Retsudvalget 2022-23 (2. samling)
REU Alm.del
Offentligt
2768434_0001.png
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
Dato:
Kontor:
Sagsbeh:
Sagsnr.:
Dok.:
23. oktober 2023
Proces-
og
Insolvensretskontoret
Anders Svane Restorff
Caspersen
2023-06122
2989816
Besvarelse af spørgsmål nr. 1376 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1376 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. september.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Preben Bang Henriksen (V).
Peter Hummelgaard
/
Lisbeth Gro Nielsen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 7226 8400
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
Side 1/3
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 1376: Spm. om hvilke opgaver, der udføres af Familieretshuset, og hvilke der udføres af et forvaltningsinstitut
Spørgsmål nr. 1376 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Vil ministeren oplyse, hvilke opgaver, der udføres af
Familieretshuset, og hvilke der udføres af et forvaltningsinstitut,
herunder hvilke kontroller, der skal udføres af det to enheder,
når der disponeres over andres (evt. hjerneskadedes) penge?”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Familieretshuset, der har oplyst følgende:
”Værgen skal have Familieretshusets godkendelse til følgende
økonomiske dispositioner:
-
-
-
-
-
-
Forbrug af formue omfattet af værgemålet
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
Gældsstiftelse
At give gaver af indtægten, medmindre gaven har ubetydelig
værdi
At afslå gave eller give arveafkald
Enhver usædvanlig disposition ud over de ovennævnte
Familieretshusets afgørelser kan påklages til Civilstyrelsen.
Som det fremgår af Familieretshusets bidrag til den samtidige
besvarelse af spørgsmål nr. 1373 (Alm. del) fra Folketingets
Retsudvalg, har værgen pligt til at aflægge et årligt
indtægtsregnskab. Indtægter vil fremgå af dette regnskab. Dette
gælder også indtægter som fremkommer ved salg af indbo og
andre effekter. Ved indsendelse af regnskabet skal værgen
vedlægge bilag for såvel indtægter som udgifter. Det er værgens
ansvar at føre et indtægtsregnskab og at indhente behørig
dokumentation.
Indtægtsregnskabet og et eventuelt formueregnskab indsendes
til den forvaltningsafdeling, der bestyrer midlerne, hvis
midlerne overstiger 75.000 kr. Bestyres der ikke midler i en
godkendt forvaltningsafdeling, skal indtægtsregnskabet, og et
eventuelt formueregnskab, indsendes til Familieretshuset.
Forvaltningsafdelingen eller Familieretshuset reviderer de
regnskaber, som værgen indsender. Gennemgangen og den
fornødne bilagsmæssige kontrol afpasses efter beløbenes
størrelse og omstændighederne i øvrigt.
Side 2/3
REU, Alm.del - 2022-23 (2. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 1376: Spm. om hvilke opgaver, der udføres af Familieretshuset, og hvilke der udføres af et forvaltningsinstitut
Afgørelser
truffet
af
Familieretshuset
og
forvaltningsafdelingerne i forbindelse med revisionen af
regnskaberne kan påklages til Civilstyrelsen.”
Side 3/3