Ugeplan for Folketinget 6. februar - 12. februar 2023 (Uge 6)

Endelig ugeplan
3. februar 2023 Lovsekretariatet
Udvidet spørgetime med statsministeren.
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Afstandszoner i skoleåret 2023/24). (Af børne- og undervisningsministeren)
(Mødet starter ca. 15 minutter efter første møde er afsluttet)
Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Afstandszoner i skoleåret 2023/24). (Af børne- og undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022. (Af finansministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om sorgberedskab til familier med hjemmeboende børn, som pludseligt og tragisk mister mor eller far (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB), Peter Kofod (DF) og Aaja Chemnitz (IA))
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om, at sundhedsvæsenet også skal indebære tandbehandling (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB), Peter Kofod (DF) og Aaja Chemnitz (IA))
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter Aftale om grøn skattereform af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 m.v.). (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik. (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Investeringsstøtte til forsøgsvindmøller, udbud af støtte til anvendelse af kemiske brændstoffer eller produkter fra elektricitet. (Power-to-X), anvendelsesområdet for VE-ordningerne, tilsyn med elproducerende anlæg på havet og adgang til negativt pristillæg). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning. (Overførsel af CO2-kvoter til statsstøttede CO2-fangstenheder og undtagelse af opvarmet vand fra geotermiske anlæg fra prisreguleringen). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
L 29 og L 30 sambehandles.
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om iværksættelse af en uvildig advokatvurdering af, om der er juridisk grundlag for, at en eller flere af de i Minkkommissionens beretning involverede ministre tiltales ved Rigsretten. (Af Pernille Vermund (NB) m.fl.)
Eneste behandling af betænkning og indstilling vedrørende valg af Folketingets Ombudsmand.
1. behandling af forslag til lov om indfødsrets meddelelse. (Af udlændinge- og integrationsministeren)
1. behandling af forslag til lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af straffelov for Færøerne, retsplejelov for Færøerne og lov for Færøerne om retsafgifter. (Ændringer som følge af ikraftsættelse af lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. og som følge af ikraftsættelse af ændringsanordning om konkursloven for Færøerne). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om, at dansk politi skal kunne bruge genetisk slægtsforskning i efterforskning af drab og grov personfarlig kriminalitet (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB), Peter Kofod (DF) og Aaja Chemnitz (IA))
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken. (Udvidelse og forenkling af samarbejdsmuligheder, øget transparens og fleksibilitet i den lokale økonomistyring m.v. og ophævelse af lov om forsøg i folkekirken). (Af kirkeministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at bevare store bededag og give politikerne 10 pct. mindre i løn. (Borgerforslag).
Forespørgsel F 2 til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.