Ugeplan for Folketinget 29. maj - 4. juni 2023 (Uge 22)

Endelig ugeplan
26. maj 2023 Lovsekretariatet
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Skærpet straf ved ulovlige omskæringer af drengebørn, ændring af sundhedspersoners rapporteringspligt i forbindelse med utilsigtede hændelser og ophævelse af Styrelsen for Patientklagers pligt til at udgive en årsberetning). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven. (Nye bundgrænser for offentlig partistøtte og anordningshjemmel til ikraftsættelse af partistøtteloven for Færøerne m.v.). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
3. behandling af forslag til lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste. (Af justitsministeren)
3. behandling af forslag til ejendomsskattelov. (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Opkrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift m.v., statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025, forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025, udvidelse af antallet af dommere i Landsskatteretten m.v.). (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af jernbaneloven og lov om DSB. (Revision af visse regler på jernbaneområdet). (Af transportministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om godskørsel. (Gennemførelse af ændring af udlejningsdirektivet). (Af transportministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven, kulbrinteskatteloven og ligningsloven. (Indførelse af begrænset skattepligt ved udøvelse af visse aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone, anvendelse af kulbrinteanlæg m.v. i forbindelse med lagring af CO2 og ændring af listen over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om vejafgift. (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Rusland og gennemførelse af defensive foranstaltninger mod Rusland. (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed. (Rammer for en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, smidiggørelse af regler for etablering og drift af regionsklinikker, mulighed for særligt vederlag til læger i områder med lægemangel og regler om fordeling af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og forskellige andre love. (Implementering af dele af delegeret direktiv vedrørende opvarmede tobaksvarer m.v.) (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. behandling af forslag til lov om Kulturens Analyseinstitut. (Af kulturministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, lov om scenekunst og lov om Statens Kunstfonds virksomhed. (Ny styringsform på institutionerne, udpegning til Det Kongelige Teaters bestyrelse og digitale ansøgninger). (Af kulturministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ophavsret. (Gennemførelse af dele af direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked). (Af kulturministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber. (Gennemførelse for Grønland af visse ændringsforordninger til forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om forsikringsvirksomhed i tværgående pensionskasser, livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber m.v. (lov om forsikringsvirksomhed). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven. (Implementering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/2101 for så vidt angår offentliggørelse af indkomstskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer m.v.). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v. (Justering af likviditetslåneordningen). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af investeringsscreeningsloven og lov om Klagenævnet for Udbud. (Udvidet screening af kontrakter vedrørende etablering, medejerskab og drift af energiøen i Nordsøen og præcisering af Klagenævnet for Udbuds kompetence og indførelse af bemyndigelsesbestemmelse vedrørende administration af EU’s økonomiske sanktioner over for tredjelande vedrørende offentlige kontrakter). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet. (Justering af skriftlighedskrav og mulighed for forsøg med selvvisitation til tilbud, der træder i stedet for madservice). (Af ældreministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service. (Genindførelse af ordning med obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn). (Af ældreministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Tilskud til midlertidig huslejenedsættelse i visse almene boligafdelinger). (Af social- og boligministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort. (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort og forhøjelse af beløbsgrænsen). (Af social- og boligministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten). (Af social- og boligministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven. (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Fritagelse for fradrag i efterløn for arbejde i sundhedsvæsenet i 2023 og 2024). (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte. (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Genindførelse af ret til uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2023). (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. (Øget ansvar til arbejdsløshedskasser for kontaktforløbet i de første 3 måneder, et forenklet kontaktforløb m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om indfødsrets meddelelse. (Af udlændinge- og integrationsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. (Flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)