B 19 Forslag til folketingsbeslutning om politiets og domstolenes journalisering af og oplysning om signalementer.

Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2023-24
Status: 2. beh./Forkastet

Beslutningsforslag som fremsat

Fremsat: 12-10-2023

Fremsat den 12. oktober 2023 af Mikkel Bjørn (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (MF), Morten Messerschmidt (DF), Mette Thiesen (DF) og Nick Zimmermann (DF)

20231_b19_som_fremsat.pdf
Html-version

Fremsat den 12. oktober 2023 af Mikkel Bjørn (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (MF), Morten Messerschmidt (DF), Mette Thiesen (DF) og Nick Zimmermann (DF)

Forslag til folketingsbeslutning

om politiets og domstolenes journalisering af og oplysning om signalementer

Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingsår at udarbejde initiativer, som sikrer, at politiet altid, når et sådant er til rådighed, oplyser et præcist signalement ved udgivelse af døgnrapporter eller omtale af specifikke hændelser over for offentlighed eller medier. Derudover pålægger Folketinget regeringen at udarbejde initiativer, som sikrer, at politi og domstole journaliserer et præcist signalement af anholdte, mistænkte, sigtede, tiltalte og dømte.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne er overbevist om, at gennemsigtighed er grundlæggende for at styrke borgernes tillid til vores retssystem. Forslagsstillerne finder, at det er vigtigt, at borgerne har adgang til præcise, nuancerede og omfattende oplysninger om alle former for kriminalitet og personerne bag. Dette kan hjælpe til at forankre den offentlige debat i en fælles virkelighedsopfattelse, der er baseret på faktuelle oplysninger frem for antagelser eller fordomme. Dette vil danne grundlag for en mere informeret og objektiv debat om indvandring, kriminalitetsbekæmpelse og samfundssikkerhed.

Forslagsstillerne mener, at borgerne har ret til at danne sig et klart overblik over kriminalitetstendenser i Danmark og til at få indblik i, hvilke typer kriminalitet der i særlig grad har rod i den førte indvandringspolitik. Forslagsstillerne anerkender også, at dette vil give borgerne bedre muligheder for at træffe informerede beslutninger om disse emner, herunder danne et kvalificeret grundlag for, at Folketinget kan lovgive, således at de politiske indsatser bedst muligt målrettes de udfordringer, indvandringen afstedkommer.

Forslagsstillerne påpeger vigtigheden af at sikre, at alle signalementer skal være informative og præcise, men uden samtidig at være personhenførbare.

Med forslaget opfordrer Folketinget således regeringen til at samarbejde tæt med politiet og andre relevante parter for at sikre en hensigtsmæssig implementering af disse krav.

Dermed foreslås følgende:

- Regeringen pålægges at udarbejde initiativer, der sikrer, at politiet altid skal oplyse et præcist og detaljeret signalement, når et sådant er til rådighed. Dette skal gælde i forbindelse med udgivelsen af døgnrapporter eller ved omtale af specifikke hændelser over for offentlighed eller medier. Derudover foreslås det, at politi og domstole skal journalisere et præcist signalement af anholdte, mistænkte, sigtede, tiltalte og dømte.

- Regeringen opfordres til at samarbejde med relevante parter, herunder politiet og Datatilsynet, for at sikre en hensigtsmæssig implementering af denne politik og disse regler. Dette samarbejde skal sikre, at implementeringen overholder reglerne om databeskyttelse og privatlivets fred, så signalementerne er informative uden samtidig at være personhenførbare.

Forslaget antages at ville medføre visse administrative byrder for politi og domstolene. Såfremt forslaget medfører begrænsede økonomiske konsekvenser for politi eller domstolene, forventes det at kunne afholdes inden for myndighedernes eksisterende ramme.

Skriftlig fremsættelse

Mikkel Bjørn (DF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om politiets og domstolenes journalisering af og oplysning om signalementer.

(Beslutningsforslag nr. B <19>)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.