Ugeplan for Folketinget 1. maj - 7. maj 2023 (Uge 18)

Endelig ugeplan
28. april 2023 Lovsekretariatet
Godkendelse af stedfortræder.
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 2 om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service. (Hurtigere og mere fleksibel hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom). (Af social- og boligministeren)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om mulighed for at stille folketingsspørgsmål til ministre vedrørende forhold under deres tidligere ministerembeder. (Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed, udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.). (Af social- og boligministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Undtagelse til hegningspligt i områder med udsatte dyr m.v.). (Af transportministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Fritagelse for fradrag i efterløn for arbejde i sundhedsvæsenet i 2023 og 2024). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte. (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.) (Af beskæftigelsesministeren)
Forhandling om digitaliseringsministerens redegørelse om Danmarks digitale vækst 2023.
1. behandling af forslag til lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og midlertidig forhøjelse af standardfradraget for dagplejere. (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort. (Forlængelse af forsøg med et socialt frikort og forhøjelse af beløbsgrænsen). (Af social- og boligministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service.(Ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten). (Af social- og boligministeren)
Forhandling om ministeren for nordisk samarbejdes redegørelse om det nordiske samarbejde.
Forhandling om forsvarsministerens redegørelse om det nordiske forsvars- og beredskabssamarbejde.
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service. (Genindførelse af ordning med obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn). (Af ældreministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven. (Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Spørgetiden starter klokken 13.00.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at forbyde offentligt ansatte at bære islamiske tørklæder i arbejdstiden. (Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at forbyde offentlige institutioner at servere halalcertificerede produkter. (Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af registreringsafgiften. (Af Peter Kofod (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at give borgere mulighed for at tilbagebetale ikkeinddrivelsesparat gæld. (Af Dennis Flydtkjær (DD) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en statslig jordfond. (Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om forbud mod halekupering af pattegrise. (Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.)
L 113 og L 114 sambehandles.
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder og lov om kreditaftaler. (Indgreb over for kreditter, der ydes rentefrit og uden andre omkostninger). (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Udvidelse af dækningsområde for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber til at omfatte livsforsikringsselskaber, der udøver arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed i Danmark, og til at omfatte motoransvarsforsikringer m.v.). (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed, udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.). (Af social- og boligministeren)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om Hans Kongelige Højhed Prins Joachims modtagelse af årpenge uden for riget. (Af statsministeren (Mette Frederiksen))
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om at gøre forbuddet mod minkavl permanent. (Af Carl Valentin (SF), Peder Hvelplund (EL) og Helene Liliendahl Brydensholt (ALT) m.fl.)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om indtægtsregulering af bøder. (Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Ændring af reglerne om efteruddannelse m.v. for folketingsmedlemmer). (Af Søren Gade (V), Leif Lahn Jensen (S), Jeppe Søe (M), Karsten Hønge (SF) og Karina Adsbøl (DD))
2. behandling af forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og forskellige andre love. (Regulering af beløb, som studerende kan modtage som en erkendtlighed under ulønnede projektorienterede forløb og ulønnet praktik m.v., harmonisering af regler om strategiske rammekontrakter og ingen prækvalifikation ved overdragelse af uddannelser inden for samme geografiske område). (Af uddannelses- og forskningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven. (Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af reform af skattekontrollen). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven, hjemrejseloven, straffeloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale. (Ændring af visse regler om hjælp til hjemrejse, adgang til hjemrejsestøtte og administrativ frihedsberøvelse, implementering af bestemmelse i statsborgerretskonventionen, gennemførelse af rådsafgørelse om Kroatiens fulde optag i Schengensamarbejdet, ophævelse af revisionsbestemmelser, ophævelse af brexitborgerloven m.v.). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at indføre forbud mod brug af hovedtørklæde for piger i grundskolen. (Af Peter Skaarup (DD) m.fl.)
Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om asylbehandling af asylansøgerne i Rwanda eller et andet land uden for Europa.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 9. maj 2023.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om smidigere regler for permanent opholdstilladelse for unge under uddannelse. (Af Christian Friis Bach (RV) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om statsborgerskab til unge født og opvokset i Danmark. (Af Christian Friis Bach (RV) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om indfødsrets meddelelse. (Af udlændinge- og integrationsministeren)
1. behandling af forslag til ejendomsskattelov. (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, lov om kommunal indkomstskat, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Opkrævning og inddrivelse af grundskyld og dækningsafgift m.v., statens afregning af grundskyld og dækningsafgift til kommunerne, foreløbige vurderinger som midlertidigt beskatningsgrundlag i 2024 og 2025, forenkling af ejendomsvurderingerne for 2024 og 2025, udvidelse af antallet af dommere i Landsskatteretten m.v.). (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om et øget kørselsfradrag i yderkommuner og på visse øer. (Af Susie Jessen (DD) m.fl.)
Bemærk: Ændret udvalg i forhold til ressortminister.
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om grøn valgmulighed i alle offentlige køkkener. (Af Franciska Rosenkilde (ALT) m.fl.)
Forespørgsel F 9 til klima-, energi- og forsyningsministeren af Mai Villadsen (EL), Signe Munk (SF), Mona Juul (KF), Samira Nawa (RV) og Theresa Scavenius (ALT) om regeringens klimapolitik.
Ventes foretaget tirsdag den 23. maj 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 25. maj 2023].
Forespørgsel F 8 til uddannelses- og forskningsministeren af Lotte Rod (RV) og Katrine Robsøe (RV) om pædagogers fagpersonlige dannelse m.v. og indholdet i en ny pædagoguddannelse.
Ventes foretaget onsdag den 24. maj 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 25. maj 2023].
Forespørgsel F 12 til statsministeren af Christian Rabjerg Madsen (S), Morten Dahlin (V), Monika Rubin (M), Signe Munk (SF), Susie Jessen (DD), Alex Vanopslagh (LA), Søren Pape Poulsen (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Morten Messerschmidt (DF), Franciska Rosenkilde (ALT), Pernille Vermund (NB), Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU), Aaja Chemnitz (IA), Anna Falkenberg (SP), Sjúrður Skaale (JF) og Lars Boje Mathiesen (UFG) om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation.
Ventes foretaget onsdag den 31. maj 2023.
[Eventuel afstemning udsættes ikke].
Forespørgsel F 10 til miljøministeren af Mai Villadsen (EL) og Søren Egge Rasmussen (EL) om regeringens planer for natur og biodiversitet.
Ventes foretaget torsdag den 1. juni 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til fredag den 2. juni 2023].
Forespørgsel F 7 til indenrigs- og sundhedsministeren af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV) om prioriteringen i sundhedsvæsenet.
Forespørgsel F 11 til statsministeren af Mikkel Bjørn (DF) og Morten Messerschmidt (DF) om Facebooks censur af især indvandringskritiske brugere.
Forespørgsel F 13 til indenrigs- og sundhedsministeren af Mette Thiesen (DF) m.fl. om brug af stophormoner og krydshormoner til behandling af børn med kønsdysfori.
Forespørgsel F 15 til indenrigs- og sundhedsministeren af Theresa Berg Andersen (SF) m.fl. om lokaldemokratiet og kommunernes fremtid.
Forespørgsel F 16 til indenrigs- og sundhedsministeren af Mette Thiesen (DF) m.fl. om offentligt tilskud til fedmemedicin.