Undervisningsudvalget 2018-19 (1. samling)
UNU Alm.del
Offentligt
2009659_0001.png
Undervisningsudvalget
Christiansborg
Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: [email protected]
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
Svar på spørgsmål 194 (Alm. del):
I brev af 17. januar 2019 har udvalget efter ønske fra Carolina Magdelene
Maier (ALT) stillet mig følgende spørgsmål:
Spørgsmål 194:
Ifølge Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, modtager Berlingske
efterkommerrapporten tirsdag 11/12-18. Torsdag 13/12-18 modtager
ministeriet et brev fra kontorchef Henrik Bang, Danmarks Statistik,
hvori han blandt andet skriver,
”at der nogle steder i rapporten gøres
væsentlige metodiske fejlslutninger, som betyder at konklusionerne træk-
kes hårdere op, end datagrundlaget kan give anledning til”. Under-
visningsministeriet skriver i en pressemeddelelse 9/1-19,
at ”Noget af
den faglige dialog gav anledning til at skrive nogle forbehold yderligere
frem for ikke at give anledning til unødige misforståelser. Disse opdate-
ringer har ført til præciseringer i teksten, men ikke ændret på de konklu-
sioner, der drages i rapporten, og som Undervisningsministeriet står inde
for.”
Vil ministeren redegøre for, hvorfor man på baggrund af kritikken fra
Danmarks Statistik ikke valgte at justere konklusionerne i rapporten eller
selve overskriften for nyheden om rapporten ”Tredjegenerationsindvan-
drere klarer
sig ikke bedre end anden generation” som Danmarks Stati-
stik havde gjort opmærksom på, var en forkert konklusion?
Svar:
Analysen af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse udarbej-
det af Undervisningsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministe-
riet var i faglig høring hos Danmarks Statistik (DST) inden offentliggø-
relse. Den faglige tilbagemelding fra DST gav anledning til, at nogle for-
behold i rapporten blev skrevet tydeligere frem for ikke at give anledning
til unødige misforståelser.
Det blev bl.a. tydeliggjort at grupperne, der sammenlignes i rapporten,
ikke er i familie med hinanden i den forstand, at de analyserede indvan-
drere (førstegenerationsindvandrere) er forældre til de analyserede efter-
1. februar 2019
Sagsnr.:19/00753
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 194: Spm. om, hvorfor man på baggrund af kritikken fra Danmarks Statistik ikke valgte at justere konklusionerne i rapporten eller selve overskriften for nyheden om rapporten (Tredjegenerationsindvandrere klarer sig ikke bedre end anden generation), som Danmarks Statistik havde gjort opmærksom på, var en forkert konklusion, til undervisningsministeren
kommere (andengenerationsindvandrere), som er forældre til de analyse-
rede børn af efterkommere (tredjegenerationsindvandrere). Derudover
blev betydningen af gruppernes forskellige sammensætning for så vidt
angår oprindelsesland skrevet tydeligere frem i rapporten.
Undervisningsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet
fandt ikke, at DSTs bemærkninger gav anledning til, at der var behov for
at ændre grundlæggende på metoder eller konklusioner. Begge ministeri-
er står således inde for fagligheden og de konklusioner, der drages i ana-
lysen.
I nyheden om offentliggørelsen af rapporten fremgår det tydeligt, at ge-
nerationsbegrebet er brugt af hensyn til formidlingsvenligheden, og det
er tydeligt beskrevet, at det ikke er tale om, at grupperne er i familie med
hinanden.
Med venlig hilsen
Merete Riisager
2