Undervisningsudvalget 2018-19 (1. samling)
UNU Alm.del
Offentligt
2009657_0001.png
Undervisningsudvalget
Christiansborg
Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: [email protected]
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
Svar på spørgsmål 198 (Alm. del):
I brev af 17. januar 2019 har udvalget efter ønske fra Carolina Magdelene
Maier (ALT) stillet mig følgende spørgsmål:
Spørgsmål 198:
Hvordan kan ministeren mene, at konklusionerne i den første og anden
rapport er de samme, jf. Berlingske Tidende 24/12-18:
”Ministerium
blev advaret mod sprogbrug i analyse om tredjegenerationsindvandrere”
samtidig med, at ministeriet i ministeriets pressemeddelelse af 9/1-19
medgiver metodiske fejl (anvendelse af første-, anden- og tredjegenera-
tionsbegrebet og sammenligningen af ikke-sammenlignelige grupper)?
Svar:
Jeg vil gerne slå fast, at der ikke er
”[en] første og [en] anden rapport”.
Der er kun én endelig rapport om ”Analyse af børn af efterkommere
med ikke-vestlig
oprindelse” (december 2018). Det er den,
som blev
offentliggjort på Undervisningsministeriets og Udlændinge- og Integrati-
onsministeriets hjemmeside den 17. december 2018.
Ved en fejl blev der fra Undervisningsministeriets side udleveret et fore-
løbigt udkast af analysen til journalister fra Berlingske, og samme forelø-
bige udkast var ved en fejl kortvarigt tilgængeligt på Undervisningsmini-
steriets hjemmeside. Den endelige rapport blev korrekt lagt på Udlæn-
dinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.
Der er således ikke tale om, at Undervisningsministeriet i pressemedde-
lelsen beklager ”metodiske fejl”, sådan som spørgeren lægger til grund
i
spørgsmålet.
I den omtalte pressemeddelelse medgiver Undervisningsministeriet, at
der har været uheldige omstændigheder i forbindelse med offentliggørel-
sen af rapporten. Det fremgår således, at:
”Der har fra flere sider været fokus
på ministeriets håndtering af analysen. Vi medgiver, at der har været uheldige om-
stændigheder i forbindelse med offentliggørelsen, som vi gerne vil beklage. Det ændrer
1. februar 2019
Sagsnr.:19/00753
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 198: Spm. om, hvordan ministeren kan mene, at konklusionerne i den første og anden rapport er de samme, til undervisningsministeren
dog ikke ved, at vi i Undervisningsministeriet til fulde står inde for fagligheden og de
konklusioner, der
drages i analysen,” siger afdelingschef for Analyse og Rådgivning i
Undervisningsministeriet, Rasmus Vanggaard Knudsen.”
Som det også fremgår af pressemeddelelsen har Undervisningsministeriet
i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten valgt at anvende begre-
berne ”første-,
anden-
og tredjegenerationsindvandrere” om henholdsvis
indvandrere, efterkommere og børn af efterkommere. Dette valg er truf-
fet for at lette formidlingen af analysen.
Det fremgår både af rapporten samt pressemeddelelsen i forbindelse
med offentliggørelse af rapporten,
”at der ikke er tale om en sammenligning af
børn, deres forældre og deres bedsteforældre, dvs. 3 generationer som er i familierelation
til hinanden. Sammenligningen sker mellem tre befolkningsgrupper
indvandrere,
efterkommere
og børn af efterkommere”
(s. 6 i rapporten).
Med venlig hilsen
Merete Riisager
2