Ugeplan for Folketinget 20. marts - 26. marts 2023 (Uge 12)

Endelig ugeplan
17. marts 2023 Lovsekretariatet
Orlov.
2. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om social service. (Bemyndigelse til at indføre lavere medicintilskudsgrænser i 2023 m.v.). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter »Aftale om Grøn skattereform« af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter »Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026« m.v.). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik. (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse. (Udskydelse af revisionsbestemmelse). (Af børne- og undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Permanentgørelse af Team Danmark-ordning). (Af børne- og undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. (Indførelse af refusion af arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag, justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2023 m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Etablering af mulighed for organisatorisk adskillelse af Europaskolen fra Sankt Annæ Gymnasium og mulighed for fastlæggelse af kapacitetsloft på Europaskolen m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om etablering af statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet. (Af erhvervsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Investeringsstøtte til forsøgsvindmøller, udbud af støtte til anvendelse af kemiske brændstoffer eller produkter fra elektricitet (power-to-x), anvendelsesområdet for VE-ordningerne, tilsyn med elproducerende anlæg på havet og adgang til negativt pristillæg). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
2. behandling af forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022. (Af finansministeren)
2. behandling af forslag til lov om indfødsrets meddelelse. (Af udlændinge- og integrationsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indberetning i Schengeninformationssystemet (SIS) af tredjelandsstatsborgere, som er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, og bemyndigelse til udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte regler om udlændingemyndighedernes kompetence til at foretage indberetninger og forestå konsultationer i medfør af SIS-forordningen og SIS-tilbagesendelsesforordningen). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Styrket international rekruttering). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser. (Udmøntning af »Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser« og forlængelse af hjemmel til smileyordningen). (Af beskæftigelsesministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Udvidelse af fristen for retten til udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med somatisk behandling). (Af indenrigs- og sundhedsministeren)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om åbenhed om privat partistøtte. (Af Pelle Dragsted (EL) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om indtægtsregulering af bøder. (Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om selvstændig kriminalisering af internationale forbrydelser i dansk ret, herunder tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. (Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Anne Valentina Berthelsen (SF))
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om ligestilling af mandlige ofre for partnervold. (Af Kim Edberg Andersen (NB) m.fl.)
1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om at sætte gasledningen til Lolland-Falster i bero. (Af Søren Egge Rasmussen (EL), Samira Nawa (RV) og Theresa Scavenius (ALT) m.fl.)
Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
Besvarelse, mundtlig (spørgetid)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service. (Hurtigere og mere fleksibel hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom). (Af social- og boligministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.). (Af social- og boligministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse. (Udskydelse af revisionsbestemmelse). (Af børne- og undervisningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser. (Permanentgørelse af Team Danmark-ordning). (Af børne- og undervisningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser. (Indførelse af refusion af arbejdsgiveres udgifter til pensionsbidrag, justering af fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2023 m.v.). (Af børne- og undervisningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Investeringsstøtte til forsøgsvindmøller, udbud af støtte til anvendelse af kemiske brændstoffer eller produkter fra elektricitet (power-to-x), anvendelsesområdet for VE-ordningerne, tilsyn med elproducerende anlæg på havet og adgang til negativt pristillæg). (Af klima-, energi- og forsyningsministeren)
3. behandling af forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022. (Af finansministeren)
3. behandling af forslag til lov om indfødsrets meddelelse. (Af udlændinge- og integrationsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indberetning i Schengeninformationssystemet (SIS) af tredjelandsstatsborgere, som er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, og bemyndigelse til udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte regler om udlændingemyndighedernes kompetence til at foretage indberetninger og forestå konsultationer i medfør af SIS-forordningen og SIS-tilbagesendelsesforordningen). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Styrket international rekruttering). (Af udlændinge- og integrationsministeren)
3. behandling af forslag til lov om etablering af statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet. (Af erhvervsministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter »Aftale om Grøn skattereform« af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter »Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026« m.v.). (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige). (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik. (Af skatteministeren)
3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser. (Udmøntning af »Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser« og forlængelse af hjemmel til smileyordningen). (Af beskæftigelsesministeren)
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om 26 ugers udvidet barsel til tvillinge- og flerlingefamilier (borgerforslag). (Af Leif Lahn Jensen (S), Lars Christian Lilleholt (V), Henrik Frandsen (M), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Peter Skaarup (DD), Ole Birk Olesen (LA), Mai Mercado (KF), Peder Hvelplund (EL), Martin Lidegaard (RV), Helene Liliendahl Brydensholt (ALT), Peter Seier Christensen (NB), Peter Kofod (DF) og Aaja Chemnitz (IA) )
2. (sidste) behandling af forslag til folketingsbeslutning om Danmarks deltagelse i Det Europæiske Forsvarsagentur og Det Permanente Strukturerede Samarbejde på forsvarsområdet. (Af forsvarsministeren (Troels Lund Poulsen, fg.).)
2. behandling af forslag til lov om ændring af militær retsplejelov. (Styrkelse af mulighederne for at pågribe militært personel, der er narkopåvirket i tjenesten). (Af forsvarsministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og ejendomsvurderingsloven. (Indførelse af godtgørelse af tinglysningsafgift for pant tinglyst til sikkerhed for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde, fremrykket kategorisering af visse ejendomme m.v.). (Af skatteministeren)
2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken. (Udvidelse og forenkling af samarbejdsmuligheder, øget transparens og fleksibilitet i den lokale økonomistyring m.v. og ophævelse af lov om forsøg i folkekirken). (Af kirkeministeren)
1. behandling af forslag til lov for Færøerne om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus. (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, kreditaftaleloven, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og forskellige andre love. (Indgreb over for kreditter, der ydes rentefrit og uden andre omkostninger, udvidelse af dækningsområde for Garantifonden for skadesforsikringsselskaber til at omfatte livsforsikringsselskaber, der udøver arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed i Danmark og til at omfatte motoransvarsforsikringer m.v.). (Af erhvervsministeren)
1. behandling af forslag til lov om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård. (Af udlændinge- og integrationsministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Undtagelse til hegningspligt i områder med udsatte dyr m.v.). (Af transportministeren)
1. behandling af forslag til lov om ændring af jernbaneloven og lov om DSB. (Revision af visse regler på jernbaneområdet). (Af transportministeren)
Forespørgsel F 5 til justitsministeren af Peter Kofod (DF) m.fl. om permanent grænsekontrol.
Ventes foretaget tirsdag den 25. april 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 27. april 2023].
Forespørgsel F 6 til justitsministeren af Peter Kofod (DF) m.fl. om forbedrede muligheder for at opklare og bekæmpe kriminalitet.
Ventes foretaget tirsdag den 25. april 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til torsdag den 27. april 2023].
Forespørgsel F 2 til statsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.
Ventes foretaget fredag den 28. april 2023.
[Eventuel afstemning udsættes til tirsdag den 2. maj 2023].
Forespørgsel F 4 til udlændinge- og integrationsministeren af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl. om asylbehandling af asylansøgerne i Rwanda eller et andet land uden for Europa.
Forespørgsel F 7 til indenrigs- og sundhedsministeren af Lotte Rod (RV) og Martin Lidegaard (RV) om prioriteringen i sundhedsvæsenet.