Ugeplan for Folketinget 24. april - 30. april 2023 (Uge 17)

Endelig ugeplan
21. april 2023 Lovsekretariatet
Spørgetime med statsministeren.
2. behandling af forslag til lov om et loft over indtægter fra elproduktion (indtægtsloftsloven). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede og barselsloven. (Udmøntning af Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisations aftale om principper for justering af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck, engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere samt ophævelse af lov om den sociale pensionsfond. (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service. (Hurtigere og mere fleksibel hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom). (Af social- og boligministeren)
Forespørgsel til justitsministeren af Peter Kofod (DF) m.fl. om permanent grænsekontrol.
Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 27. april 2023.
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Forlængelse af de udvidede frihedsgrader om afkortning af skoleugens længde og målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2023/24 samt afskaffelse af udviklingsplanen m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om en ny karakterskala i uddannelsessystemet. (Af Astrid Carøe (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en plantebaseret kokkeuddannelse. (Af Franciska Rosenkilde (ALT) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en trivselskommission for det gode børne- og ungdomsliv. (Af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV))
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Godkendelse af nyt ordinært medlem.
Orlov.
Eventuel afstemning om forslag fremsat under F 5 om permanent grænsekontrol.
3. behandling af forslag til lov om et loft over indtægter fra elproduktion (indtægtsloftsloven). (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede og barselsloven. (Udmøntning af Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisations aftale om principper for justering af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
3. behandling af forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck, engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere samt ophævelse af lov om den sociale pensionsfond. (Af beskæftigelsesministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om kreditaftaler, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og forskellige andre love. (Indgreb over for kreditter, der ydes rentefrit og uden andre omkostninger, udvidelse af dækningsområde for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber til at omfatte livsforsikringsselskaber, der udøver arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed i Danmark, og til at omfatte motoransvarsforsikringer m.v.). (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om, at kun danske statsborgere skal kunne stemme til danske valg. (Af Nick Zimmermann (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om godskørsel. (Gennemførelse af ændring af udlejningsdirektivet). (Af transportministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af momsloven. (Indberetning af betalingsoplysninger til bekæmpelse af grænseoverskridende momssvig, omvendt betalingspligt for teleydelser, notifikationsordning i visse afgiftslove, ændring af regler om ansvarsfrihed, tydeliggørelse af praksis om skærpede bøder, oplysningspligt i forbindelse med delvis momsfradragsret, justering af regler om udtagning, fritagelse for lønsumsafgift på energivirksomheders aktiviteter vedrørende indefrysning i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger, ændring af regler om kompetence til opkrævning af visse underholdsbidrag m.v.). (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ændring af fradragsretten for private lønforsikringer, forhøjelse af det maksimale fradrag for fagforeningskontingenter og nedsættelse af bundskatten som følge af kommunale skattestigninger). (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe lagerbeskatning for iværksættere og investorer, der børsnoterer deres virksomheder, og i stedet indføre realisationsbeskatning. (Af Mona Juul (KF), Betina Kastbjerg (DD), Lars-Christian Brask (LA), Katrine Robsøe (RV), Nick Zimmermann (DF), Sascha Faxe (ALT), Pernille Vermund (NB) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Genindførelse af ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2023). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at tildele familier 9 ugers ekstra barsel. (Af Charlotte Munch (DD) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at lade misligholdt su-gæld være til hinder for opnåelse af permanent opholdstilladelse og indfødsret. (Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for børns automatiske erhvervelse af dansk statsborgerskab og erhvervelse af statsborgerskab som biperson. (Af Mikkel Bjørn (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af adgang til at søge spontant asyl i Danmark. (Af Peter Seier Christensen (NB) m.fl.)
Optaget af Mikkel Bjørn (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (DF), Morten Messerschmidt (DF), Mette Thiesen (DF) og Nick Zimmermann (DF)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om udvisning af kriminelle udlændinge efter første dom. (Af Peter Seier Christensen (NB) m.fl.)
Optaget af Mikkel Bjørn (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Kofod (DF), Morten Messerschmidt (DF), Mette Thiesen (DF) og Nick Zimmermann (DF)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at sikre, at Danmark ikke inddrager eller nægter at forlænge opholdstilladelser for flygtninge, hvis der for tiden ikke gennemføres tvangsudsendelser. (Af Helene Liliendahl Brydensholt (ALT) og Sascha Faxe (ALT))
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at sikre en forlængelse af særloven for evakuerede afghanere. (Af Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Rosa Lund (EL) og Christian Friis Bach (RV) m.fl.)
Forespørgsel til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.
Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 2. maj 2023.
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Tilskud til midlertidig huslejenedsættelse i visse almene boligafdelinger). (Af social- og boligministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at udarbejde en model til en dansk forvaltningsdomstol. (Af Torsten Gejl (ALT) m.fl.)
Forespørgsel F 4 til udlændinge- og integrationsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om asylbehandling af asylansøgerne i Rwanda eller et andet land uden for Europa.
Ventes foretaget torsdag den 4. maj 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 9. maj 2023].
Forespørgsel F 9 til klima-, energi- og forsyningsministeren af Mai Villadsen (EL), Signe Munk (SF), Mona Juul (KF), Samira Nawa (RV) og Theresa Scavenius (ALT) om regeringens klimapolitik.
Ventes foretaget tirsdag den 23. maj 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 25. maj 2023].
Forespørgsel F 12 til statsministeren af Christian Rabjerg Madsen (S), Morten Dahlin (V), Monika Rubin (M), Signe Munk (SF), Susie Jessen (DD), Alex Vanopslagh (LA), Søren Pape Poulsen (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Morten Messerschmidt (DF), Franciska Rosenkilde (ALT), Pernille Vermund (NB), Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU), Aaja Chemnitz (IA), Anna Falkenberg (SP), Sjúrður Skaale (JF) og Lars Boje Mathiesen (UFG) om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation.
Ventes foretaget onsdag den 31. maj 2023.
[Eventuel afstemning udsættes ikke].
Forespørgsel F 10 til miljøministeren af Mai Villadsen (EL) og Søren Egge Rasmussen (EL) om regeringens planer for natur og biodiversitet.
Ventes foretaget torsdag den 1. juni 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til fredag den 2. juni 2023].
Forespørgsel F 7 til indenrigs- og sundhedsministeren af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV) om prioriteringen i sundhedsvæsenet.
Forespørgsel F 8 til uddannelses- og forskningsministeren af Lotte Rod (RV) og Katrine Robsøe (RV) om pædagogers fagpersonlige dannelse m.v. og indholdet i en ny pædagoguddannelse.
Forespørgsel F 11 til statsministeren af Mikkel Bjørn (DF) og Morten Messerschmidt (DF) om Facebooks censur af især indvandringskritiske brugere.