Ugeplan for Folketinget 22. maj - 28. maj 2023 (Uge 21)

Endelig ugeplan
17. maj 2023 Lovsekretariatet
F 19, F 20, R 15 og R 16 sambehandles.
Spørgetime med statsministeren.
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Udbetaling af støtte og opkrævning af betaling for elektricitet produceret på udbudte havvindmølleparker og implementering af dele af VE II-direktivet). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Initiativer mod digitale krænkelser, herunder forbud mod grooming, sidestilling af tilsnigelse af samleje med voldtægt, religiøse lederes udnyttelse af religiøs afhængighed med henblik på at skaffe sig samleje m.v.). (Af justitsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Psykisk arbejdsmiljø, virksomheders samarbejde om sikkerhed og sundhed, styrkelse af krav til arbejdspladsvurdering, udvidelse af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder, indsamling, behandling og videregivelse af data, aftaleforløb med virksomhederne, forhøjet bødeniveau m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Genindførelse af ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2023). (Af beskæftigelsesministeren)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om at indføre et forbud for elever og ansatte mod at bære islamisk tørklæde i grundskolen. (Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om ikke at indføre momspligt på undervisning (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB), Peter Kofod (DF) og Aaja Chemnitz (IA))
2. behandling af forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ændring af fradragsretten for private lønforsikringer, forhøjelse af det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter og nedsættelse af bundskatten som følge af kommunale skattestigninger). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og midlertidig forhøjelse af standardfradraget for dagplejere. (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd. (Videreførelse af valgbarhedskriterier for kirkefunktionærer). (Af kirkeministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om trossamfund uden for folkekirken. (Udskydelse af revisionsbestemmelse). (Af kirkeministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere og lov om markedsføring. (Skærpelse af regler om markedsføring af lattergas til beruselse og indførelse af mulighed for fængselsstraf). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om formidling af fast ejendom m.v. og lov om juridisk rådgivning. (Indførelse af regler for køberformidling og skærpelse af sanktionsmulighederne for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og lov om dansk turisme. (Regulering af det nationale standardiseringsorgan i Danmark og udpegninger til Det Nationale Turismeforum og Dansk Turismes Advisoryboard). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov for Færøerne om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus. (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening. (Af digitaliseringsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. (Indskrænkning af lovens anvendelsesområde i henhold til åbne data-direktivet). (Af digitaliseringsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af jernbaneloven og lov om DSB. (Revision af visse regler på jernbaneområdet). (Af transportministeren)
Forespørgsel til statsministeren af Mikkel Bjørn (DF) og Morten Messerschmidt (DF) om Facebooks censur af især indvandringskritiske brugere.
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 25. maj 2023.
Forhandling om klima-, energi- og forsyningsministerens energi- og forsyningspolitiske redegørelse 2023.
Forhandling om klima-, energi- og forsyningsministerens redegørelse for klimaeffekter.
Forespørgsel til klima-, energi- og forsyningsministeren af Lea Wermelin (S), Linea Søgaard-Lidell (V), Karin Liltorp (M), Signe Munk (SF), Lise Bech (DD), Steffen W. Frølund (LA), Mona Juul (KF), Søren Egge Rasmussen (EL), Samira Nawa (RV), Morten Messerschmidt (DF) og Theresa Scavenius (ALT) om regeringens fremtidige energi- og forsyningspolitiske initiativer.
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 25. maj 2023.
Forespørgsel til klima-, energi- og forsyningsministeren af Lea Wermelin (S), Linea Søgaard-Lidell (V), Karin Liltorp (M), Signe Munk (SF), Lise Bech (DD), Steffen W. Frølund (LA), Mona Juul (KF), Mai Villadsen (EL), Samira Nawa (RV), Morten Messerschmidt (DF) og Theresa Scavenius (ALT) om regeringens fremtidige klimapolitiske initiativer.
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 25. maj 2023.
Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren af Lotte Rod (RV) og Katrine Robsøe (RV) om pædagogers fagpersonlige dannelse m.v. og indholdet i en ny pædagoguddannelse.
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 25. maj 2023.
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Spørgetiden starter kl. 13.00.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af landsdækkende folkemøder. (Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om evaluering af de menneskelige konsekvenser ved indsatsen mod covid-19. (Af Louise Brown (LA) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om et forsøg med kontrolleret salg af cannabis i en 5-årig prøveperiode. (Af Rosa Lund (EL), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Steffen Larsen (LA) og Torsten Gejl (ALT))
Bemærk: Ændret udvalg i forhold til ressortminister.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om en akutpakke til erhvervsskolerne og genopretning af erhvervsskolernes økonomi. (Af Mai Villadsen (EL) m.fl.)
L 113 og L 114 sambehandles.
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 8 om pædagogers fagpersonlige dannelse m.v. og indholdet i en ny pædagoguddannelse, F 11 om Facebooks censur af især indvandringskritiske brugere, F 19 om regeringens fremtidige energi- og forsyningspolitiske initiativer og F 20 om regeringens fremtidige klimapolitiske initiativer.
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Permanentgørelse af forsøg med internationale udskolingslinjer). (Af børne- og undervisningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser. (Udvidelse af lovens formålsbestemmelse og indførelse af obligatorisk seksualundervisning). (Af børne- og undervisningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Forlængelse af de udvidede frihedsgrader om afkortning af skoleugens længde og målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2023/24 samt afskaffelse af udviklingsplanen m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd. (Videreførelse af valgbarhedskriterier for kirkefunktionærer). (Af kirkeministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om trossamfund uden for folkekirken. (Udskydelse af revisionsbestemmelse). (Af kirkeministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ændring af fradragsretten for private lønforsikringer, forhøjelse af det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter og nedsættelse af bundskatten som følge af kommunale skattestigninger). (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og midlertidig forhøjelse af standardfradraget for dagplejere. (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening. (Af digitaliseringsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. (Indskrænkning af lovens anvendelsesområde i henhold til åbne data-direktivet). (Af digitaliseringsministeren)
3. behandling af forslag til lov for Færøerne om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus. (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere og lov om markedsføring. (Skærpelse af regler om markedsføring af lattergas til beruselse og indførelse af mulighed for fængselsstraf). (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om formidling af fast ejendom m.v. og lov om juridisk rådgivning. (Indførelse af regler for køberformidling og skærpelse af sanktionsmulighederne for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere). (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og lov om dansk turisme. (Regulering af det nationale standardiseringsorgan i Danmark og udpegninger til Det Nationale Turismeforum og Dansk Turismes Advisoryboard). (Af erhvervsministeren)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om ret til en basal erhvervskonto for erhvervsdrivende. (Af Lisbeth Bech-Nielsen (SF) m.fl.)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om at gøre det obligatorisk for danske finansielle institutioner at udarbejde og offentliggøre klimaplaner. (Af Signe Munk (SF) og Lisbeth Bech-Nielsen (SF))
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bankers udlån til fossile forretninger. (Af Signe Munk (SF) og Lisbeth Bech-Nielsen (SF))
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe lagerbeskatning for iværksættere og investorer, der børsnoterer deres virksomheder, og i stedet indføre realisationsbeskatning. (Af Mona Juul (KF), Betina Kastbjerg (DD), Lars-Christian Brask (LA), Katrine Robsøe (RV), Nick Zimmermann (DF), Sascha Faxe (ALT) og Pernille Vermund (NB) m.fl.)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af registreringsafgiften. (Af Peter Kofod (DF) m.fl.)
2. behandling af forslag til lov om ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af momsloven. (Indberetning af betalingsoplysninger til bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig, omvendt betalingspligt for teleydelser, notifikationsordning i visse afgiftslove, ændring af regler om ansvarsfrihed, tydeliggørelse af praksis om skærpede bøder, oplysningspligt i forbindelse med delvis momsfradragsret, justering af regler om udtagning, fritagelse for lønsumsafgift på energivirksomheders aktiviteter vedrørende indefrysning i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger, ændring af regler om kompetence til opkrævning af visse underholdsbidrag m.v.). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til ejendomsskattelov. (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Opkrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift m.v., statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025, forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025, udvidelse af antallet af dommere i Landsskatteretten m.v.). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste. (Af justitsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Skærpet straf ved ulovlige omskæringer af drengebørn, ændring af sundhedspersoners rapporteringspligt i forbindelse med utilsigtede hændelser og ophævelse af Styrelsen for Patientklagers pligt til at udgive en årsberetning). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed. (Rammer for en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, smidiggørelse af regler for etablering og drift af regionsklinikker, mulighed for særligt vederlag til læger i områder med lægemangel og regler om fordeling af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven. (Nye bundgrænser for offentlig partistøtte og anordningshjemmel til ikraftsættelse af partistøtteloven for Færøerne m.v.). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at ensrette definitionen af seksuel chikane. (Af Rosa Lund (EL) m.fl.)
Forhandling om kulturministerens kulturpolitiske redegørelse.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om et stop for techindustriens kommercielle udnyttelse af danske børn og unge (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Peter Kofod (DF), Sascha Faxe (ALT), Kim Edberg Andersen (NB) og Aaja Chemnitz (IA))
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om mere fleksibel hjælp til borgere med handicap i forbindelse med flytning mellem kommuner. (Af Charlotte Broman Mølbæk (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om mere fleksibel hjælp til borgere med handicap efter det fyldte 18. år. (Af Charlotte Broman Mølbæk (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om forenkling af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste. (Af Charlotte Broman Mølbæk (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at udarbejde en model for kompensation af borgere og økonomisk straf til kommuner i de tilfælde, hvor kommunerne begår grove fejl eller deciderede lovbrud i anbringelsessager. (Af Mette Thiesen (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om en bodsordning for kommuner, der ikke overholder deres lovgivningsmæssige forpligtelser. (Af Katrine Daugaard (LA) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om hjælp frem for straf til stofbrugere. (Af Theresa Berg Andersen (SF) m.fl.)
Forespørgsel F 12 til statsministeren af Christian Rabjerg Madsen (S), Morten Dahlin (V), Monika Rubin (M), Signe Munk (SF), Susie Jessen (DD), Alex Vanopslagh (LA), Søren Pape Poulsen (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Morten Messerschmidt (DF), Franciska Rosenkilde (ALT), Pernille Vermund (NB), Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU), Aaja Chemnitz (IA), Anna Falkenberg (SP), Sjúrður Skaale (JF) og Lars Boje Mathiesen (UFG) om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation.
Ventes foretaget onsdag den 31. maj 2023.
[Eventuel afstemning udsættes ikke].
Forespørgsel F 10 til miljøministeren af Mai Villadsen (EL) og Søren Egge Rasmussen (EL) om regeringens planer for natur og biodiversitet.
Ventes foretaget torsdag den 1. juni 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til fredag den 2. juni 2023].
Forespørgsel F 7 til indenrigs- og sundhedsministeren af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV) om prioriteringen i sundhedsvæsenet.
Ventes foretaget torsdag den 1. juni 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til fredag den 2. juni 2023].
Forespørgsel F 13 til indenrigs- og sundhedsministeren af Mette Thiesen (DF) m.fl. om brug af stophormoner og krydshormoner til behandling af børn med kønsdysfori.
Ventes foretaget torsdag den 1. juni 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til fredag den 2. juni 2023].
Forespørgsel F 17 til beskæftigelsesministeren af Morten Messerschmidt (DF) m.fl. om bedre forhold for seniorerne på arbejdsmarkedet.
Ventes foretaget torsdag den 1. juni 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til fredag den 2. juni 2023].
Forespørgsel F 15 til indenrigs- og sundhedsministeren af Theresa Berg Andersen (SF) m.fl. om lokaldemokratiet og kommunernes fremtid.
Forespørgsel F 16 til indenrigs- og sundhedsministeren af Mette Thiesen (DF) m.fl. om offentligt tilskud til fedmemedicin.
Forespørgsel F 18 til udlændinge- og integrationsministeren af Morten Messerschmidt (DF) og Peter Kofod (DF) om dansk udlændingepolitik og Europa-Kommissionens migrationspagt.