Ugeplan for Folketinget 27. marts - 2. april 2023 (Uge 13)

Endelig ugeplan
24. marts 2023 Lovsekretariatet
Orlov.
3. behandling af forslag til lov om ændring af militær retsplejelov. (Styrkelse af mulighederne for at pågribe militært personel, der er narkopåvirket i tjenesten). (Af forsvarsministeren)
Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven. (Indførelse af godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde, fremrykket kategorisering af visse ejendomme m.v.). (Af skatteministeren)
Eventuelt: 3. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om social service. (Bemyndigelse til at indføre lavere medicintilskudsgrænser i 2023 m.v.). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om, at sundhedsvæsenet også skal indebære tandbehandling (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB), Peter Kofod (DF) og Aaja Chemnitz (IA))
Udvidet partilederdebat.
Forhandling om udenrigsministerens redegørelse om udvalgte internationale organisationer (OSCE, Europarådet og Østersørådet).
(Frokostpause)
L 66 og L 67 sambehandles.
1. behandling af forslag til finanslov for finansåret 2023. (Af finansministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2024 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2025 (Konsekvenser af forslag til finanslov for 2023 m.v.). (Af finansministeren)
1. behandling af forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2026. (Af finansministeren)
(Afstemningsfri)
1. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven, hjemrejseloven, straffeloven og forskellige andre love og ophævelse af lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale. (Ændring af visse regler om hjælp til hjemrejse, adgang til hjemrejsestøtte og administrativ frihedsberøvelse, implementering af bestemmelse i statsborgerretskonventionen, gennemførelse af rådsafgørelse om Kroatiens fulde optag i Schengensamarbejdet, ophævelse af revisionsbestemmelser, ophævelse af Brexit-borgerloven m.v.). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Psykisk arbejdsmiljø, virksomheders samarbejde om sikkerhed og sundhed, styrkelse af krav til arbejdspladsvurdering, udvidelse af Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder, indsamling, behandling og videregivelse af data, aftaleforløb med virksomhederne, forhøjet bødeniveau m.v.) (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede og barselsloven. (Udmøntning af Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisations aftale om principper for justering af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede m.v.). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck, engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere samt ophævelse af lov om den sociale pensionsfond. (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven. (Sanktionstiltag omfattet af tredje etape af reform af skattekontrollen). (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om et loft over indtægter fra elproduktion (indtægtsloftsloven). (Af skatteministeren)
1. behandling af forslag til lov om et midlertidigt solidaritetsbidrag. (Af skatteministeren)
Forespørgsel F 5 til justitsministeren af Peter Kofod (DF) m.fl. om permanent grænsekontrol.
Ventes foretaget tirsdag den 25. april 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 27. april 2023].
Forespørgsel F 6 til justitsministeren af Peter Kofod (DF) m.fl. om forbedrede muligheder for at opklare og bekæmpe kriminalitet.
Ventes foretaget tirsdag den 25. april 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 27. april 2023].
Forespørgsel F 2 til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.
Ventes foretaget fredag den 28. april 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 2. maj 2023].
Forespørgsel F 4 til udlændinge- og integrationsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om asylbehandling af asylansøgerne i Rwanda eller et andet land uden for Europa.
Ventes foretaget torsdag den 4. maj 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 9. maj 2023].
Forespørgsel F 7 til indenrigs- og sundhedsministeren af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV) om prioriteringen i sundhedsvæsenet.
Forespørgsel F 8 til uddannelses- og forskningsministeren af Lotte Rod (RV) og Katrine Robsøe (RV) om pædagogers fagpersonlige dannelse m.v. og indhold i en ny pædagoguddannelse.