Møde i Europaudvalget

Mødedato: 09-6-2023
Mødetidspunkt: kl. 10.30
Sted: 2-133
4. UDGAVEDagsordenspunkterne 5 og 6 er flyttet ned sidst i dagsordenen
FO

1. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om støtte til produktion af ammunition Forelæggelse ved fg. forsvarsminister

- Tidlig forelæggelse


2. Rådsmøde nr. 3956 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - sundhed) den 13. juni 2023 Forelæggelse ved indenrigs- og sundhedsministeren


3. Rådsmøde nr. 3956 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – beskæftigelse og social) den 12. juni 2023 Dagsordenspunkt 6 forelægges ved digitaliserings- og ligestillingsministeren


FO

4. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om europæiske befolknings- og boligstatistikker, om ændring af forordning (EF) nr. 862/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 763/2008 og (EU) nr. 1260/2013 Forelæggelse ved digitaliserings- og ligestillingsministeren

- Tidlig forelæggelse


5. Rådsmøde nr. 3956 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – beskæftigelse og social) den 12. juni 2023 Dagsordenspunkt 7 forelægges ved social- og boligministeren


FO

6. Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer, om ændring af forordning (EU) 2019/1020 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 305/2011 Forelæggelse ved social- og boligministeren

- Tidlig forelæggelse


FO

7. Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen) Forelæggelse ved miljøministeren

- Tidlig forelæggelse


8. Rådsmøde nr. 3956 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - beskæftigelse og social) den 12. juni 2023 Dagsordenspunkt 1-5 forelægges ved beskæftigelsesministerenL

10. Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 2, 3 og 5 og 8 nævnte møder.1. Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gebyrer og afgifter, der skal betales til Det Europæiske Lægemiddelagentur, om ændring af forordning (EU) 2017/745 og om ophævelse af forordningerne (EF) nr. 297/95 og (EU) nr. 658/2014

- Vedtagelse af generel indstilling

2. Europa-Kommissionens forslag til en rådshenstilling om at intensivere EU-indsatser for at bekæmpe antimikrobiel resistens med en One Health-tilgang (EU) nr. 2023/0125

- Vedtagelse

4. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for substanser af menneskelig oprindelse bestemt til anvendelse i mennesker og om ophævelse af direktiv 2002/98/EF og 2004/23/EF

- Fremskridtsrapport

5. Styrkelse af det farmaceutiske økosystem til støtte for konkurrenceevnen og lige adgang til lægemidler

- Udveksling af synspunkter

6. Eventuelt

7. Siden sidst

a. Orientering om status på WHO-forhandlingerne om en pandemiaftale og om ændringer til det internationale sundhedsregulativ

Alle dagsordenspunkter hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriets ressort.


3. Forslag til direktiv om nye EU-grænseværdier for erhvervsmæssig udsættelse for bly og diisocyanater i henholdsvis direktiv 98/24 og direktiv 2004/37/EF

- Generel indstilling

5. Rådshenstilling om styrkelse af den sociale dialog i den Europæiske Union

- Vedtagelse

6. Rådskonklusioner om integration af kønsaspekter i politikker, programmer og budgetter

- Vedtagelse/Rådskonklusioner

7. Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering

- Fremskridtsrapport/Politisk drøftelse

8. Eventuelt

9. Siden sidst

a. Forslag til revision af forordning 883/2004 om koordinering af sociale sikringsordninger

b. Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til at ratificere ILO’s konvention om afskaffelse af vold og chikane i arbejdslivet

Dagsordenspunkt 4 er delt ressort mellem Beskæftigelsesministeriet og Social- og Ældreministeriet. Dagsordenspunkt 6 hører under Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 7 hører under Social-, Bolig- og Ældreministeriets ressort. De øvrige punkter hører under Beskæftigelsesministeries ressort.

  FO
  1. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om støtte til produktion af ammunition Forelæggelse ved fg. forsvarsminister
  2. Rådsmøde nr. 3956 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - sundhed) den 13. juni 2023 Forelæggelse ved indenrigs- og sundhedsministeren
  3. Rådsmøde nr. 3956 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – beskæftigelse og social) den 12. juni 2023 Dagsordenspunkt 6 forelægges ved digitaliserings- og ligestillingsministeren
  FO
  4. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om europæiske befolknings- og boligstatistikker, om ændring af forordning (EF) nr. 862/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 763/2008 og (EU) nr. 1260/2013 Forelæggelse ved digitaliserings- og ligestillingsministeren
  5. Rådsmøde nr. 3956 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse – beskæftigelse og social) den 12. juni 2023 Dagsordenspunkt 7 forelægges ved social- og boligministeren
  FO
  7. Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-forordningen) Forelæggelse ved miljøministeren
  8. Rådsmøde nr. 3956 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - beskæftigelse og social) den 12. juni 2023 Dagsordenspunkt 1-5 forelægges ved beskæftigelsesministeren
  L
  10. Eventuelt
  Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 2, 3 og 5 og 8 nævnte møder.
  2. Europa-Kommissionens forslag til en rådshenstilling om at intensivere EU-indsatser for at bekæmpe antimikrobiel resistens med en One Health-tilgang (EU) nr. 2023/0125
  6. Eventuelt
  7. Siden sidst
  a) Orientering om status på WHO-forhandlingerne om en pandemiaftale og om ændringer til det internationale sundhedsregulativ
  Alle dagsordenspunkter hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriets ressort.
  8. Eventuelt
  9. Siden sidst
  a) Forslag til revision af forordning 883/2004 om koordinering af sociale sikringsordninger
  b) Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til at ratificere ILO’s konvention om afskaffelse af vold og chikane i arbejdslivet
  Dagsordenspunkt 4 er delt ressort mellem Beskæftigelsesministeriet og Social- og Ældreministeriet. Dagsordenspunkt 6 hører under Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 7 hører under Social-, Bolig- og Ældreministeriets ressort. De øvrige punkter hører under Beskæftigelsesministeries ressort.