Ugeplan for Folketinget 10. april - 16. april 2023 (Uge 15)

Endelig ugeplan
31. marts 2023 Lovsekretariatet
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om Hans Kongelige Højhed Prins Joachims modtagelse af årpenge uden for riget. (Af statsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Ændring af reglerne om efteruddannelse m.v. for folketingsmedlemmer). (Af Søren Gade (V), Leif Lahn Jensen (S), Jeppe Søe (M), Karsten Hønge (SF) og Karina Adsbøl (DD))
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Permanentgørelse af forsøg med internationale udskolingslinjer). (Af børne- og undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser. (Udvidelse af lovens formålsbestemmelse og indførelse af obligatorisk seksualundervisning). (Af børne- og undervisningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om vagtvirksomhed. (Etablering af en forsøgsordning med kommunale tryghedsvagter m.v.). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. (Styrket indsats mod hooligans). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Ændring af Indsamlingsnævnets sammensætning, øgede kontrolmuligheder m.v.). (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste. (Af justitsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om id-kort til de mest udsatte borgere med stofmisbrug. (Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at igangsætte en kulegravning af anbringelsesområdet. (Af Mette Thiesen (DF) m.fl.)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet. (Justering af skriftlighedskravet og mulighed for forsøg med selvvisitation til tilbud, der træder i stedet for madservice). (Af ældreministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi og om ophævelse af lov om forsøg i folkekirken. (Udvidelse og forenkling af samarbejdsmuligheder, øget transparens og fleksibilitet i den lokale økonomistyring m.v. og ophævelse af lov om forsøg i folkekirken). (Af kirkeministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Etablering af mulighed for organisatorisk adskillelse af Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium og mulighed for fastlæggelse af kapacitetsloft på Europaskolen m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af Ansvarsudvalgets forslag om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder og ændring af reglerne om egnethed og hæderlighed). (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark. (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v. (Forsøgsordning for udvidet vintercampering). (Af ministeren for landdistrikter)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om Planklagenævnet og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. (Fremme af vedvarende energi i den fysiske planlægning og effektivisering af sagsbehandling i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet). (Af ministeren for landdistrikter)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Kommunernes kontrol med bopælsregistreringen i CPR). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget. (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland m.v.). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold). (Af miljøministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat, lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet og lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Godkendelse af ændringer og afvikling af rørledningen, krav om effektiv drift, gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse, bemyndigelse vedrørende forbud mod rutinemæssig afbrænding af kulbrinter, tilladelse til forundersøgelser for visse rørledningsanlæg m.v.) (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Udbetaling af støtte og opkrævning af betaling for elektricitet produceret på udbudte havvindmølleparker og implementering af dele af VE II-direktivet). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om varig bevilling til Klimarådets understøttelse af klimaloven. (Af Mai Villadsen (EL), Lisbeth Bech-Nielsen (SF) og Samira Nawa (RV) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om aktiviteter i det ydre rum. (Midlertidig begrænsning af ikke-statslige større raketopsendelser og ikke-statslige opsendelser af rumgenstande). (Af uddannelses- og forskningsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om et nationalt forbud mod PFAS i forbrugerprodukter. (Af Mail Villadsen (EL) m.fl.)
Forhandling om ministeren for ligestillings redegørelse om perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2023.
1. behandling af forslag til lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår. (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om, at pensionen skal stige, når lønningerne stiger (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Peter Kofod (DF), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB) og Aaja Chemnitz (IA))
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at indføre bedstes første sygedag. (Af Nick Zimmermann (DF) m.fl.)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd. (Videreførelse af valgbarhedskriterier for kirkefunktionærer). (Af kirkeministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om trossamfund uden for folkekirken. (Udskydelse af revisionsbestemmelse). (Af kirkeministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at forbyde at opføre stormoskéer. (Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.)
Bemærk: Ændret ressortminister i forhold til udvalg.
L 93 og L 94 sambehandles.
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Skærpet straf ved ulovlige omskæringer af drengebørn, ændring af sundhedspersoners rapporteringspligt i forbindelse med utilsigtede hændelser og ophævelse af Styrelsen for Patientklagers pligt til at udgive en årsberetning). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed. (Rammer for en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, smidiggørelse af regler for etablering og drift af regionsklinikker, mulighed for særligt vederlag til læger i områder med lægemangel og regler om fordeling af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af partiregnskabsloven og partistøtteloven. (Nye bundgrænser for offentlig partistøtte og anordningshjemmel til ikraftsættelse af partistøtteloven for Færøerne m.v.). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til Barnets lov. (Af social- og boligministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love. (Ændringer som følge af barnets lov, initiativret for adopterede børn, adoption uden samtykke fra fødslen, samvær med børn på kvindekrisecentre m.v. og fast-track for godkendelse af plejefamilier m.v.). (Af social- og boligministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service og forskellige andre love. (Handlekommune for børn, der hjælpes tilbage til Danmark af danske myndigheder, og for børn, hvis forældre er i udlandet, ensretning af begrebsbrug, nødvendige ændringer i handlekommunereglerne som følge af barnets lov m.v.) (Af social- og boligministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om ret til en basal erhvervskonto for erhvervsdrivende. (Af Lisbeth Bech-Nielsen (SF) m.fl.)
Forespørgsel F 5 til justitsministeren af Peter Kofod (DF) m.fl. om permanent grænsekontrol.
Ventes foretaget tirsdag den 25. april 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 27. april 2023].
Forespørgsel F 6 til justitsministeren af Peter Kofod (DF) m.fl. om forbedrede muligheder for at opklare og bekæmpe kriminalitet.
Ventes foretaget tirsdag den 25. april 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 27. april 2023].
Forespørgsel F 2 til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.
Ventes foretaget fredag den 28. april 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 2. maj 2023].
Forespørgsel F 4 til udlændinge- og integrationsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om asylbehandling af asylansøgerne i Rwanda eller et andet land uden for Europa.
Ventes foretaget torsdag den 4. maj 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 9. maj 2023].
Forespørgsel F 7 til indenrigs- og sundhedsministeren af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV) om prioriteringen i sundhedsvæsenet.
Forespørgsel F 8 til uddannelses- og forskningsministeren af Lotte Rod (RV) og Katrine Robsøe (RV) om pædagogers fagpersonlige dannelse m.v. og indholdet i en ny pædagoguddannelse.