Undervisningsudvalget 2018-19 (1. samling)
UNU Alm.del
Offentligt
2009647_0001.png
Undervisningsudvalget
Christiansborg
Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: [email protected]
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
Svar på spørgsmål 196 (Alm. del):
I brev af 17. januar 2019 har udvalget efter ønske fra Carolina Magdelene
Maier (ALT) stillet mig følgende spørgsmål:
Spørgsmål 196:
Kan ministeren bekræfte, at tredjegenerationsindvandrerne i ministeriets
analyse har baggrund i andre lande end første- og andengeneration? Vil
ministeren bekræfte, at det forholder sig som Jan Rose Skaksen, forsk-
ningschef i Rockwool Fonden, udtaler i Berlingske Tidende, nemlig at
”De fleste [tredjegenerationsindvandrere] har rødder i Tyrkiet og Paki-
stan, så det er gæstearbejdernes børnebørn. Og vi ved, at gæstearbejderne
i høj grad er lavtuddannede, så hermed har man valgt en gruppe, der er
ret svag,”. Til gengæld kommer kun ”10 procent førstegenerationsind-
vandrere med ikke-vestlig oprindelse i dag fra Tyrkiet. Det samme gælder
20 procent fra anden generation og 41 procent fra første generation”.
Berlingske Tidende 18/12-18:
”Forskningschef om ny analyse: Det er
forkert at konkludere, at integrationen er gået i stå i tredje led”.
https://www.berlingske.dk/samfund/forskningschef-om-ny-analyse-det-
er-forkert-at-konkludere-at-integrationen
Svar:
Som det også fremgår af
”Analyse af børn af efterkommere med ikke-
vestlig oprindelse”, er
gruppen af børn af efterkommere med ikke-vestlig
oprindelse anderledes sammensat fsva. oprindelsesland end grupperne af
efterkommere og indvandrere med ikke-vestlig oprindelse. Blandt andet
stammer størstedelen af børn af efterkommere fra Tyrkiet og Pakistan,
mens det ikke er tilfældet for efterkommere og indvandrere (side 12).
Analysen tager flere steder i rapporten forbehold herfor. Det fremgår
således, at:
”Sammenligningen
mellem børn af efterkommere, efterkommere og ind-
vandrere skal læses med det forbehold, at de tre befolkningsgrupper er meget forskelligt
sammensat bl.a. med hensyn til oprindelsesland”
(s. 6).
1. februar 2019
Sagsnr.:19/00753
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 196: Spm. om, ministeren vil bekræfte, at det forholder sig som Jan Rose Skaksen, forskningschef i Rockwool Fonden, udtaler i Berlingske Tidende, nemlig at De fleste [tredjegenerationsindvandrere] har rødder i Tyrkiet og Pakistan, så det er gæstearbejdernes børnebørn, til undervisningsministeren
Derudover påpeger rapporten, at:
”Når gruppen af børn
af efterkommere med
ikke-vestlig oprindelse opnår et lavere karaktergennemsnit i 9. klasse end gruppen af
efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, skyldes det bl.a. at gruppernes sammensæt-
ning i forhold til oprindelsesland er forskellig”
(s. 36).
Endelig gør rapporten flere steder opmærksom på, at den sociale profil
for børn af efterkommere kan være under forandring. Fx fremgår føl-
gende af s. 18:
”Gabet mellem alderen for førstegangsfødsel blandt mødre til børn af
efterkommere og mødre til børn med dansk oprindelse, er mere end halveret over de
seneste 25 år (fra 6,3 år til 2,9 år). Det tyder også på, at den sociale profil på famili-
er med børn af efterkommere er under forandring.”
Analysen har anvendt Danmarks Statistiks definition af grupperne børn
af efterkommere, efterkommere og indvandrere, og heraf følger at grup-
perne er sammensat forskelligt for så vidt angår oprindelsesland.
Med venlig hilsen
Merete Riisager
2