Ugeplan for Folketinget 15. maj - 21. maj 2023 (Uge 20)

Endelig ugeplan
12. maj 2023 Lovsekretariatet
(Frokostpause, afstemning sidst i mødet)
3. behandling, 1. del, af forslag til finanslov for finansåret 2023. (Af finansministeren)
Afstemningerne starter tidligst kl. 16.00.
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 14 om rigsfællesskabets muligheder og udfordringer.
3. behandling, 2. del, af forslag til finanslov for finansåret 2023. (Af finansministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2024 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2025. (Konsekvenser af forslag til finanslov for 2023 m.v.). (Af finansministeren)
3. behandling af forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2026. (Af finansministeren)
3. behandling af forslag til lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. (Af justitsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af straffelov for Færøerne, retsplejelov for Færøerne og lov for Færøerne om retsafgifter. (Ændringer som følge af ikraftsættelse af lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. og som følge af ikraftsættelse af ændringsanordning om konkursloven for Færøerne). (Af justitsministeren)
3. behandling af forslag til lov om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård. (Af udlændinge- og integrationsministeren)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2021.
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om at igangsætte en kulegravning af anbringelsesområdet. (Af Mette Thiesen (DF) m.fl.)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om en ambitiøs strategi for energieffektiviseringer og energibesparelser frem mod 2030. (Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om, at pensionen skal stige, når lønningerne stiger (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Peter Kofod (DF), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB) og Aaja Chemnitz (IA))
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om at indføre bedstes første sygedag. (Af Nick Zimmermann (DF) m.fl.)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Genindførelse af ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2023). (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Psykisk arbejdsmiljø, virksomheders samarbejde om sikkerhed og sundhed, styrkelse af krav til arbejdspladsvurdering, udvidelse af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder, indsamling, behandling og videregivelse af data, aftaleforløb med virksomhederne, forhøjet bødeniveau m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet og lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Godkendelse af ændringer og afvikling af rørledningen, krav om effektiv drift, gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse, bemyndigelse vedrørende forbud mod rutinemæssig afbrænding af kulbrinter, tilladelse til forundersøgelser for visse rørledningsanlæg m.v.). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Udbetaling af støtte og opkrævning af betaling for elektricitet produceret på udbudte havvindmølleparker og implementering af dele af VE II-direktivet). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Permanentgørelse af forsøg med internationale udskolingslinjer). (Af børne- og undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser. (Udvidelse af lovens formålsbestemmelse og indførelse af obligatorisk seksualundervisning). (Af børne- og undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Forlængelse af de udvidede frihedsgrader om afkortning af skoleugens længde og målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2023/24 samt afskaffelse af udviklingsplanen m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Initiativer mod digitale krænkelser, herunder forbud mod grooming, sidestilling af tilsnigelse af samleje med voldtægt, religiøse lederes udnyttelse af religiøs afhængighed med henblik på at skaffe sig samleje m.v.). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om mere fleksibel hjælp til borgere med handicap i forbindelse med flytning mellem kommuner. (Af Charlotte Broman Mølbæk (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om mere fleksibel hjælp til borgere med handicap efter det fyldte 18. år. (Af Charlotte Broman Mølbæk (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om forenkling af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste. (Af Charlotte Broman Mølbæk (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at udarbejde en model for kompensation af borgere og økonomisk straf til kommuner i de tilfælde, hvor kommunerne begår grove fejl eller deciderede lovbrud i anbringelsessager. (Af Mette Thiesen (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om stop for optagelse af muslimske lande i EU. (Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om udvidet producentansvar for tekstilproducenter og forbud mod forbrænding af usolgt tekstil. (Af Signe Munk (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om et styrket og aktivt tilsyn på miljø- og naturområdet. (Af Marianne Bigum (SF) og Carl Valentin (SF))
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at ophæve arealreservationer og planer om en motorvej i Ring 5-transportkorridoren i Nordsjælland. (Af Mette Abildgaard (KF), Sofie Lippert (SF), Kenneth Fredslund Petersen (DD), Jette Gottlieb (EL), Martin Lidegaard (RV), Mette Thiesen (DF), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT) og Pernille Vermund (NB))
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at forbyde muligheden for at opdele svømmehaller på baggrund af køn. (Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et udvalg, der skal udrede mænds og drenges ligestillingsudfordringer. (Af Kim Edberg Andersen (NB) m.fl.)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Spørgetiden starter kl. 13.00.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om hjælp frem for straf til stofbrugere. (Af Theresa Berg Andersen (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om en bodsordning for kommuner, der ikke overholder deres lovgivningsmæssige forpligtelser. (Af Katrine Daugaard (LA) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe forbuddet mod anpartsselskabers brug af crowdfunding. (Af Lars-Christian Brask (LA) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at indskrive klima- og naturhensyn i Nationalbankens mandat. (Af Lisbeth Bech-Nielsen (SF) og Signe Munk (SF))
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at tilføje et klimamandat til Finanstilsynets formål. (Af Lisbeth Bech-Nielsen (SF) og Signe Munk (SF))
Forespørgsel F 11 til statsministeren af Mikkel Bjørn (DF) og Morten Messerschmidt (DF) om Facebooks censur af især indvandringskritiske brugere.
Ventes foretaget tirsdag den 23. maj 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 25. maj 2023].
Forespørgsel F 8 til uddannelses- og forskningsministeren af Lotte Rod (RV) og Katrine Robsøe (RV) om pædagogers fagpersonlige dannelse m.v. og indholdet i en ny pædagoguddannelse.
Ventes foretaget onsdag den 24. maj 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 25. maj 2023].
Forespørgsel F 12 til statsministeren af Christian Rabjerg Madsen (S), Morten Dahlin (V), Monika Rubin (M), Signe Munk (SF), Susie Jessen (DD), Alex Vanopslagh (LA), Søren Pape Poulsen (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Morten Messerschmidt (DF), Franciska Rosenkilde (ALT), Pernille Vermund (NB), Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU), Aaja Chemnitz (IA), Anna Falkenberg (SP), Sjúrður Skaale (JF) og Lars Boje Mathiesen (UFG) om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation.
Ventes foretaget onsdag den 31. maj 2023.
[Eventuel afstemning udsættes ikke].
Forespørgsel F 10 til miljøministeren af Mai Villadsen (EL) og Søren Egge Rasmussen (EL) om regeringens planer for natur og biodiversitet.
Ventes foretaget torsdag den 1. juni 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til fredag den 2. juni 2023].
Forespørgsel F 7 til indenrigs- og sundhedsministeren af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV) om prioriteringen i sundhedsvæsenet.
Ventes foretaget torsdag den 1. juni 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til fredag den 2. juni 2023].
Forespørgsel F 17 til beskæftigelsesministeren af Morten Messerschmidt (DF) m.fl. om bedre forhold for seniorerne på arbejdsmarkedet.
Ventes foretaget torsdag den 1. juni 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til fredag den 2. juni 2023].
Forespørgsel F 13 til indenrigs- og sundhedsministeren af Mette Thiesen (DF) m.fl. om brug af stophormoner og krydshormoner til behandling af børn med kønsdysfori.
Forespørgsel F 15 til indenrigs- og sundhedsministeren af Theresa Berg Andersen (SF) m.fl. om lokaldemokratiet og kommunernes fremtid.
Forespørgsel F 16 til indenrigs- og sundhedsministeren af Mette Thiesen (DF) m.fl. om offentligt tilskud til fedmemedicin.
Forespørgsel F 18 til udlændinge- og integrationsministeren af Morten Messerschmidt (DF) og Peter Kofod (DF) om dansk udlændingepolitik og Europa-Kommissionens migrationspagt.