Undervisningsudvalget 2018-19 (1. samling)
UNU Alm.del
Offentligt
2009666_0001.png
Undervisningsudvalget
Christiansborg
Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: [email protected]
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
Svar på spørgsmål 191 (Alm. del):
I brev af 17. januar 2019 har udvalget efter ønske fra Carolina Magdelene
Maier (ALT) stillet mig følgende spørgsmål:
Spørgsmål 191:
Vil ministeren kommentere på udtalelser fra Jan Rose Skaksen, forsk-
ningschef ved Rockwool Fonden, om, at man ikke kan konkludere, at
integrationen stagnerer fra anden generation til tredje generation, sådan
som undervisningsministeren og udlændinge- og integrationsministeren
gjorde i deres interview i Berlingske Tidende 16/11-18?
Berlingske Tidende 18/12-18:
”Forskningschef
om ny analyse: Det er
forkert at konkludere, at integrationen er gået i stå i tredje led”
https://www.berlingske.dk/samfund/forskningschef-om-ny-analyse-det-
er-forkert-atkonkludere-at-integrationen)
Berlingske Tidende: ”Opråb fra ministre: Problemer med integration af
børn af ikkevestlige indvandrere”
https://www.berlingske.dk/danmark/opraab-fra-ministre-problemer-
med-integration-af-boern-af-ikkevestlige
Svar:
”Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse”
ser ikke
på udviklingen fra første til anden til tredje generation i den forstand, at
de analyserede indvandrere (førstegenerationsindvandrere) er forældre til
de analyserede efterkommere (andengenerationsindvandrere), som er
forældre til de analyserede børn af efterkommere (tredjegenerationsind-
vandrere). Det fremgår også af både rapporten og pressemeddelelsen.
Baggrunden for at bruge generationsbegrebet er formidlingsmæssige
hensyn, hvilket også fremgår af pressemeddelelsen.
Det rapporten viser er, at efterkommere med ikke-vestlig oprindelse på
udvalgte parametre klarer på niveau eller i nogle tilfælde bedre end grup-
pen af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Det synes jeg
er en bekymrende udvikling, som det er vigtigt at få belyst, også selvom
1. februar 2019
Sagsnr.:19/00753
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 191: Spm. om at kommentere på udtalelser fra Jan Rose Skaksen, forskningschef ved Rockwool Fonden, om, at man ikke kan konkludere, at integrationen stagnerer fra anden generation til tredje generation, til undervisningsministeren
udviklingen helt eller delvist kan forklares af fx oprindelsesland, socio-
økonomisk status eller andre baggrundsforhold.
Med venlig hilsen
Merete Riisager
2