Undervisningsudvalget 2018-19 (1. samling)
UNU Alm.del
Offentligt
2009655_0001.png
Undervisningsudvalget
Christiansborg
Ministeren
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
Tlf.: 33 92 50 00
E-mail: [email protected]
www.uvm.dk
CVR-nr.: 20453044
Svar på spørgsmål 190 (Alm. del):
I brev af 17. januar 2019 har udvalget efter ønske fra Carolina Magdelene
Maier (ALT) stillet mig følgende spørgsmål:
Spørgsmål 190:
På trods af ministeriets pressemeddelelse af 9. januar 2019, hvori mini-
steriet beklager metodiske fejl i forbindelse med ministeriets præsentati-
on af rapporten om efterkommere, så fastholder ministeriet sine konklu-
sionerne om rapporten om efterkommere. Blandt andet konkluderer
ministeriet følgende:
”Undersøgelsen
viser blandt andet, at tredje genera-
tion af ikke-vestlige indvandrere generelt halter efter børn med dansk
oprindelse i de nationale test i 2. og 3. klasse og prøvekaraktererne i 9.
klasse.”
Men når man blot korrigerer for indvandrerland, så viser rapporten fak-
tisk, at børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse klarer sig bedre
ved prøverne i 2. klasse (dansk) og ved prøverne i 3. klasse (matematik)
end efterkommer-forældre. Også i forhold til 9. klasses prøvekarakterer
klarer børn af efterkommere med ikkevestlig oprindelse sig bedre end
efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, når man kun korrigerer for
indvandrerland, jf. kronik af Christian Sørensen, fhv. overvismand, i Ber-
lingske Tidende 10/1-19:
”Fagøkonom og vismand abonnerer
på politisk manipulation”.
https://www.berlingske.dk/kronikker/fagoekonom-og-vismand-
abonnerer-paapolitisk-
manipulati-
on?fbclid=IwAR0NOBfLu106lzjlvFp8GKbi7Y85sGQEVlhmVUgj5j1g
_9Og5eU1YlW_foQ)
Hvorledes forklarer ministeren, at ministeriet har valgt at fastholde de
konklusioner, ministeriet har fremlagt, i lyset af den metodiske kritik, der
er blevet rettet?
Svar:
I den omtalte pressemeddelelse beklager Undervisningsministeriet uhel-
dige omstændigheder i forbindelse med offentliggørelsen
af ”Analyse af
1. februar 2019
Sagsnr.:19/00753
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Endeligt svar på spørgsmål 190: Spm. om hvorfor, at ministeriet har valgt at fastholde de konklusioner, ministeriet har fremlagt, i lyset af den metodiske kritik, der er blevet rettet, til undervisningsministeren
børn af efterkommere med ikke-vestlig
oprindelse”. Det fremgår således
af pressemeddelelsen, at:
”Der har fra flere sider været fokus på ministeriets håndtering af analysen. Vi medgi-
ver, at der har været uheldige omstændigheder i forbindelse med offentliggørelsen, som
vi gerne vil beklage. Det ændrer dog ikke ved, at vi i Undervisningsministeriet til
fulde står inde for fagligheden og de konklusioner, der drages i analysen,” siger afde-
lingschef for Analyse og Rådgivning i Undervisningsministeriet, Rasmus Vanggaard
Knudsen.
De uheldige omstændigheder handler blandt andet om, at der ved en fejl
blev udleveret et foreløbigt udkast af analysen til journalister fra Berling-
ske og samme udkast blev lagt på Undervisningsministeriets hjemmeside.
Den endelige rapport blev korrekt lagt på Udlændinge- og Integrations-
ministeriets hjemmeside. Der er således ikke tale om, at Undervisnings-
ministeriet i pressemeddelelsen beklager ”metodiske fejl”, sådan som
spørgeren lægger til grund i spørgsmålet.
Undervisningsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet har
fastholdt konklusionerne i rapporten, fordi begge ministerier står inde
for konklusionerne. Det ses blandt andet, at den samlede gruppe af børn
af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i skoleåret 2017/18 fik 0,2
karakterpoint lavere karaktergennemsnit i 9. klasse end efterkommere fra
ikke-vestlige lande. Dette er et relevant og bekymrende resultat, uanset at
det helt eller delvist kan forklares af gruppens sammensætning fsva. op-
rindelsesland.
I selve rapporten såvel som i resumeet fremgår det samtidig, at resulta-
terne skal læses med forbehold for, at gruppen af børn af efterkommere
med ikke-vestlig oprindelse har en anden sammensætning i forhold til
oprindelsesland end efterkommere og indvandrere med ikke-vestlig op-
rindelse.
Med venlig hilsen
Merete Riisager
2