Ugeplan for Folketinget 20. februar - 26. februar 2023 (Uge 8)

Endelig ugeplan
10. februar 2023 Lovsekretariatet
Orlov.
2. behandling af forslag til lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer. (Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af Ansvarsudvalgets forslag om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder og ændring af reglerne om egnethed og hæderlighed) (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om etablering af statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet. (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark. (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold). (Af miljøministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om ikke at indføre momspligt på undervisning (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB), Peter Kofod (DF) og Aaja Chemnitz (IA))
1. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indberetning i Schengeninformationssystemet (SIS) af tredjelandsstatsborgere, som er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse og bemyndigelse af udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte regler om udlændingemyndighedernes kompetence til at foretage indberetninger og forestå konsultationer i medfør af SIS-forordningen og SIS-tilbagesendelsesforordningen). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Styrket international rekruttering). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om Danmarks deltagelse i Det Europæiske Forsvarsagentur og Det Permanente Strukturerede Samarbejde på forsvarsområdet. (Af forsvarsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af militær retsplejelov. (Styrkelse af mulighederne for at pågribe militært personel, der er narkopåvirket i tjenesten). (Af forsvarsministeren)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. (Indførelse af refusion af arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag, justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2023 m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Etablering af mulighed for organisatorisk adskillelse af Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium og mulighed for fastlæggelse af kapacitetsloft på Europaskolen, m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og forskellige andre love. (Regulering af beløb, som studerende kan modtage som en erkendtlighed under ulønnede projektorienterede forløb og ulønnet praktik m.v., harmonisering af regler om strategiske rammekontrakter og ingen prækvalifikation ved overdragelse af uddannelser inden for samme geografiske område). (Af uddannelses- og forskningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om Fonden for Plantebaserede Fødevarer. (Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri)
2. behandling af forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag. (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Kommunernes kontrol med bopælsregistreringen i CPR). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget. (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland m.v.). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om afgift af elektricitet. (Implementering af forskellige aftaler om grøn omstilling, herunder dele af PtX-aftalen af 15. marts 2021). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om en ambitiøs strategi for energieffektiviseringer og energibesparelser frem mod 2030. (Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser. (Udmøntning af Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser samt forlængelse af hjemmel til smiley-ordningen). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om 26 ugers udvidet barsel til tvillinge- og flerlingefamilier (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB), Peter Kofod (DF) og Aaja Chemnitz (IA) )
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v. (Forsøgsordning for udvidet vintercampering). (Af ministeren for landdistrikter)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. (Fremme af vedvarende energi i den fysiske planlægning og effektivisering af sagsbehandling i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet). (Af ministeren for landdistrikter)
Forespørgsel F 2 til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.
Ventes foretaget fredag den 28. april 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 2. maj 2023].