L 18 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

(Initiativer vedrørende forsvarsadvokater og advokattilsyn).

Af: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2018-19 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 03-10-2018
1. behandlet / henvist til udvalg 25-10-2018
Betænkning afgivet 22-11-2018
2. behandlet/direkte til 3. behandling 27-11-2018
3. behandlet, vedtaget 29-11-2018
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Med lovforslaget foreslås det at indføre forbud mod, at forsvarsadvokater må uddele gaver til deres klienter eller disses nærtstående i en straffesag, og at justitsministeren bemyndiges til at forbyde tøj og andre genstande, der reklamerer for forsvarsadvokater, i kriminalforsorgens institutioner.

Derudover foreslås det at skærpe reguleringen af Advokatrådets tilsyn med advokater, således at rådet vil skulle klassificere advokaterne, efter hvor stor en risiko der er for, at de ikke overholder de pligter, stillingen som advokat medfører, og justere hyppigheden af tilsyn med advokater.

Advokatrådet får også en række nye muligheder for modtage oplysninger til brug for tilsynet, bl.a. fra offentlige myndigheder.

Det foreslås desuden, at Advokatrådet en gang årligt skal udarbejde en samlet plan for tilsynet, at rådet en gang om året skal afgive en rapport til justitsministeren om det faktisk udførte tilsyn, og at indføre regler for, hvordan Advokatrådet skal udføre sit tilsyn.

Endelig indeholder lovforslaget en række tiltag, der har til formål at gøre Advokatnævnets sanktioner mere effektive.

Lovforslaget udmønter en del af initiativerne i regeringens udspil ”Øget kontrol og skærpet tilsyn med advokater” fra juli 2018.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019, dog således at lovens § 1, nr. 2-5, 7 og 8, træder i kraft den 1. juli 2019.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.