Ugeplan for Folketinget 17. april - 23. april 2023 (Uge 16)

Endelig ugeplan
14. april 2023 Lovsekretariatet
L 66 og L 67 sambehandles.
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v. (Forsøgsordning for udvidet vintercampering). (Af ministeren for landdistrikter)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. (Fremme af vedvarende energi i den fysiske planlægning og effektivisering af sagsbehandling i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet). (Af ministeren for landdistrikter)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Opstilling af vindmøller og solceller i herregårds- og godslandskaber). (Af ministeren for landdistrikter)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Kommunernes kontrol med bopælsregistreringen i CPR). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget. (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland m.v.). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af Ansvarsudvalgets forslag om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder og ændring af reglerne om egnethed og hæderlighed). (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark. (Af erhvervsministeren)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om, at dansk politi skal kunne bruge genetisk slægtsforskning i efterforskning af drab og grov personfarlig kriminalitet (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB), Peter Kofod (DF) og Aaja Chemnitz (IA))
2. behandling af forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland, retsplejelov for Grønland og forskellige andre love. (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, digital kommunikation i kriminalretsplejen, tilståelsessager, udeblivelsesdomme, pligtig afgangsalder for dommere og kredsdommere m.v. og ændringer som følge af modernisering af arve- og skiftelovgivningen i Grønland). (Af justitsministeren)
2. behandling af forslag til lov om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser. (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Udvidelse af fristen for retten til udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med somatisk behandling). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. behandling af forslag til lov om administration af den fælles landbrugspolitik m.v. (Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri)
2. behandling af forslag til finanslov for finansåret 2023. (Af finansministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2024 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2025. (Konsekvenser af forslag til finanslov for 2023 m.v.). (Af finansministeren)
2. behandling af forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2026. (Af finansministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om afgift af elektricitet. (Implementering af forskellige aftaler om grøn omstilling, herunder dele af power-to-x-aftalen af 15. marts 2021). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber. (Gennemførelse for Grønland af visse ændringsforordninger til forordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber). (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om forsikringsvirksomhed i tværgående pensionskasser, livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber m.v. (lov om forsikringsvirksomhed). (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere og lov om markedsføring. (Skærpelse af regler om markedsføring af lattergas til beruselse og indførelse af mulighed for fængselsstraf). (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om formidling af fast ejendom m.v. og lov om juridisk rådgivning. (Indførelse af regler for køberformidling og skærpelse af sanktionsmulighederne for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere). (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme samt ændring af lov om dansk turisme. (Regulering af det nationale standardiseringsorgan i Danmark og udpegninger til Det Nationale Turismeforum og Dansk Turismes Advisory Board). (Af erhvervsministeren)
Forhandling om zldreministerens redegørelse om ældreområdet 2023.
1. behandling af forslag til lov om fravigelse fra obligatorisk digital selvbetjening. (Af digitaliseringsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. (Indskrænkning af lovens anvendelsesområde i henhold til åbne data-direktivet). (Af digitaliseringsministeren)
1. behandling af forslag til lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier. (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at halvere dagpengeperioden fra 2 til 1 år. (Af Sólbjørg Jakobsen (LA) m.fl.)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at gøre det obligatorisk for danske finansielle institutioner at udarbejde og offentliggøre klimaplaner. (Af Signe Munk (SF) og Lisbeth Bech-Nielsen (SF))
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bankers udlån til fossile forretninger. (Af Signe Munk (SF) og Lisbeth Bech-Nielsen (SF))
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af måltal og politik for kønssammensætningen i ledelser og bestyrelser. (Af Sólbjørg Jakobsen (LA) m.fl.)
3. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Udvidelse af fristen for retten til udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med somatisk behandling). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold). (Af miljøministeren)
3. behandling af forslag til lov om administration af den fælles landbrugspolitik m.v. (Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri)
3. behandling af forslag til lov om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser. (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om afgift af elektricitet. (Implementering af forskellige aftaler om grøn omstilling, herunder dele af power-to-x-aftalen af 15. marts 2021). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland, retsplejelov for Grønland og forskellige andre love. (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, digital kommunikation i kriminalretsplejen, tilståelsessager, udeblivelsesdomme, pligtig afgangsalder for dommere og kredsdommere m.v. og ændringer som følge af modernisering af arve- og skiftelovgivningen i Grønland). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om Kulturens Analyseinstitut. (Af kulturministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, lov om scenekunst og lov om Statens Kunstfonds virksomhed. (Ny styringsform på institutionerne, udpegning til Det Kongelige Teaters bestyrelse og digitale ansøgninger). (Af kulturministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, selskabsskatteloven, kulbrinteskatteloven og ligningsloven. (Indførelse af begrænset skattepligt ved udøvelse af visse aktiviteter i Danmarks eksklusive økonomiske zone, anvendelse af kulbrinteanlæg m.v. i forbindelse med lagring af CO2 og ændring af listen over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger). (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om vejafgift. (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om forebyggelse af spilafhængighed. (Af Carl Valentin (SF) og Sigurd Agersnap (SF))
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at fjerne muligheden for at dispensere fra dyrevelfærdsloven i naturnationalparkerne. (Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af det danske folkestyre. (Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om en revision af offentlighedsloven. (Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retstilstanden for mindreårige i retssager anlagt af barnets værge. (Af Karina Adsbøl (DD) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf for forsætlig drab på flere personer og gravide. (Af Peter Kofod (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. (Af Nick Zimmermann (DF) m.fl.)
Forespørgsel F 5 til justitsministeren af Peter Kofod (DF) m.fl. om permanent grænsekontrol.
Ventes foretaget tirsdag den 25. april 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 27. april 2023].
Forespørgsel F 6 til justitsministeren af Peter Kofod (DF) m.fl. om forbedrede muligheder for at opklare og bekæmpe kriminalitet.
Ventes foretaget tirsdag den 25. april 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 27. april 2023].
Forespørgsel F 2 til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.
Ventes foretaget fredag den 28. april 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 2. maj 2023].
Forespørgsel F 4 til udlændinge- og integrationsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om asylbehandling af asylansøgerne i Rwanda eller et andet land uden for Europa.
Ventes foretaget torsdag den 4. maj 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 9. maj 2023].
Forespørgsel F 7 til indenrigs- og sundhedsministeren af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV) om prioriteringen i sundhedsvæsenet.
Forespørgsel F 8 til uddannelses- og forskningsministeren af Lotte Rod (RV) og Katrine Robsøe (RV) om pædagogers fagpersonlige dannelse m.v. og indholdet i en ny pædagoguddannelse.
Forespørgsel F 9 til klima-, energi- og forsyningsministeren af Mai Villadsen (EL), Signe Munk (SF), Mona Juul (KF), Samira Nawa (RV) og Theresa Scavenius (ALT) om regeringens klimapolitik.
Forespørgsel F 10 til miljøministeren af Mai Villadsen (EL) og Søren Egge Rasmussen (EL) om regeringens planer for natur og biodiversitet