Retsudvalget 2021-22
REU Alm.del
Offentligt
2617223_0001.png
Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K
DK Danmark
2. september 2022
Proces- og Insolvensrets-
kontoret
Sagsbeh: Anders Svane Restorff
Caspersen
Sagsnr.: 2022-0030-7814
Dok.:
2498656
Dato:
Kontor:
Endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1096 (Alm. del) fra Folketingets
Retsudvalg
Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1096 (Alm. del), som
Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 23. juni 2022.
Mattias Tesfaye
/
Lisbeth Funck Hansen
Slotsholmsgade 10
1216 København K.
T +45 3392 3340
F +45 3393 3510
www.justitsministeriet.dk
[email protected]
Side 1/3
REU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 1096: Spm. om forslaget om at ændre de nuværende lovfæstede regler om antallet af dommere, til justitsministeren
Spørgsmål nr. 1096 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
”Hvordan
forholder ministeren sig til forslaget om at ændre de
nuværende lovfæstede regler om antallet af dommere og dermed
overlade en større fleksibilitet til domstolene til at vurdere, hvor-
dan personalesammensætningen mellem antallet af dommere,
dommerfuldmægtige og kontorfunktionærer i den enkelte rets-
kreds mest optimalt sammensættes?”
Svar:
1.
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Domstolsstyrelsen, der har oplyst følgende:
”Antallet af byretsdommere fremgår af retsplejelovens § 9, der
for hver af landets 24 byretter fastsætter et mindste antal dom-
mere ved den enkelte byret.
Ud over det antal dommere, der på denne måde er fordelt mel-
lem de 24 byretter (i alt 227 dommere), udnævnes der efter rets-
plejelovens § 9, stk. 12, yderligere 25 dommere ved byretterne.
For at give mulighed for, at dommere kan overgå til ansættelse
på deltid, kan der udnævnes yderligere op til 8 dommere. Der
kan højst udnævnes yderligere 6 dommere ved Københavns By-
ret, yderligere 5 dommere ved hver af de retter, der er nævnt i §
9, stk. 3-5, yderligere 4 dommere ved hver af de retter, der er
nævnt i § 9, stk. 6-10, og yderligere 1 dommer ved retten på
Bornholm. Ved ledighed i en dommerstilling ved en ret, hvor
der er udnævnt en eller flere yderligere dommere, bestemmer
Domstolsstyrelsen ud fra en vurdering af, hvor der er det største
ressourcebehov, ved hvilken ret stillingen skal placeres.
For så vidt angår antallet af dommerfuldmægtige og kontorfunk-
tionærer ved de enkelte embeder kan retspræsidenten i medfør
af sin almindelige ledelsesmæssige kompetence træffe beslut-
ning om fordelingen af de personalemæssige ressourcer ved em-
bedet inden for rammerne af de lønsumsmidler, som Domstols-
styrelsen i medfør af domstolsstyrelseslovens § 1 bevilliger em-
bedet.”
2.
Som det fremgår af Domstolsstyrelsens udtalelse, giver de gældende reg-
ler i retsplejeloven allerede i dag mulighed for en vis fleksibilitet med hen-
syn til besættelse af ledige dommerstillinger ved de enkelte retter. Det er
dog vigtigt, at vi får afdækket mulige løsninger, der kan bidrage til at
Side 2/3
REU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 1096: Spm. om forslaget om at ændre de nuværende lovfæstede regler om antallet af dommere, til justitsministeren
afhjælpe problemet med de lange sagsbehandlingstider ved domstolene, og
jeg vil se åbent på de forslag, der kommer frem i den forbindelse.
Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af 26. august 2022 af spørgsmål
nr. 1098 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg om udlån af dommere og
dommerfuldmægtige mellem retterne.
Side 3/3