre
anfører, at kommunernes praksis med
at bevilge senere skolestart til stadig færre børn er bekym-
rende
ikke mindst set i lyset af den samtidige udvikling
med stadig større mistrivsel, hvorfor foreningen bakker op
om intentionen om at give forældrene bedre mulighed for
udsat skolestart. Foreningen anerkender, at den politiske af-
tale, bevillingen på finansloven og det forelagte udkast til
6
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759959_0007.png
lov går i den rigtige retning, men er skeptisk i forhold til,
om det er tilstrækkeligt.
SPIFO
hilser enhver forbedring af mulighederne for udsat
skolestart meget velkomment. Foreningen har ikke speci-
fikke bemærkninger til forslaget.
Børne- og Undervisningsministeriets bemærkninger:
Aftale om bedre mulighed for udsat skolestart blev indgået
med finansloven for 2022 mellem den daværende S-
regering og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, En-
hedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne. Med afta-
le om finansloven for 2023 mellem regeringen og Sociali-
stisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og
Dansk Folkeparti blev det besluttet at tilpasse reserverne
afsat med finansloven for 2022 til bedre mulighed for udsat
skolestart, således at reserverne flugter med lovforslagets
ikrafttrædelsestidspunkt.
Det fremgår af høringssvarene, at de foreninger og organi-
sationer, der har bemærkninger til lovforslaget, generelt er
positive over for, at der med lovforslaget lægges op til at
forbedre muligheden for at udsætte skolestarten, hvis der er
forhold relateret til barnets trivsel, læring, udvikling og
dannelse, der kan skabe tvivl om, hvorvidt barnet er klar til
at starte i skole, samt at eventuelle udsættelser af skolestart
sker på et mere ensartet grundlag.
I forhold til bemærkningerne fra Børne- og Kulturcheffor-
eningen om, at lovforslaget vil medføre øget bureaukrati og
er i modstrid med regeringens udspil om, at bureaukrati
skal mindskes, skal ministeriet bemærke, at lovforslaget
udmønter en bred politisk aftale om at give børn bedre mu-
lighed for at få udsat skolestarten med ét år, hvis der er
forhold relateret til barnets trivsel, læring, udvikling og
dannelse, der kan skabe tvivl om, hvorvidt barnet er klar til
at starte i skole. Det fremgår desuden af aftaleteksten, at
aftalepartierne har lagt vægt på, at det er vigtigt, at ord-
ningen ikke medfører unødigt bureaukrati for familierne
samtidig med, at der foretages en reel vurdering af behovet
for evt. at udsætte barnets skolestart med ét år.
Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i
lovforslaget.
2.2. Bemærkninger til det foreslåede om ’vurderingen’
7
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
Børne- og Kulturchefforeningen
finder det specielt, at
udsættelse af skolepligt, der er reguleret i folkeskoleloven,
ændres og uddybes med nye bestemmelser i dagtilbudslo-
ven. Især fordi det er en del af forslaget (§ 29 a, stk. 2), at
skoler skal medvirke i vurderingen ”på en ny og lovbestemt
måde”. Foreningen oplever, at der bag lovforslaget ligger
en implicit fordring om, at børnehaven er bedre til at gøre
børn skoleparate end børnehaveklassen. Foreningen be-
mærker, at børnehaveklassen netop er et forberedende år,
hvor barnet skal lære, hvad det vil sige at gå i skole, og som
det fremgår af ministeriets hjemmeside, skal børnehave-
klassen fungere som et overgangsår, der bygger bro mellem
dagtilbuddets legende aktiviteter og den fagopdelte under-
visning fra 1. klasse, så barnet bliver godt forberedt til at få
det fulde udbytte af sin skolegang. Foreningen anfører, at
det ville være en mere hensigtsmæssig tilgang at kvalificere
børnehaveklassernes opgaveløsning på dette felt, i så fald at
det vurderes, at de ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at
gøre børnene skoleparate. Foreningen bemærker, at man
også i løbet af børnehaveklassen kan vurdere, at et barn
skal gentage børnehaveklassen, hvis der er grund hertil.
Børne- og Kulturchefforeningen
bemærker, at det på
tidspunktet hvor evt. udsat undervisningspligt skal vurde-
res, ikke nødvendigvis er givet, hvilken skole barnet skal gå
på, samt at mange privatskoler har egne optagelsesprøver.
Endvidere er foreningen skeptisk over, at udredning af et
barn skal udarbejdes med inddragelse af skolens ledelse.
De kender ikke barnet og vil grundlæggende kun kunne ud-
tale sig om det generelle setup på skolen og ikke om bar-
nets konkrete behov, ligesom praksis på skolen vil afhænge
af, hvad det er for en klasse, barnet skal i, og den er ikke
kendt på dette tidspunkt. Foreningen er af den opfattelse, at
daginstitutionsområdet har kvalifikationerne til at vurdere,
om et barn er klar til skole eller ej.
Danmarks Private Skoler
antager, at lovforslagets krav
om, at lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at der udar-
bejdes en vurdering af et barn optaget i dagtilbuddet også
gælder de selvejende institutioner ved frie og private sko-
ler, der er underlagt dagtilbudsloven, jf. § 36 a i lov om fri-
skole og private grundskoler. Foreningen anfører videre, at
det ikke fremgår entydigt af lovbemærkningerne, om kra-
vene til vurderingen også gælder for lederen af den mod-
tagne skole i tilfælde, hvor barnet allerede er optaget på
/indskrevet på en fri og privat skole? I forlængelse heraf
bemærker foreningen, at uanset, hvilke beslutninger der
8
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
træffes i kommunalt regi, beslutter den frie og private sko-
le, hvilke elever der optages på skolen.
Danmarks Lærerforening
ser gerne, at samarbejdet mel-
lem børnehavens pædagogiske personale og børnehave-
klasselederen tydeliggøres i lovforslaget, idet det er i dialo-
gen mellem børnehaveklasselederen og skolelederen på den
modtagende skole og børnehavens pædagogiske personale,
at det drøftes, hvordan barnets fortsatte trivsel, udvikling
og dannelse støttes bedst muligt
enten i skolen, hvis bar-
net starter i skole i det kalenderår, hvor undervisningsplig-
ten indtræder for barnet, eller i dagtilbuddet, hvis barnets
skolestart udsættes med ét år.
Danske Handicaporganisationer
anfører, at det oftest er
forældrene, der kender deres barn bedst og har den bedste
fornemmelse af, hvorvidt barnet vil være klar til at begynde
i skole. Derfor skal forældrenes vurdering vægtes højt, når
der træffes afgørelse om udsat skolestart. Organisationen
foreslår derfor, at det indskrives i loven, at forældrenes
vurdering og ønske om udsat skolestart skal tillægges afgø-
rende vægt, samt at lederen af dagtilbuddet skal afgive en
skriftlig begrundelse, såfremt forældrenes ønske ikke imø-
dekommes i beslutningen om udsat skolestart.
FOLA
bemærker, at det er helt afgørende, at forældrene
også skal bidrage til vurderingen og indgår i dialog om evt.
skoleudsættelse, og at det er positivt, at den videre dialog
vedrørende vurderingen med skolen både kan ske på foræl-
drenes og dagtilbuddets foranledning. Foreningen ønsker
dog en skærpelse af forældrenes stemme i sager om skole-
udsættelse, og anbefaler følgende tilføjelse til lovforslaget:
”Det henstilles at afgørelsen
om en skoleudsættelse som
udgangspunkt skal imødekomme forældrenes ønske her-
om.” Foreningen bemærker videre, at det er afgørende, at
skolen er klar og tydelig på, hvad den kan tilbyde for at un-
derstøtte det enkelte barn ind i skolen
ligesom skolen bør
være klar på, hvad den ikke vil kunne veje op for
og at
disse forhold indgår i vurderingen af, hvad der bedst støtter
op om barnets behov.
Friskolerne
bemærker, at praksis vil ændre sig og blive
mere smidig, idet den i bemærkningerne definerede ”mod-
tagende skole” kan være en friskole.
KL
undrer sig over, at opremsningen af, hvilke elementer
der indgår i vurderingen af skoleudsættelse, omfatter ord-
9
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
lyden ’et lille… læringsmiljø’ som forudsætning for et trygt
læringsmiljø. Det er KLs opfattelse, at størrelsen af læ-
ringsmiljøet ikke entydigt er et udtryk for bedre eller dårli-
gere muligheder for at skabe trygge læringsmiljøer.
Landsorganisationen Danske Daginstitutioner
ønsker, at
lederen af dagtilbuddet tænkes mere grundlæggende ind og
ikke blot har en foranledningsrolle, idet lederen af dagtil-
buddet, herunder det pædagogisk uddannede personale,
forudsættes at have et indgående kendskab til barnets triv-
sel, dannelse, læring og udvikling, hvorfor denne viden bør
have en mere dybdegående vægtning ifm. vurderingen og
som minimum sidestilles med lederen af den modtagne
skoles position.
Red Barnet
anfører, at det er afgørende, at førskolebørn
bliver hørt ved, at forældrenes viden om barnets behov
medtages som en vægtig del af den vurdering, der foretages
af barnet. Derudover er det godt, at viden fra personale med
kendskab til barnet i daginstitutionskonteksten tages med.
Det skaber et stærkt fundament for vurderingen af barnets
behov. Det er afgørende, at vurderingen af barnet bliver
brugt og tillagt stor vægt i kommunalbestyrelsens beslut-
ning om, hvorvidt et barn skal skoleudsættes eller ej. Vur-
deringen af barnet giver den vigtigste viden om, hvordan
barnets udvikling og trivsel bedst kan sikres.
Skolelederforeningen
anfører, at det er foreningens hold-
ning, at vurderinger skal foretages af de fagpersoner, der er
tættest på barnet, i samarbejde med barnets forældre, og
foreningen bakker derfor op om, at dagtilbuddet, der har
det indgående kendskab til barnet og forhold vedr. trivsel,
læring, udvikling og dannelse, har ansvaret for sagsforbe-
redelsen ifm. afgørelser om skoleudsættelse.
Skole og Forældre
anfører, at det er godt at fastsætte reg-
ler om, at lederen af dagtilbuddet skal udarbejde en vurde-
ring, hvis der er tvivl om, hvorvidt barnet er klar til at be-
gynde i skole i det kalenderår, hvor undervisningspligten
indtræder, og at det er oplagt rigtigt, at vurderingen skal in-
deholde både dagtilbuddets vurdering af barnet, en vurde-
ring fra lederen af den modtagende skole i forhold til mu-
ligheden for at understøtte barnet i skole, og ikke mindst
forældrenes vurdering af barnets skoleparathed, og at det
både er vigtigt og rigtigt, at vurderingen kan ske på foran-
ledning af både forældrene og dagtilbuddet. Foreningen
bemærker, at lovens kommentarer har en udmærket over-
10
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759959_0011.png
ordnet beskrivelse af de emner og forhold, der skal med i
dagtilbuddets pædagogiske vurdering, og at det er godt, at
det i lovens kommentarer står direkte, at forældrenes viden
om barnet kan give anledning til, at dagtilbuddets pædago-
giske vurdering justeres.
Skole og Forældre
bemærker at man helst så, at det blev
en ret for forældrene at udsætte deres barns skolestart og
samtidig en mulighed for institutionen ud fra en faglig vur-
dering at visitere til skoleudsættelse med henvisning til
barnets tarv, som bør veje tungere end eventuelle økonomi-
ske grunde. Foreningen anfører, at det er uheldigt, at den
foreslåede ordning ikke omfatter børn i private pasnings-
ordninger og foreslår på den baggrund en tilføjelse om, at
den kommunale forvaltning har ansvar for, at der også for
disse børn udarbejdes en vurdering.
Børne- og Undervisningsministeriets bemærkninger
Det følger af den politiske aftale, at lederen af dagtilbuddet
i dialog med forældrene og lederen af den modtagende sko-
le skal udarbejde en vurdering af barnet, hvis der er for-
hold relateret til barnets trivsel, læring, udvikling og dan-
nelse, der kan skabe tvivl om, hvorvidt barnet er klar til at
starte i skole. Dette skal bidrage til at sikre viden om bar-
net i forskellige kontekster og viden om dagtilbuddet og
skolens ressourcer til at understøtte barnet.
Forslaget ændrer ikke ved, at det er kommunalbestyrelsen,
der træffer afgørelse om, hvorvidt barnets skolestart skal
udsættes med ét år. Vurderingen af barnet vil skulle indgå
som led i at kvalificere kommunalbestyrelsens afgørelse.
I forhold til Børne- og Kulturchefforeningens bemærkning
til, at udsættelse af skolestarten, der er reguleret i folkesko-
leloven, skal ændres og uddybes med nye bestemmelser i
dagtilbudsloven, skal ministeriet bemærke, at lovforslaget
indebærer en ny opgave for lederen af dagtilbuddet. Af den
årsag fastsættes forpligtelsen i dagtilbudsloven.
Af høringssvarene fremgår fra flere parter (BUPL, Danske
Handicaporganisationer, FOLA, Red Barnet og Skole og
Forældre) forskellige ønsker til, hvilken part der skal have
afgørende vægt ved vurderingen om udsat skolestart. Der
udtrykkes til eksempel ønske om, at forældrenes ønske om
udsættelse af skolestart skal tillægges afgørende vægt, at
lederen af dagtilbuddet skal indtænkes mere grundlæggen-
de og have en mere dybdegående vægtning m.v.
11
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
Til dette skal ministeriet bemærke, at forslaget har til hen-
sigt at sikre, at både dagtilbuddets og forældrenes viden
om barnet, samt viden om dagtilbuddets og den modtagen-
de skoles muligheder for at understøtte barnet, indgår i
grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutning om even-
tuelt at udsætte barnets skolestart med ét år efter undervis-
ningspligtens indtræden. Herved sikres det, at afgørelser
om skoleudsættelse sker på et mere ensartet grundlag, lige-
som det tydeliggøres, at kommunalbestyrelsen som led i
sagsoplysningen af en sag om skoleudsættelse i sin afgørel-
se skal tage højde for viden fra dem, der har et nært kend-
skab til henholdsvis barnet og mulighederne for at under-
støtte barnet i forskellige kontekster.
Der vil med forslaget ikke være krav om, at der skal være
enighed mellem dagtilbuddet, forældrene og den modta-
gende skole om, hvorvidt der er behov for at udsætte bar-
nets skolestart med ét år. I kommunalbestyrelsens beslut-
ningsgrundlag kan også indgå andre vurderinger af barnet,
fx en pædagogisk-psykologisk vurdering, som ikke er om-
fattet af den foreslåede § 29 a, stk. 1.
I forhold til Børne- og Kulturchefforeningen og Danmarks
Private Skolers bemærkninger om, hvilken skole der er den
modtagende skole, vil det i lovforslagets bemærkninger bli-
ve præciseret, at dialogen vil skulle ske med den skole, der
forventes at modtage barnet. Hvis det på tidspunktet for
vurderingen ikke er sikkert, hvilken skole der optager bar-
net, vil vurderingen skulle foretages af distriktsskolen.
I
forhold til KL’s bemærkning om størrelsen af læringsmil-
jøet vil henvisningen til ’et lille læringsmiljø’ udgå af de
specielle bemærkninger i relation til eksemplerne på sko-
lens understøttelsesmuligheder.
I forhold til Skole og Forældres bemærkning om, at det er
uheldigt, at forslaget ikke omfatter børn i private pasnings-
ordninger, skal ministeriet bemærke, at forældre med børn
i private pasningsordninger ved aftalens indgåelse vil skul-
le orienteres om, at den private pasningsordning ikke vil
skulle udarbejde en vurdering af barnet, hvis der er tvivl
om, hvorvidt barnet er klar til at starte i skole. Forslaget
ændrer ikke ved, at forældre med børn i private pasnings-
ordninger i medfør af gældende ret altid kan rette henven-
delse til kommunalbestyrelsen, hvis de ønsker, at barnet ik-
ke skal starte i skole i det år, barnet fylder seks år, jf. folke-
12
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
skolelovens § 34. Kommunalbestyrelsen vil i medfør af
gældende regler herefter skulle træffe afgørelse om, hvor-
vidt barnet kan skoleudsættes.
I forhold til Danmarks Private Skolers spørgsmål om,
hvorvidt det foreslåede krav om vurdering af et barn også
omfatter selvejende institutioner ved frie og private skoler,
skal ministeriet bemærke, at lovforslaget også omfatter pri-
vatinstitutioner og private pasningsordninger efter dagstil-
budslovens regler, der er etableret og drives af en fri
grundskole, jf. § 36 a, stk. 1, i lov om friskoler og private
grundskoler m.v. Dette vil blive præciseret i lovforslagets
bemærkninger.
Bemærkningerne har givet anledning til ændringer af lov-
forslaget.
2.3. Bemærkninger til det foreslåede om sagsgange
Børnehaveklasseforeningen
anfører, at det ville være rart,
hvis der blev fastsat centrale retningslinjer for, hvordan
vurderingen skal foretages, så det ikke lander på en test.
Børne- og Kulturchefforeningen
finder brugen af begre-
bet vurdering i den foreslåede § 29 a meget uhensigtsmæs-
sig, fordi en vurdering om, hvorvidt man er i tvivl, om et
barn kan starte i skole, ikke er en præcis nok vurdering at
træffe en afgørelse ud fra. Foreningen finder det uklart,
hvem der skal afgøre, om tvivlen er berettiget, og hvilken
klageadgang der vil være. Foreningen anfører, at bestem-
melsen er så bred, at bare forældrene er i tvivl, skal der ud-
arbejdes vurdering og dialog mellem forældre, skole og
dagtilbudsleder om behovet. Det kan betyde, at en hel del,
og måske alt for mange, børn skal vurderes, og at det i sig
selv øger antallet af mulige udsættelser, hvilket også kan
betyde, at der må bruges uforholdsmæssigt meget tid til ar-
bejdet med vurderinger, som ellers kunne være brugt på ar-
bejdet med børnene i den enkelte børnehave. Foreningen
spørger i forlængelse heraf, hvordan kommunalbestyrelsen
skal kunne godkende noget efter § 34, stk. 2, når der er ud-
arbejdet en endelig vurdering af lederen i dialog med for-
ældre og skole.
Børne- og Kulturchefforeningen
anfører herudover, at det
er dagtilbudslederen, der fagligt efter dialog med forældre
og modtagende skole skal kunne vurdere, om tvivlen skal
betyde udsættelse. Foreningen anfører, at hvis der er enig-
hed om lederens konklusion, er det let. Hvis andre instanser
13
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
skal ind over vurderingen, må der forudses en form for
skriftlighed, så begrundelser kan indgå i den overordnede
godkendelse. De eneste, der kan udarbejde en skriftlig be-
grundelse, er dagtilbuddet, hvilket igen tager tid fra den
pædagogiske praksis.
Børne- og Kulturchefforeningen
anfører desuden, at hvis
loven vedtages, som den er fremsendt, så vil det være vig-
tigt, at hvis et barn skoleudsættes, så skal der udarbejdes en
plan, som giver et billede af, hvad der specifikt skal arbej-
des med frem mod næste skolestart, så tiden ikke bare skal
gå. Herudover anbefaler foreningen, at der bliver set nær-
mere på og udarbejdet vejledning vedr. en bredere anven-
delse af rullende skolestart, så at barnet ruller ind i skolen,
når barnet er klar, og ikke først til næste skoleårs start. I
folkeskoleloven kan der allerede arbejdes med dette, men
det anvendes meget lidt.
BUPL
foreslår, at det bør fremgå af loven, at kommunerne
kan og bør delegere beslutningen til dagtilbudslederne, at
der bør indskrives krav om, at kommunalbestyrelsen skal
give en begrundelse i de tilfælde, hvor beslutningskompe-
tencen ikke har været delegeret til dagtilbudslederne, og
hvor dagtilbudsledernes vurderinger om behov for udsat
skolestart ikke er blevet imødekommet, og at det bør frem-
gå, hvilke klagemuligheder forældrene har i tilfælde af, at
kommunen ikke godkender anmodning om udsat skolestart
pba. en vurdering. Fx i tilfælde af, at den modtagende skole
i praksis ikke er i stand til at imødekomme barnets behov
ift. dets trivsel og udvikling, som har været beskrevet i vur-
deringen.
Datatilsynet
forudsætter generelt, at reglerne i databeskyt-
telsesforordningen og databeskyttelsesloven vil blive iagt-
taget i forbindelse med eventuel behandling af personop-
lysninger foranlediget af forslaget, herunder reglerne i da-
tabeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra c, om at
behandlingen af oplysninger skal være relevante, tilstræk-
kelige og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til
de formål, hvortil oplysningerne behandles.
FOLA
bakker op om, at der laves ensartede procedurer i
hele landet, så det ikke længere bliver afgørende for det en-
kelte barn, hvilken kommune der har sagen, og at ansvaret
for at få lavet en pædagogisk vurdering af eventuel mang-
lende skoleparathed fremover placeres hos leder i dagtil-
14
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759959_0015.png
buddet, da der her foreligger et indgående kendskab til bar-
net.
Friskolerne
forstår lovforslaget således, at dagtilbudslede-
ren sender ansøgning om skoleudsættelse direkte til kom-
munalbestyrelsen.
KL
anfører, at det bør tydeliggøres, at med lovforslagets
ikrafttrædelse den 1. januar 2024 bliver de børn, der starter
i børnehaveklasse august 2024, ikke omfattet af ændrede
regler. Dette er en konsekvens af formuleringen i bemærk-
ningerne om, at ’vurderingen af barnet vil skulle finde sted
i året før, at barnet som udgangspunkt skal starte i skole’.
KL
deler ønsket om, at afgørelser om skoleudsættelser sker
på et ensartet grundlag og opfordrer derfor til at justere
formuleringen i bemærkningerne om, at det vil være op til
lederen af dagtilbuddet at beslutte formen for vurderingen,
idet det er vigtigt, at kommunerne fortsat har mulighed for
at anvende en fælles kommunal ramme for vurderingerne
der, hvor det skønnes relevant.
Skolelederforeningen
anfører, at der ved skoleudsættelse
bør udarbejdes en handleplan for, hvilken udvikling for
barnet man ønsker at arbejde hen imod, i kraft af et ekstra
år i dagtilbuddet.
Skolelederforeningen
anfører, at det vil være hensigts-
mæssigt, at vurderingen udarbejdes som led i de eksiste-
rende retningslinjer for overlevering mellem dagtilbud og
skole, så der skabes systematik og rettidighed, og at foræl-
dre oplyses om, at en skoleudsættelse har den konsekvens,
at barnet ikke kan gå et skoleår om på et senere tidspunkt i
skoleforløbet.
Børne- og Undervisningsministeriets bemærkninger
Ministeriet skal på baggrund af bemærkninger fra BUPL,
Børne- og Kulturchefforeningen og Friskolerne til selve
sagsgangen for den foreslåede vurdering bemærke, at der
vil skulle udarbejdes en vurdering, hvis barnets forældre
efter folkeskolelovens § 34, stk. 2, anmoder kommunalbe-
styrelsen om, at barnets skolestart udsættes med ét år efter
undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i
barnets udvikling, hvis forældrene retter direkte henvendel-
se til dagtilbuddet, eller hvis dagtilbuddet vurderer, at der
kan være forhold relateret til barnets trivsel, læring, udvik-
15
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
ling og dannelse, der kan skabe tvivl om, hvorvidt barnet er
klar til at starte i skole.
Som det fremgår af ministeriets bemærkninger under punkt
2.1., ændrer lovforslaget ikke ved, at det fortsat er kommu-
nalbestyrelsen, der træffer afgørelse om eventuel udsættel-
se af skolestart efter folkeskolelovens § 34, stk. 2. Kommu-
nalbestyrelsens beslutning om, hvorvidt et barn kan skole-
udsættes, kan ikke indbringes for anden administrativ myn-
dighed, jf. folkeskolelovens § 51, stk. 2.
Idet vurderingen vil indgå som et væsentligt sagsbehand-
lingsskridt i forhold til kommunalbestyrelsens afgørelse
om, hvorvidt barnets skolestart vil skulle udsættes med ét
år, følger det af reglerne om notatpligt i offentlighedsloven,
at vurderingen vil skulle være skriftlig. Hvis det er aftalt
mellem kommunalbestyrelsen og lederen af dagtilbuddet, at
det er lederen af dagtilbuddet, der dokumenterer vurderin-
gen skriftligt, vil vurderingen skulle sendes sikkert fra dag-
tilbuddet til kommunalbestyrelsen, jf. de almindelige prin-
cipper for behandling af personoplysninger i databeskyttel-
sesforordningens artikel 5.
Hertil kommer, at Datatilsynet henviser til reglerne i data-
beskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra c, om, at
behandlingen af oplysninger skal være relevante, tilstræk-
kelige og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til
de formål, hvortil oplysningerne behandles. Kommunalbe-
styrelsen og privatinstitutioner vil i forbindelse med skole-
udsættelser derfor skulle iagttage principperne for behand-
ling i databeskyttelsesforordningens artikel 5, herunder
reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1,
litra c, om, at behandlingen af oplysninger skal være rele-
vante, tilstrækkelige og begrænset til, hvad der er nødven-
digt i forhold til de formål, hvortil oplysningerne behand-
les. Dette vil blive præciseret i lovforslaget.
I forhold til BUPL’s bemærkning om, at det bør fremgå af
loven, at kommunerne kan og bør delegere ’beslutningen til
dagtilbudslederne’, skal ministeriet bemærke, at det frem-
går af forslaget, at ”Forslaget ændrer ikke ved, at det er
kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt
barnets skolestart skal udsættes med ét år. Kommunalbe-
styrelsen kan efter gældende regler delegere kompetencen
til organer, der er underordnet kommunalbestyrelsen. Det
kan f.eks. være til forvaltningen, ledere af folkeskoler og
ledere af kommunale dagtilbud m.v., hvis de rette forud-
16
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
sætninger er til stede, bl.a. at den, der delegeres til, har de
faglige forudsætninger for at løfte opgaven. Det er kommu-
nalbestyrelsen, der afgør, om kompetencen skal delegeres.”
I forhold til Skolelederforeningens og Børne- og Kultur-
chefforeningens bemærkning om, at der ved skoleudsættel-
se bør udarbejdes en handleplan for barnets ekstra år i
dagtilbuddet, skal ministeriet bemærke, at dette falder uden
for den politiske aftale. Forslaget er dog ikke til hinder for,
at dagtilbuddet kan udarbejde en plan for den udvikling,
som man ønsker for et barn, der bliver skoleudsat.
For så vidt angår KL’s bemærkning om, at
forslaget ikke
vil have virkning for de børn, som starter i skole i august
2024, som konsekvens af forslagets ikrafttrædelsestidspunkt
den 1. januar 2024 og i kombination med forslagets be-
mærkninger om, at ”vurderingen
af barnet vil skulle finde
sted i året før, at barnet som udgangspunkt skal starte i
skole”, er det ministeriets vurdering, at vurderingen af
barnet i overensstemmelse med nuværende praksis blot skal
finde sted før, at barnet som udgangspunkt skal starte i sko-
le. Dette vil blive præciseret i lovforslagets bemærkninger.
KL, Skolelederforeningen og Børnehaveklasseforeningen
udtrykker ønske om, at kommunerne skal have mulighed for
at anvende en fælles ramme for vurderingerne med det
formål at sikre en overordnet systematik. Ministeriet skal
bemærke, at det fremgår af lovforslaget, at det vil være op
til lederen af dagtilbuddet ”at beslutte, hvordan vurderin-
gen skal foregå i praksis, ligesom det vil være op til lederen
af dagtilbuddet at beslutte formen for vurderingen, idet der
med den foreslåede bestemmelse ikke vil være krav om et
særligt format”.
Forslaget ændrer ikke ved, at kommunalbestyrelsen inden
for rammerne af dagtilbudslovens § 3 a vil kunne fastsætte
krav til udformningen af den vurdering af barnet, som lede-
ren af dagtilbuddet har ansvar for, herunder om, at tilbud-
dene fx skal anvende en særlig skabelon. Formkravene må
ikke begrænse dagtilbuddets muligheder for at foretage
vurderingen af barnet i henhold til det, der følger af dette
forslag.
I forhold til bemærkningen fra Skolelederforeningen om, at
forældre skal oplyses om, at en skoleudsættelse har den
konsekvens, at barnet ikke kan gå et skoleår om på et andet
tidspunkt, kan ministeriet oplyse, at en skoleudsættelse ikke
17
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
ændrer på elevens mulighed for senere at gå på samme
klassetrin i 2 år, hvis det er til elevens bedste, jf. folkeskole-
lovens § 12, stk. 1.
Bemærkningerne har givet anledning til ændringer i lov-
forslaget.
2.4 Bemærkninger til økonomi og evaluering
BUPL
finder det afgørende, at beslutning om udsat skole-
start træffes pba. en pædagogfaglig vurdering og ikke af fx
økonomiske hensyn, men finder det bekymrende, at kom-
petencen til at godkende evt. udsat skolestart fortsat ligger
hos kommunalbestyrelsen, og at lovforslaget ikke indehol-
der nogen form for bindinger, der kan sikre, at intentionen
med loven i form af flere skoleudsættelser bliver fulgt.
Dermed er der en risiko for, at lovforslaget ikke vil få reel
betydning i praksis. Det vil både have konsekvenser for
børnene, men vil også betyde, at man har pålagt dagtilbuds-
lederne en ny administrativ opgave, som ikke har nogen ef-
fekt. Organisationen er optaget af, at man ikke pådutter le-
derne nyt bureaukrati uden, at man samtidig sikrer, at det
har en reel indflydelse på praksis. I tillæg hertil henleder
organisationen opmærksomheden på, at lederne over en
bred kam mangler tid til faglig ledelse og generelt set ikke
kan pålægges flere opgaver
uanset hvor relevante
uden
blik for balancen mellem krav og ressourcer, der allerede er
tippet. Denne bemærkning ændrer ikke ved, at BUPL er
enig i lovforslagets intention.
BUPL
anfører videre, at der skal ske en DUT-forhandling
med kommunerne omkring økonomien i lovforslaget, idet
det er helt afgørende, at de afsatte midler til bedre mulighe-
der for udsat skolestart reelt også bliver brugt til formålet,
så de dermed kommer flest mulige børn til gode. Organisa-
tionen bemærker hertil, at lovforslaget ikke stiller nogen
krav til kommunerne om, hvordan de skal administrere det
nye lovkrav. Derfor anbefaler BUPL, at det bør fremgå, at
det er forventningen, at kommunalbestyrelsen beslutter,
hvordan det nye lovkrav skal administreres i kommunen,
herunder gør det gennemsigtigt, hvor mange ekstra res-
sourcer kommunen vælger at afsætte til at løfte lovens in-
tention om at give børn bedre mulighed for at få udsat sko-
lestarten med et år, og at vilkårene for kommunale og pri-
vate institutioner skal være ens i forhold til finansiering af
udgifter til at forestå vurderinger af behov for udsat skole-
start.
18
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
BUPL
bemærker i forhold til evalueringen, at det for at sik-
re opfyldelse af intentionen med den kommende lov er af-
gørende, at man sammenholder antallet af skoleudsættelser
med antallet af vurderinger om behov for udsat skolestart. I
modsat fald har man intet grundlag for at vurdere, om den
kommende lovs intention er blevet indfriet. BUPL bemær-
ker, at det ikke er tilstrækkeligt, at dette måske bliver en del
af evalueringen i 2027, da der til den tid afhængig af tids-
punkt på året allerede vil være fire årgange af børn, som er
startet i skole. Derfor bør det ifølge BUPL tilføjes, at Bør-
ne- og Undervisningsministeriets løbende opfølgning på
udviklingen i skoleudsættelser skal inkludere en sammen-
stilling af antal skoleudsættelser med antal vurderinger om
behov herfor, og at evalueringen af lovforslaget både skal
have et kvantitativt og et kvalitativt fokus.
Børne- og Kulturchefforeningen
sætter spørgsmålstegn
ved, om den afsatte økonomi er tilstrækkelig, idet kommu-
nerne allerede til skoleåret 2022 har oplevet en stigning i
antallet af ansøgninger om skoleudsættelser. Nogle med
baggrund i omtalen af den politiske aftale.
Danmarks Lærerforening
anfører, at det er vigtigt, at
eventuelle merudgifter ikke resulterer i økonomiske konse-
kvenser for skolens øvrige områder.
FOLA
er tilfreds med, at der følger ressourcer med forsla-
get, da der tidligere har været økonomiske incitamenter,
som har spillet ind i vurderingen af børns skoleparathed, li-
gesom foreningen er tilfreds med, at udviklingen følges tæt.
Foreningen forventer, at hvis der fremover tegner sig et be-
hov for, at der afsættes yderligere midler til gældende lov-
givning, så tilføres der også flere midler.
Landsorganisationen Danske Daginstitutioner
anfører at
’tid’
ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at et barn bliver sko-
leparat. Derfor må dagtilbuddets faglige vurdering af barnet
prioriteres højt, anerkendes og tilføres de rette midler af
kommunen, således at barnets behov understøttes fagligt og
ressourcemæssigt kvalificeret med andet end blot tidsfakto-
ren. I sammenhæng med den faglige vurdering og handle-
planen ønsker organisationen at understrege behovet for, at
netop de nødvendige ressourcer følger med kommunalt i
understøttelsen af barnet således, at det ikke er det respek-
tive dagtilbud, der lokalt står med udgiften.
19
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
2759959_0020.png
Landsorganisationen Danske Daginstitutioner
ønsker
desuden at fremhæve vigtigheden af, at børn i kommunale
og privatinstitutioner bør have lige vilkår. Derfor bør der
afsættes midler til lederens merarbejde i alle institutioner
uagtet ejerforhold, så der ikke kommer en skævvridning
mellem kommunale og private institutioner, hvorefter der
er risiko for, at de henvises til at hæve forældrebetalingen
med henblik på at dække udgifterne til vurderingen af bar-
net, hvilket er et uhensigtsmæssigt scenarie.
KL
deler ønsket om, at regelændringerne evalueres, men
ønsker at pointere, at det ikke bør være et mål i sig selv, at
flere børn skoleudsættes. Evalueringen bør fokusere på, at
børn, forældre og fagprofessionelle oplever, at børnene har
de fornødne kompetencer til at mestre overgangen fra dag-
tilbud og skole.
Red Barnet
bemærker, at barnets behov skal have højeste
prioritet og anbefaler derfor, at der i forbindelse med den
planlagte evaluering af lovgivningen undersøges, hvordan
vurderingerne bliver brugt i praksis. Herudover anbefaler
foreningen, at hvis kommunalbestyrelsen vælger ikke at
skoleudsætte et barn, skal der gives en skriftlig begrundelse
for beslutningen, og at det aldrig må være økonomi, der af-
gør, hvor mange børn der har mulighed for at få udsat sko-
lestart.
Børne- og Undervisningsministeriets bemærkninger:
Det er med finansloven for 2023 afsat hhv. 113,3 mio. kr.
(2023-pl) i 2024 og 207,8 mio. kr. (2023-pl) årligt i 2025
og frem til at sikre de økonomiske rammer for, at kommen-
de skolestartere får bedre mulighed for udsat skolestart
og for at styrke dagtilbud og skolers arbejde med, at alle
børn får en god skolestart.
Af høringssvarene fremgår det, at flere parter (BUPL, FO-
LA og Red Barnet) udtrykker bekymring for, at økonomiske
hensyn kan spille ind ved vurderingen af børns skolepara-
thed. Hertil skal ministeriet bemærke, at kommunalbesty-
relsen i medfør af folkeskolelovens § 34 efter forældrenes
anmodning eller med deres samtykke skal godkende, at et
barns undervisning udsættes til et år efter undervisnings-
pligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvik-
ling. Kommunalbestyrelsen skal altid foretage en konkret
og individuel vurdering af det enkelte barns behov for ud-
sat skolestart med begrundelse i barnets udvikling. Det be-
tyder bl.a., at kommunalbestyrelsen ikke må lade andre
20
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
hensyn som eksempelvis kommunens økonomi afgøre, hvor-
vidt det enkelte barn konkret kan få udsat skolestart.
I forhold til BUPL’s bemærkning om, at der med
forslaget
pålægges dagtilbudslederne en ny administrativ opgave, og
at lederne over en bred kam mangler tid til faglig ledelse,
omend BUPL er enig i intentionen med forslaget, skal det
bemærkes, at det følger af den politiske aftale, at lederen af
dagtilbuddet i dialog med det pædagogiske personale, for-
ældrene og lederen af den modtagende skole skal udarbej-
de en vurdering af et barns behov for at få udsat skolestart
med et år. Dette skal bidrage til at sikre viden om barnet i
forskellige kontekster og viden om dagtilbuddets og skolens
ressourcer til at understøtte barnet.
I forhold til BUPL’s bemærkning til evalueringen af de
kommende nye regler, herunder at det er afgørende, at man
sammenholder antallet af skoleudsættelser med antallet af
vurderinger om behov for udsat skolestart med henblik på
at sikre, at intentionen med loven opfyldes, skal det bemær-
kes, at der med forslaget ikke vil være krav om, at der skal
være enighed mellem dagtilbuddet, forældrene og den mod-
tagende skole om, hvorvidt der er behov for at udsætte bar-
nets skolestart med et år.
Vurderingen af barnet vil skulle indeholde dagtilbuddets
pædagogiske vurdering og forældrenes vurdering af barnet
samt dagtilbuddets og den modtagende skoles muligheder
for at understøtte barnets fortsatte trivsel, læring, udvikling
og dannelse. Dagtilbud, forældre og skole vil derfor kunne
have forskellige opfattelser af, hvorvidt barnet har behov
for at få udsat sin skolestart, som vil skulle indgå i den vur-
dering, som dagtilbuddet skal udarbejde og sende til kom-
munalbestyrelsen. Vurderingen vil, i kombination med
eventuelle andre vurderinger af barnet fra f.eks. pædago-
gisk-psykologisk rådgivning, skulle indgå i kommunalbe-
styrelsens beslutningsgrundlag som led i at kvalificere
kommunalbestyrelsens afgørelse om eventuelt at udsætte
barnets skolestart med ét år. Antallet af skoleudsættelser i
relation til antallet af vurderinger vil ikke nødvendigvis
være en retvisende indikator for, om intentionen med loven
opfyldes, idet kommunalbestyrelsen kun kan godkende ud-
sættelse af et barns skoleudsættelse, hvis det er begrundet i
barnets udvikling.
I forhold til BUPL’s bemærkning om, at der skal ske en
DUT-forhandling med kommunerne omkring økonomien i
21
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
lovforslaget, og at det er afgørende, at de afsatte midler re-
elt også bliver brugt til formålet, skal ministeriet bemærke,
at de kommunale merudgifter skal DUT-forhandles med
KL.
I forhold til KL’s bemærkning om den kommende evalue-
ring af reglerne, og at det ikke bør være et mål i sig selv, at
flere børn skoleudsættes, skal ministeriet bemærke, at
kommunalbestyrelsen i medfør af folkeskolelovens § 34 kun
kan godkende, at et barns undervisning udsættes til et år ef-
ter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i
barnets udvikling. Der vil være tale om en konkret og indi-
viduel vurdering af det enkelte barn.
3. Lovforslaget i forhold til lovudkastet
I forhold til det udkast til lovforslag, der har været i høring,
indeholder det fremsatte lovforslag følgende indholdsmæs-
sige ændringer, der er foretaget på baggrund af de indkom-
ne høringssvar:
I afsnittet om ”Forholdet til databeskyttelseslovgivnin-
gen”, lovforslagets side 8, er der som følge af hørings-
svar fra Datatilsynet tilføjet følgende: ”Kommunalbesty-
relsen og eventuelt private dagtilbud vil ved behandling
af personoplysninger i forbindelse med skoleudsættelse
skulle iagttage principperne for behandling i databe-
skyttelsesforordningens artikel 5, herunder reglerne i
databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra c,
om, at behandlingen af oplysninger skal være relevante,
tilstrækkelige og begrænset til, hvad der er nødvendigt i
forhold til de formål, hvortil oplysningerne behandles.”
Bemærkningerne til § 29 a, stk. 1, lovforslagets side 15,
er ændret så henvisningen til dagtilbud efter § 19, stk.
2-5, udvides med følgende:
”dvs. kommunale daginsti-
tutioner, daginstitutioner der efter aftale med kommu-
nalbestyrelsen drives af private leverandører som enten
selvejende eller udliciteret daginstitution og daginstitu-
tioner, der med kommunalbestyrelsens godkendelse dri-
ves af private leverandører som privatinstitution, samt
privatinstitutioner etableret og drevet af en fri grund-
22
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
skole, jf. § 36 a i lov om friskoler og private grundsko-
ler m.v.,”
Bemærkningerne til § 29 a, stk. 1, lovforslagets side 16,
er ændret, så henvisningen til at vurderingen af barnet
skal finde sted
i året
før, at barnet som udgangspunkt
skal starte i skole, udgår. Herefter fremgår følgende:
”Vurderingen skal finde sted før, at barnet som ud-
gangspunkt skal starte i skole.”
Bemærkningerne til § 29 a, stk. 2, 2. pkt., lovforslagets
side 18, er ændret således, at den modtagende skole og-
så kan være den skole, der forventes at modtage barnet.
Herefter fremgår følgende: ”Den
modtagende skole kan
således også være den skole, der forventer at modtage
barnet. Hvis det på tidspunktet, hvor vurderingen fore-
tages, ikke er sikkert, hvor barnet skal gå i skole, vil det
være distriktsskolen, som dagtilbuddet vil skulle have
dialog med. Det skyldes, at distriktsskolen vil være for-
pligtet til at optage barnet, hvis det ikke bliver optaget
på en anden ønsket skole.”
Bemærkningerne til § 29 a, stk. 2, 2. pkt., lovforsla-
gets side 19, er ændret, så henvisningen til ’et lille
læringsmiljø’ udgår af de specielle bemærkninger i
relation til eksemplerne på skolens understøttelses-
muligheder. Herefter fremgår følgende:
”Med un-
derstøttelsesmuligheder i skolen menes f.eks. den
konkrete skoles fysiske rammer, skolens muligheder
for at tilbyde et trygt læringsmiljø, om skolen har
særlige indsatsområder såsom to-voksen-ordninger
eller lignende, eller om skolens eventuelle særlige
profil f.eks. som udeskole eller lignende kan medvir-
ke til at understøtte barnet i skolen.”
På ministeriets foranledning er desuden foretaget følgende
ændringer:
23
L 30 - 2023-24 - Bilag 1: Høringssvar og høringsnotat
Der er indsat afsnit om ligestillingsmæssige konsekven-
ser og konsekvenser for FN’s verdensmål.
Herudover er der foretaget ændringer af sproglig, redak-
tionel og lovteknisk karakter.
24