Undervisningsudvalget 2018-19 (1. samling)
UNU Alm.del Bilag 44
Offentligt
2001969_0001.png
ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE
MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
December 2018
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
Side 2 af 52
Indhold
Indledning ................................................................................................................ 4
Resumé .................................................................................................................... 4
1
2
3
4
Baggrund .......................................................................................................... 8
Definition og afgrænsning af børn af efterkommere ...................................... 9
Analysens population ..................................................................................... 10
Børn af efterkommere: Grundlæggende karakteristika ................................ 11
4.1 Hvor gamle er børn af efterkommere? .................................................. 11
4.2 Hvilket oprindelsesland? ........................................................................ 11
4.3 Hvor bor børn af efterkommere? ........................................................... 13
Hvad kendetegner forældrene til børn af efterkommere? ........................... 14
5.1 De fleste forældrepar består af én indvandrer og én
efterkommer........................................................................................... 14
5.2 Otte ud af ti forældrepar har samme oprindelsesland .......................... 15
5.3 Næsten hvert andet barn af efterkommere har en ung mor ................. 16
5.4 En stigende andel børn af efterkommere har forældre med en
dansk erhvervskompetencegivende uddannelse ................................... 19
Integration...................................................................................................... 21
6.1 Hvad siger forskningen? ......................................................................... 22
6.2 Hvor mange er i pasningstilbud? ............................................................ 23
6.2.1 Dagtilbud for 1-5-årige
24
6.2.2 Går børn af efterkommere i dagtilbud med høj
koncentration af børn med udenlandsk herkomst?
27
6.2.3 Pasningstilbud for 6-9-årige
28
6.3 Grundskole.............................................................................................. 30
6.3.1 Institutionstype
30
6.3.2 Fordeling på skoler med over/under 30 pct. af elever
med udenlandsk baggrund
31
6.3.3 Børn af efterkommere på friskoler eller private
grundskoler
32
6.3.4 Nationale tests i 2. og 3. klasse
33
6.3.5 Karakterer i 9. klasse
35
6.4 Uddannelse og beskæftigelse ................................................................. 39
6.4.1 Ungdomsuddannelser
39
5
6
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
Side 3 af 52
6.4.2 Tilknytning til arbejdsmarkedet eller
uddannelsessystemet
7
8
40
Den hidtidige befolkningsudvikling ................................................................ 42
Befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik .......................................... 43
8.1 Grundforløbets resultater ...................................................................... 44
8.1.1 Den samlede udvikling
44
8.1.2 Udvikling fordelt på aldersgrupper
45
8.1.3 Udvikling fordelt på herkomst og oprindelse
47
8.2 De alternative scenariers resultater ....................................................... 47
Bilag 1..................................................................................................................... 49
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
Side 4 af 52
Indledning
Der ses i de e a alyse ær ere på gruppe ’Bør af efterko
ere’. ’Børn
af efterkommere’ er kendetegnet ved at have forældre, hvoraf mindst én er
efterkommer, og ingen af forældrene har dansk oprindelse.
Der var pr. 1. januar 2018 omkring 24.200 børn af efterkommere. Heraf hav-
de ca. 92 pct. ikke-vestlig oprindelse. Denne analyse ser bl.a. derfor primært
på personer med ikke-vestlig baggrund (både indvandrere, efterkommere og
børn af efterkommere).
Som udgangspunkt må det forventes, at forskellen mellem indvandrere, ef-
terkommere og børn af efterkommere gradvist indsnævres, når der ses på
det faglige niveau i uddannelsessystemet og tilknytningen til arbejdsmarke-
det, således at gruppen af indvandrere, efterkommere og børn af efterkom-
mere gradvist kommer til at ligne personer med dansk oprindelse.
Denne analyse viser imidlertid, at det ikke nødvendigvis er tilfældet. Forsk-
ningen, der dog ikke præcist anvender de danske begreber indvandrere, ef-
terkommere og børn af efterkommere, peger således på, at der kan være
risiko for ’ egati i tegratio ’, h or efterko
ere, der okser op i so ialt
udsatte familier og boligområder, klarer sig dårligere end indvandrere.
De danske data på området peger desuden på, at børn af efterkommere ikke
nødvendigvis klarer det bedre end efterkommere. På enkelte parametre kla-
rer de det faktisk dårligere, mens de på andre parametre klarer sig bedre.
Denne konklusion skal læses med det forbehold, at der fortsat kun er for-
holdsvis få børn af efterkommere i Danmark, og at de endnu er en meget
ung gruppe. Konklusionen skal endvidere ses i lyset af, at indvandrere, efter-
kommere og børn af efterkommere er meget forskelligt sammensat bl.a.
med hensyn til oprindelsesland.
Resumé
Grundlæggende karakteristika
ved gruppe ’bør af efterko
ere’
og deres
forældre
Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse består endnu primært
af børn under 10 år.
62 pct. har enten tyrkisk eller pakistansk baggrund.
Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har i stort omfang
familier, hvor kun den ene forælder er født i Danmark, mens den anden
forælder er indvandret. Det kan derfor i et vist omfang give et forkert bil-
lede, når man taler om "3. generation".
Hvert andet barn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har en
mor, der var højst 25 år ved barnets fødsel.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
Side 5 af 52
Hvad siger forskningen?
Udenlandske studier, der dog ikke præcist anvender de danske begre-
ber, indikerer, at hvis efterkommere ikke opnår middelklassestatus, kan
det føre til stagnation eller ligefrem negativ integration i de fremtidige
generationers uddannelsesmæssige og økonomiske forudsætninger.
Socioøkonomiske forhold kan forklare cirka en tredjedel af forskellen i
præstationen mellem hhv. indvandrere/efterkommere og elever uden
indvandrerbaggrund. Hvorvidt der tales det nationale sprog i hjemmet er
en anden væsentlig forklarende faktor.
Piger med udenlandsk baggrund klarer sig generelt set bedre i uddannel-
sessystemet end drenge med udenlandsk baggrund.
Kendetegn fsva. pasningstilbud, grundskole og forældres uddannelsesbag-
grund
Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er sammenlignet med
ikke-vestlige efterkommere kendetegnet ved, at de:
- Begynder i dagtilbud i en lidt senere alder.
- Oftere går i dagtilbud med lav koncentration af børn med udenlandsk
herkomst.
- Oftere går i et pasningstilbud (SFO, fritidshjem eller klub).
- Sjældnere går i folkeskolen og oftere på friskoler og private grundsko-
ler.
- Oftere går på skoler med høj koncentration af elever med udenlandsk
herkomst.
Både resultaterne i de nationale tests i 2. klasse og prøvekaraktererne i
9. klasse, viser, at der sker en forbedring fra indvandrere til efterkomme-
re med ikke-vestlig oprindelse, men at udviklingen stagnerer fra efter-
kommere til børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse. Børn af
efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har endvidere generelt lavere
prøveresultater end personer med dansk oprindelse.
Forældrenes uddannelse har på tværs af befolkningsgrupperne stor be-
tydning for, hvordan eleverne klarer sig både i de nationale tests i 2.
klasse og prøvekaraktererne i 9. klasse. Jo højere uddannelse forældrene
har, jo bedre klarer eleverne sig.
Blandt børn, hvis forældre har grundskolen som højest fuldførte uddan-
nelse, klarer børn af efterkommere og efterkommere med ikke-vestlig
oprindelse sig bedre end børn med dansk oprindelse, når der ses på an-
delen, der har mindst 2 i gennemsnit i 9. klasse. Lignende konklusion
gælder ikke for børn med forældre, der har en ungdomsuddannelse eller
videregående uddannelse som højest fuldførte uddannelse.
Generelt klarer pigerne sig bedre end drengene til den nationale test i 2.
klasse og ved prøverne i 9. klasse, både når der ses på indvandrere, ef-
terkommere og børn af efterkommere.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
Side 6 af 52
Kendetegn fsva. ungdomsuddannelse og beskæftigelse
Ser man på fuldførelse af ungdomsuddannelse, klarer ikke-vestlige børn
af efterkommere sig dårligere end efterkommere med ikke-vestlig oprin-
delse.
Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har i samme grad som
efterkommere med ikke-vestlig oprindelse hverken tilknytning til ar-
bejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. For de 20-24-årige drejer det
sig om knap hver fjerde, der hverken har tilknytning til arbejdsmarkedet
eller uddannelsessystemet. Det er primært drenge/unge mænd, der
hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.
Sammenligningen mellem børn af efterkommere, efterkommere og indvan-
drere skal læses med det forbehold, at de tre befolkningsgrupper er meget
forskelligt sammensat bl.a. med hensyn til oprindelsesland. Det skal også
bemærkes, at der ikke er tale om en sammenligning af børn, deres forældre
og deres bedsteforældre, dvs. 3 generationer, som er i familierelation til hin-
anden. Sammenligningen sker mellem tre befolkningsgrupper
indvandrere,
efterkommere og børn af efterkommere.
Den hidtidige befolkningsudvikling
Antallet af børn af efterkommere er mere end tredoblet siden 2007, hvor
statistik om børn af efterkommere blev offentliggjort for første gang.
Den fremtidige befolkningsudvikling
Danmarks Statistik har i samarbejde med DREAM foretaget en befolk-
ningsfremskrivning af antallet af børn af efterkommere. Befolkningsfrem-
skrivningen omfatter et grundforløb og fire alternative scenarier.
Grundforløbet indebærer, at børn af efterkommere udskilles som en
selvstændig gruppe i Danmarks Statistiks almindelige befolkningsfrem-
skrivning.
Ifølge grundforløbet forventes det samlede antal børn af efterkommere
at stige markant de kommende år
fra omkring 24.200 i 2018 til lidt over
200.000 i 2060. Der vil være tale om en jævn stigning i perioden. Børn af
efterkommere forventes at udgøre 3,1 pct. af den samlede befolkning i
2060 sammenlignet med 0,4 pct. i 2018.
Det er især antallet af 18-64-årige børn af efterkommere, der forventes
at stige, fra omkring 2.300 i 2018 til knap 115.000 i 2060.
Hvis man ser isoleret på de børn, der er i den skolepligtige alder, forven-
tes antallet af 6-17-årige børn af efterkommere at stige fra knap 11.000 i
2018 til omkring 50.000 i løbet af de næste 25 år. Herefter stiger antallet
svagt til 60.000 i 2060.
Knap ni ud af ti børn af efterkommere vil være personer med dansk op-
rindelse i hele perioden 2018-2060. Dvs. at mindst én af forældrene både
har dansk statsborgerskab og er født i Danmark.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
Side 7 af 52
De fire alternative scenarier til grundforløbet giver næsten de samme
resultater som grundforløbet.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0008.png
Side 8 af 52
1
Baggrund
Der bor knap 500.000 indvandrere og deres efterkommere med ikke-vestlig
oprindelse i Danmark. Heraf er 350.000 indvandret til Danmark, og knap
150.000 er efterkommere, der er født i Danmark.
Når man ser på gruppen af indvandrere, efterkommere og børn af efter-
kommere, skal man være opmærksom på, at hovedparten af indvandrerne
er kommet til Danmark inden for de seneste årtier.
Knap halvdelen af de ikke-vestlige indvandrere har boet i Danmark i højst 15
år,
jf. figur 1.
Omtrent samme andel af ikke-vestlige efterkommere er under
16 år, og 80 pct. af gruppen er under 25 år,
jf. figur 2.
Det betyder, at der
fortsat er relativt få børn af efterkommere (såkaldt
” . ge eratio ”).
Figur 1. Knap hver anden ikke-vestlig Figur 2. 80 pct. af ikke-vestlige efter-
indvandrer har boet i Danmark i højst kommere er under 25 år.
15 år.
3%
29%
17%
18%
52%
11%
8%
28%
34%
0-5 år
5-10 år
10-15 år
Mere end 15 år (inkl. uoplyst)
0-4 år
16-24 år
40-64 år
5-15 år
25-39 år
Mindst 65 år
Anm.: I figur 1 opgøres andelen af indvandrere med ikke-vestlig oprindelse fordelt på opholdstid i Danmark, pr. 1.
januar 2018. I figur 1 indgår personer med uoplyst opholdstid i kategorien
”Mere e d 5 år”.
I figur 2 opgøres
andelen af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse fordelt på alder, pr. 1. januar 2018.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets udlændingedatabase, IMBEF20.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
Side 9 af 52
2
Definition og afgrænsning af børn af efterkommere
Danmarks Statistik definerer børn af efterkommere på følgende måde:
Børn
af efterkommere har forældre, hvoraf mindst én er efterkommer, og ingen af
forældrene har dansk oprindelse.
Det betyder, at forældre til børn af efter-
kommere kan være:
- To efterkommere.
- Én efterkommer og én indvandrer.
- Én efterkommer og én ukendt.
Børn af efterkommere kan ikke udskilles ved hjælp af Danmarks Statistiks
definition af herkomst, hvor der findes tre kategorier:
- Personer med dansk oprindelse
- Indvandrere
- Efterkommere
Børn af efterkommere indgår normalt i statistikkerne som enten:
-
Personer med dansk oprindelse,
hvor mindst én forældre er født i
Danmark og har dansk statsborgerskab, eller
-
Efterkommere,
hvor ingen af forældrene er født i Danmark og har
dansk statsborgerskab.
Der var 24.203 børn af efterkommere pr. 1. januar 2018,
jf. figur 3.
Heraf er:
- 88 pct. (21.320 personer) normalt kategoriseret som personer med
dansk oprindelse.
- 12 pct. (2.883 personer) normalt kategoriseret som efterkommere.
Der bliver også dannet oprindelsesland for børn af efterkommere, også for
dem, der normalt kategoriseres som personer med dansk oprindelse. Det er
moderens oprindelsesland, som bestemmer, om børn af efterkommere bli-
ver klassificeret som vestlig eller ikke-vestlig.
Blandt de 24.203 børn af efterkommere har 92 pct. eller 22.207 personer
ikke-vestlig oprindelse. Det er disse personer, som den videre analyse foku-
serer på. De børn af efterkommere, der normalt kategoriseres som personer
med dansk oprindelse, kan i befolkningsfremskrivningen i kapitel 8 ikke for-
deles på hhv. vestlig og ikke-vestlig oprindelse. Det skyldes, at der i frem-
skrivningen mangler oplysninger om forældrenes oprindelse.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0010.png
Side 10 af 52
Figur 3. 88 pct. af børn af efterkommere optræder som personer med dansk
oprindelse i Danmarks Statistiks definition af herkomst.
30.000
25.000
2.883
20.000
15.000
10.000
5.000
0
689
1.307
2.194
20.013
21.320
Efterkommer
Dansk oprindelse
Barn af
efterkommer,
vestlig oprindelse
Barn af
efterkommer,
ikke-vestlig
oprindelse
I alt
Anm.: Børn af efterkommere, fordelt på Danmarks Statistiks opgørelse af herkomst, pr. 1. januar 2018.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik
3
Analysens population
I de enkelte dele af analysen er der benyttet populationer opgjort på forskel-
lige tidspunkter afhængigt af analysens formål og det tilgængelige data-
grundlag.
I de grundlæggende karakteristika af børn af efterkommere samt deres for-
ældre (Kapitel 5) er den nyeste population opgjort pr. 1. januar 2018, benyt-
tet.
I analyserne om dagtilbud for 1-5-årige (afsnit 6.2.1-6.2.2) er der benyttet
data fra 2014, da opgørelser for senere år er omlagt til et nyt forløbsregister,
som endnu ikke dækker børn i private pasningstilbud. Analyserne af pas-
ningstilbud for 6-9-årige (afsnit 6.2.3) bygger på data fra 2017, som er de
senest tilgængelige registerdata på området.
I analyserne om elever i grundskolen (afsnit 6.4) består datagrundlaget af
populationen i grundskolen pr. 1. oktober 2017, da det er det senest tilgæn-
gelige registerdata på området.
I afsnit 6.5.1 om ungdomsuddannelser og beskæftigelse benyttes populatio-
nen pr. 1. januar 2018.
Afsnittet 6.5.2 om tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessy-
stemet bygger på en opgørelse fra ultimo november 2016.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0011.png
Side 11 af 52
Det vil gennem hele analysen fremgå, hvilken population der benyttes.
4
Børn af efterkommere: Grundlæggende karakteristika
I statistisk sammenhæng har man i Danmark kun i begrænset omfang brugt
betegnelsen "børn af efterkommere". Danmarks Statistik offentliggjorde for
første gang statistik om børn af efterkommere i 2007. Fra 2017 kan man også
følge udviklingen i børn af efterkommere i Danmarks Statistiks Statistikban-
ken.dk.
4.1
Hvor gamle er børn af efterkommere?
I forhold til gruppen af børn af efterkommere er det vigtigt at være opmærk-
som på, at børn af efterkommere er betydeligt yngre end de andre grupper,
jf. figur 4.
To ud af tre af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse
er under 10 år, mens det er ca. en ud af tre efterkommere med ikke-vestlig
oprindelse, som er i denne aldersgruppe. Ser man på ikke-vestlige indvandre-
re og personer med dansk oprindelse, er hhv. 4 pct. og 11 pct. under 10 år.
Figur 4. To ud af tre ikke-vestlige børn af efterkommere er under 10 år.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
68%
12%
32%
10%
3%
4%
6%
11%
16%
32%
83%
71%
1%
14%
18%
20%
25 år og derover
15-24 år
10-14 år
Under 10 år
Barn af
Efterkommer Indvandrer
med ikke-
efterkommer, med ikke-
ikke-vestlig
vestlig
vestlig
oprindelse
oprindelse
oprindelse
Dansk
oprindelse
Anm.: Børn af efterkommere, efterkommere og indvandrere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk
oprindelse, fordelt på alder, pr. 1. januar 2018.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
4.2
Hvilket oprindelsesland?
Børn af efterkommere adskiller sig ligeledes fra indvandrere og efterkomme-
re med ikke-vestlig oprindelse i forhold til oprindelsesland, idet 41 pct. og 21
pct. har henholdsvis tyrkisk eller pakistansk baggrund,
jf. figur 5.
Det er en
større andel end for både indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig
oprindelse.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0012.png
Side 12 af 52
Figur 5. Hovedparten af ikke-vestlige børn af efterkommere har tyrkisk eller
pakistansk oprindelse.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
38%
73%
21%
86%
Øvrige lande
Pakistan
7%
20%
4%
10%
41%
Tyrkiet
Barn af
efterkommer,
ikke-vestlig
oprindelse
Efterkommer med
ikke-vestlig
oprindelse
Indvandrer med
ikke-vestlig
oprindelse
Anm.: Børn af efterkommere, efterkommere og indvandrere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk
oprindelse, fordelt på oprindelse, pr. 1. januar 2018.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
Ud over Tyrkiet og Pakistan, hvor de fleste børn af efterkommere stammer,
er også Jugoslavien, Libanon og Marokko er blandt de største oprindelses-
lande,
jf. figur 6.
Figur 6. De 10 største oprindelseslande blandt ikke-vestlige børn af efter-
kommere.
10.000
8.000
6.000
4.610
9.183
4.000
2.000
0
1.796
1.744
1.122
534
506
273
252
229
1.958
Anm.: Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, fordelt på oprindelsesland, pr. 1. januar 2018.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0013.png
Side 13 af 52
4.3
Hvor bor børn af efterkommere?
Tre ud af ti børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse bor i landets
tre største kommuner: København (21 pct.), Aarhus og Odense. Derudover er
ca. tre ud af ti bosat på Vestegnen
1
, jf. figur 7.
Både indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er fordelt
mindre skævt over hele landet. Overrepræsentationen af børn af efterkom-
mere i visse kommuner kan evt. forklares med, at mange af dem er børne-
børn af gæstearbejdere, som er kommet til Danmark tilbage i 60-erne og 70-
erne og blev bosat i disse egne. Samtidig er der endnu ikke kommet ret man-
ge børnebørn af fx flygtninge, der er kommet til landet på et senere tidpunkt
og blev boligplaceret over hele landet.
På landsplan udgør børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse 0,4
pct. af den samlede befolkning. Den tilsvarende andel på Vestegnen er 2,3
pct. og 0,7 pct. i Købehavns Kommune.
Figur 7. Hvert andet ikke-vestligt barn af efterkommere bor i København
eller på Vestegnen.
100%
40%
50%
60%
78%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Barn af Efterkommer Indvandrer
efterkommer,
med
med
ikke-vestlig ikke-vestlig ikke-vestlig
oprindelse oprindelse oprindelse
21%
7%
4%
28%
10%
6%
15%
7%
4%
10%
18%
Øvrige kommuner
Aarhus Kommune
Odense Kommune
Vestegnskommunerne
6%
4%
9%
Københavns Kommune
20%
Dansk
oprindelse
Anm.: Børn af efterkommere, efterkommere og indvandrere med ikke-vestlig oprindelse og personer med dansk
oprindelse, fordelt på kommuner, pr. 1. januar 2018.
Anm.: Følgende vestegnskommunerne er inkluderet: Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Brøndby, Albertslund, Vallens-
bæk, Ishøj og Høje-Taastrup.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
1
Følgende vestegnskommunerne er inkluderet: Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Brøndby, Al-
bertslund, Vallensbæk, Ishøj og Høje-Taastrup
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0014.png
Side 14 af 52
Der er også forskel på oprindelsesland blandt ikke-vestlige børn af efter-
kommere i de forskellige kommuner. De fleste børn af efterkommere i Kø-
benhavn har oprindelse i Tyrkiet, Pakistan og Marokko, mens børn af efter-
kommere i Aarhus og Odense typisk er fra Tyrkiet og Libanon. På Vestegnen
er otte ud af ti børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse fra Tyrkiet
og Pakistan.
Knap 2.000 personer eller en ud af ti børn af efterkommere med ikke-vestlig
oprindelse bor i et område, som fremgår af regeringens ghettoliste for 2017.
Mens det blandt pakistanske børn af efterkommere er 5 pct., der er bosat i
ghettoområder, gælder det samme 27 pct. af børn af efterkommere fra Liba-
non.
5
Hvad kendetegner forældrene til børn af efterkommere?
5.1
De fleste forældrepar består af én indvandrer og én efterkommer
Et opmærksomhedspunkt i forhold til børn af efterkommere med ikke-vestlig
oprindelse er, at de i stort omfang kommer fra familier, hvor kun den ene
forælder er født i Danmark, mens den anden forælder er indvandret. Det
gælder for knap tre fjerdedele,
jf. figur 8.
Ca. en ud af tre af indvandrerfor-
ældrene er kommet til Danmark som børn, dvs. var under 18 år på tidspunk-
tet for første indvandring til Danmark, mens resten er indvandret som voks-
ne.
Det er kun 22 pct. af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, hvor
begge forældre er efterkommere. Derfor giver det i et vist omfang et upræ-
cist billede, når man taler om "3. generation".
Figur 8. Knap tre ud af fire ikke-vestlige børn af efterkommere har en far
eller mor, der er indvandrer.
6%
22%
27%
Begge efterkommere
Efterkommermor og
indvandrerfar
Efterkommerfar og
indvandrermor
Andet
45%
Anm.: Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, fordelt på forældrenes herkomst, pr. 1. januar 2018.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0015.png
Side 15 af 52
Der er relativt mange (72 pct.), som har en indvandrermor eller en indvan-
drerfar, hvis opvækst helt eller delvist foregik uden for Danmarks grænser.
Det er dog værd at bemærke, at andelen af børn af efterkommere, hvor beg-
ge forældre er efterkommere, har været stigende,
jf. figur 9.
Figur 9. Der er en stigende andel ikke-vestlige børn af efterkommere, hvor
begge forældre er efterkommere.
40%
36%
30%
26%
20%
18%
10%
4%
4%
8%
0%
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Anm.: Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, hvor begge forældre er efterkommere, fordelt på fød-
selsår for børn af efterkommere, opgjort pr. 1. januar 2018.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
5.2
Otte ud af ti forældrepar har samme oprindelsesland
Omkring 80 pct. af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har
både en far og mor, som stammer fra det samme oprindelsesland,
jf. figur
10.
For børn af efterkommere med tyrkisk og pakistansk oprindelse har begge
forældre som udgangspunkt oprindelse i hhv. Tyrkiet (94 pct.) og Pakistan
(95 pct.).
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0016.png
Side 16 af 52
Figur 10. For ca. 8 ud af 10 ikke-vestlige børn af efterkommere kommer
begge forældre fra det samme oprindelsesland.
100%
94%
95%
80%
80%
66%
60%
53%
40%
20%
0%
Tyrkiet
Pakistan
Jugoslavien*
Libanon
I alt
Anm.: Andel børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, hvor begge forældre stammer fra det samme
oprindelsesland, opgjort pr. 1. januar 2018. Opgørelsen bygger på børn af efterkommere, hvor der findes oplysnin-
ger om begge forældres oprindelsesland.
Anm.:
*
Personer bliver ikke registreret med oprindelse i Jugoslavien efter 2006.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
5.3
Næsten hvert andet barn af efterkommere har en ung mor
Næsten hver anden mor og en ud af fire fædre er højst fyldt 25 år ved bar-
nets fødsel,
jf. figur 11.
Figur 11. Knap hvert andet ikke-vestligt barn af efterkommere har en mor,
der var højst 25 år ved barnets fødsel.
40%
31%
39%
35%
30%
24%
20%
20%
15%
14%
11%
Mor
Far
10%
5%
1% 0%
3%
0%
Under 18 år
18-21 år
22-25 år
26-30 år
31-35 år
36 år og
derover
Anm.: Mor og fars alder på tidspunkt, hvor børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er født, opgjort for
personer, som var bosat i Danmark pr. 1. januar 2018.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0017.png
Side 17 af 52
Både mødre og fædre med oprindelse i Tyrkiet og Libanon er yngre end fx
forældre med pakistansk oprindelse,
jf. figur 12.
Figur 12. Forældre med oprindelse i Tyrkiet og Libanon er yngst ved barnets
fødsel.
MOR
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Tyrkiet
Pakistan
Jugoslavien
Libanon
Tyrkiet
Pakistan
Jugoslavien
Libanon
FAR
Under 18 år
22-25 år
31-35 år
18-21 år
26-30 år
36 år og derover
Anm.: Mor og fars alder på tidspunkt, hvor barn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er født, fordelt på
oprindelsesland, opgjort for personer, som var bosat i Danmark pr. 1. januar 2018.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
De ovenstående to figurer viser således, at relativt mange børn af efterkom-
mere har unge mødre. Det kan også betyde, at gruppen børn af efterkomme-
re kan have en anden social profil, end deres jævnaldrende i Danmark, som
har lidt ældre mødre.
Den gennemsnitlige alder for førstegangsfødsel blandt mødre til børn af ef-
terkommere er dog stigende,
jf. figur 13.
Børn af efterkommere, som er født
i 2017, og som er morens første barn, havde mødre, der i gennemsnit var
26,4 år. De først fødte børn, der er født for 25 år siden, havde mødre, som i
gennemsnit var 20,6 år. Blandt mulige forklaringer på stigningen kunne være
virkningen af en række stramninger af familiesammenføringsregler, herunder
24-års reglen og tilknytningskravet, som blev indført i 2002.
2
2
Marie-Louise Schultz-Nielse
og Tor e Tra æs: ”Ægteska s ø stret for u ge ed i
d-
vandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 20
”, Ro k ool
Fondens Forskningsenhed, 2009 viser, at ændringerne i familiesammenføringsreglerne med-
førte et fald i andelen af 18-23-årige ikke-vestlige indvandrere (ankommet i en tidlig alder)
og efterkommere, der er gift.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0018.png
Side 18 af 52
Gabet mellem alderen for førstegangsfødsel blandt mødre til børn af efter-
kommere og mødre til børn med dansk oprindelse, er mere end halveret
over de seneste 25 år (fra 6,3 år til 2,9 år). Det tyder også på, at den sociale
profil på familier med børn af efterkommere er under forandring.
Ovenstående forklaringer skal dog ses i sammenhæng med, at selve stignin-
gen i antallet af efterkommere på de ældre alderstrin også kan være en for-
klaring på, at den gennemsnitlige fødselsalder blandt mødre til børn af efter-
kommere stiger. I 2018 er der således betydelig flere potentielle mødre på
de ældre alderstrin blandt efterkommere, end der var for 25 år siden. Det
kan i sig selv være med til at trække gennemsnitsalder ved førstegangsfødsel
op.
Derudover har sammensætningen af gruppen af efterkommere og børn af
efterkommere med hensyn til oprindelsesland også forandret sig over tid og
kunne være en del af forklaringen på udviklingen i mødrenes gennemsnitsal-
der ved førstegangsfødsel.
Figur 13. Mindre gab i mødrenes gennemsnitsalder ved førstegangsfødsel.
31,0
29,0
27,0
25,0
23,0
21,0
19,0
17,0
15,0
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
Mødre til børn af
efterkommere med ikke-
vestlig oprindelse
Mødre til børn med dansk
oprindelse
Anm.: Gennemsnitlig alder for førstegangsfødsel blandt mødre til børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindel-
se og børn med dansk oprindelse, fordelt på fødselsår for første barn, opgjort for personer, som var bosat i Dan-
mark pr. 1. januar 2018.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
Blandt de fire største oprindelseslande har mødre til børn af efterkommere
med pakistansk oprindelse den højeste førstegangsfødselsalder
25,8 år.
Mødre til børn af efterkommere med libanesisk oprindelse er ca. 3,6 år yngre
ved første fødsel,
jf. figur 14.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0019.png
Side 19 af 52
Figur 14. Mødre med oprindelse i Pakistan har den højeste gennemsnitsal-
der ved førstegangsfødsel.
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Tyrkiet
Pakistan
Jugoslavien
Libanon
Anm.: Gennemsnitlig alder for førstegangsfødsel blandt mødre til børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindel-
se, fordelt på mødrenes oprindelsesland, opgjort for personer, som var bosat i Danmark pr. 1. januar 2018.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
24,3
25,8
24,5
22,2
En stigende andel børn af efterkommere har forældre med en dansk
erhvervskompetencegivende uddannelse
Omkring 39 pct. af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har en
mor, der havde gennemført en dansk erhvervskompetencegivende uddan-
nelse, inden de blev født. Til sammenligning er det kun 27 pct. af børn af ef-
terkommere, hvis far havde opnået en tilsvarende uddannelse, da de blev
født,
jf. figur 15.
Ca. en tredjedel af børnene havde forældre med grundskole
som højest fuldførte uddannelse i Danmark inden barnets fødsel.
Figur 15. De fleste forældre til ikke-vestlige børn af efterkommere havde
ikke opnået en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse inden deres
børns fødsel.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mors uddannelse
Fars uddannelse
Anm.: Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, fordelt på mors og fars højest fuldførte uddannelse i
Danmark, inden de blev født, opgjort for personer, som var bosat i Danmark pr. 1. januar 2018.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
29%
21%
18%
13%
14%
21%
34%
5.4
Udenlandsk/Ukendt
Videregående uddannelse
Erhvervsfaglig uddannelse
Gymnasial uddannelse
Grundskole
32%
10%
7%
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0020.png
Side 20 af 52
Der ses forskelle mellem oprindelseslande, især når det gælder moderens
uddannelsesniveau,
jf. figur 16.
Omkring fire ud af ti børn af efterkommere
med tyrkisk oprindelse havde en mor med en fuldført dansk erhvervskompe-
tencegivende uddannelse. Det samme gjaldt kun for tre ud af ti børn af ef-
terkommere med libanesisk oprindelse.
Der er ikke de samme store forskelle mellem farens uddannelsesniveau på
tidspunktet for barnets fødsel. Den laveste andel med en dansk erhvervs-
kompetencegivende uddannelse var blandt fædre til børn af efterkommere
fra Jugoslavien (21 pct.) og den højeste var blandt fædre til børn af efter-
kommere med oprindelse i Libanon (32 pct.).
Figur 16. Store forskelle mellem oprindelseslande i, hvorvidt forældrene har
gennemført en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse inden bar-
nets fødsel.
50%
43%
40%
40%
35%
32%
29%
27%
24%
21%
30%
Mor
Far
20%
10%
0%
Tyrkiet
Pakistan
Jugoslavien
Libanon
Anm.: Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, fordelt på oprindelsesland samt på mors og fars højest
fuldførte uddannelse i Danmark, inden de blev født. Opgjort for personer, som var bosat i Danmark pr. 1. januar
2018.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
Der har de seneste år været en stigning i andelen af børn af efterkommere,
hvis forældre har gennemført en dansk erhvervskompetencegivende uddan-
nelse, inden de blev født,
jf. figur 17.
I 1993 havde ca. 8 pct. af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse
en mor med en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse. Andelen var
på 58 pct. 25 år senere. Andelen af børn af efterkommere, hvis fædre havde
opnået en dansk erhvervsfaglig eller videregående uddannelse på tidspunk-
tet for deres fødsel, er steget fra 2 pct. i 1993 til 42 pct. i 2017.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0021.png
Side 21 af 52
Stigningen i andelen af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse,
som har forældre med en dansk erhvervskompetencegivende på tidspunktet
for deres fødsel kan bl.a. forklares med, at mødrenes alder ved førstegangs-
fødsel også har været stigende siden 1993, og sammensætningen af gruppen
af børn af efterkommere med hensyn til oprindelsesland har ændret sig.
Figur 17. En stigende andel ikke-vestlige børn af efterkommere har foræl-
dre med en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse, da de blev
født.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mor til barn af
efterkommere
Far til barn af efterkommere
Mor til barn med dansk
oprindelse
Far til barn med dansk
oprindelse
2015
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Anm.: Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og børn med dansk oprindelse, fordelt fødselsår og på
mors og fars højest fuldførte uddannelse i Danmark, inden de blev født. Opgjort for personer, som var bosat i
Danmark pr. 1. januar 2018.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
6
Integration
Der er på mange områder stadig begrænset viden om, hvordan efterkomme-
re og deres børn klarer sig, bl.a. i forhold til arbejde og uddannelse. Særligt
er der meget begrænset viden om børn af efterkommere, som fortsat udgør
en relativt lille gruppe. I afsnit 6.1 gennemgås udvalgte resultater fra forsk-
ningen på området.
Sammenligningen mellem børn af efterkommere, efterkommere, indvandre-
re og personer med dansk oprindelse skal læses med det forbehold, at be-
folkningsgrupperne er meget forskelligt sammensat bl.a. med hensyn til op-
rindelsesland.
2017
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0022.png
Side 22 af 52
6.1
Hvad siger forskningen?
En ofte anvendt hypotese i forskningsverden har været, at indvandrere og
deres efterkommere med tidens løb vil komme til at ligne den øvrige befolk-
ning, når man ser på sociale indikatorer for beskæftigelse og uddannelse.
Studier fra USA, der dog ikke specifikt anvender begreberne indvandrere,
efterkommere og børn af efterkommere, indikerer imidlertid, at der er store
forskelle i integrationen alt afhængig af nationalitet, og at der for nogle
grupper kan være en risiko for dannelse af subkulturer
såkaldte parallel-
samfund. Studierne viser desuden, at der for nogle direkte kan være tale om
"negativ tilpasning", hvor efterkommere, der vokser op i socialt udsatte fami-
lier og boligområder, klarer sig dårligere end deres forældre.
3
Amerikansk forskning viser desuden, at forældrenes baggrund har stor be-
tydning for, hvordan de efterfølgende generationer klarer sig. Er den første
generations omstændigheder præget af manglende ekstern støtte og indivi-
duelle ressourcer kan disse udfordringer påvirke integrationen negativt. Stu-
dierne fra USA indikerer, at opnås der ikke middelklassestatus for efterkom-
merne fører dette ofte til en stagnation i de fremtidige generationers ud-
dannelsesmæssige og økonomiske forudsætninger og under visse omstæn-
digheder endda til en negativ integration.
4
En undersøgelse lavet på tværs af lande med udgangspunkt i PISA-resultater
indikerer ligeledes, at andengenerationsindvandreres uddannelsesmæssige
præstation er stærkt sammenhængende med forældregenerationens bag-
grund.
5
I lande, som Australien, hvor indvandringen i høj grad udgøres af
højtuddannede, klarer børnene sig generelt godt i skolen, hvorimod foræl-
drene oftest er ressourcesvage i de lande, hvor efterkommerne klarer sig
dårligere end eleverne uden indvandrerbaggrund. I denne sammenhæng er
en gennemgående central faktor for forskellen i den uddannelsesmæssige
præstation, om der tales det nationale sprog i hjemmet.
6
Tales det nationale
sprog i hjemlandet, klarer eleverne sig generelt bedre.
3
Haller, William; Alejandro Portes & Scott M. Lynch (2011). Dreams Fulfilled, Dreams Shat-
tered.
Social Forces,
89(3), pp. 735-762.
Haller, William; Alejandro Portes & Scott M. Lynch (2011). Dreams Fulfilled, Dreams Shat-
tered.
Social Forces,
89(3), pp. 735-762.
Dustmann, Christian; Tommaso Frattini; Gianandrea Lanzara & Yann Algan (2012). Educa-
tional achievement of second-generation immigrants: an international comparison.
Eco-
nomic Policy,
27(69), pp. 143, 145-185.
Dustmann, Christian; Tommaso Frattini; Gianandrea Lanzara & Yann Algan (2012). Educa-
tional achievement of second-generation immigrants: an international comparison.
Eco-
nomic Policy,
27(69), pp. 143, 145-185.
4
5
6
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0023.png
Side 23 af 52
Dansk forskning understøtter, at socioøkonomiske forhold forklarer en stor
del af forskellen mellem præstationen for hhv. indvandrere/efterkommere
og elever uden indvandrerbaggrund. Omkring en tredjedel af forskellene i
elevernes præstationer i PISA-testen kan således forklares af deres socio-
økonomiske baggrund. Den resterende forskel kan henføres til andre for-
hold, som eksempelvis at dansk er andetsprog, kulturelle forskelle m.fl.
7
En OECD-rapport konkluderer desuden, at der er indikationer på, at piger
klarer sig bedre end drenge uddannelsesmæssigt, også når man ser på mi-
granter.
8
Dette understøttes af svenske og danske data. Der ses således en
tendens til, at piger med indvandrerbaggrund klarer sig bedre i skolen end
drenge med samme baggrund. Undersøgelser viser fx, at en større andel af
pigerne har gennemført en gymnasial uddannelse, når de fylder 24 år.
9
Dansk
forskning har belyst, at kvinder uanset etnisk baggrund klarer sig bedre end
mænd i uddannelsessystemet. Kvinderne påbegynder hyppigere en uddan-
nelse og falder i mindre grad fra end mændene. Samtidig uddanner kvinder-
ne sig til højere niveauer end mændene.
10
Når der ses på international forskning bør det dog bemærkes, at Danmark på
en række punkter adskiller sig fra andre lande, bl.a. ved lavere indkomstfor-
skelle, en høj grad af social sikring og en høj social mobilitet. Det kan have
betydning for overførbarheden af konklusionerne fra international forskning
til en dansk kontekst.
6.2
Hvor mange er i pasningstilbud?
Sammenligningen mellem børn af efterkommere, efterkommere, indvandre-
re og personer med dansk oprindelse skal læses med det forbehold, at be-
folkningsgrupperne er meget forskelligt sammensat bl.a. med hensyn til op-
rindelsesland.
7
Egelund, Niels (2015). Tosprogede unges læsning
belyst med Pisa.
Viden om literacy,
18(1), pp. 6-11.
OECD (2018).
The resilience of students with an immigrant background: Factors that shape
well-being,
OECD Publishing, Paris.
Ekonomifakta (2016). 4 av 5 klarer inte grundskolen.
Ekonomifakta.
Lokaliseret 13.08.2018
på: https://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2016/augusti/4-av-5-klarar-inte-grundskolan/
Jakobsen, Vibe & Liversage, Anika (2010). Køn og etnicitet i uddannelsessystemet - littera-
turstudier og registerdata. SFI
Det nationale forskningscenter for Velfærd, København.
8
9
10
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0024.png
Side 24 af 52
6.2.1 Dagtilbud for 1-5-årige
Hovedparten
omkring 80 pct.
af de 1-5-årige børn af efter-
kommere med ikke-vestlig op-
rindelse går i dagtilbud,
jf. figur
18.
Der er dog en tendens til, at
særligt børn af efterkommere
med ikke-vestlig oprindelse, be-
gynder i dagtilbud i en lidt senere
alder end både efterkommere
med ikke-vestlig oprindelse og
børn med dansk oprindelse.
Dagtilbud: datagrundlag
Analysen bygger på Danmarks Statistik data
om dagtilbud, opgjort pr. 1. oktober 2014. I
analysen indgår børn i alderen 1-5 år:
6.434 børn af efterkommere med ikke-
vestlig oprindelse, heraf 2.701 børn med
tyrkisk oprindelse, 1.320 med pakistansk
oprindelse og 601 med oprindelse i Liba-
non.
21.347 efterkommere med ikke-vestlig op-
rindelse
267.497 børn med dansk oprindelse.
Når det kommer til de lidt ældre børn (3-5-årige) går de fleste i dagtilbud.
Blandt efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og børn med dansk oprin-
delse går hhv. 89 og 88 pct. i dagtilbud, mens andelen er lidt lavere for børn
af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse (86 pct.).
Der er lidt større forskel på om børn går i dagtilbud, når det handler om de 1-
2-årige børn. Mens andelen af børn med dansk oprindelse i dagtilbud fortsat
er høj (86 pct.), er andelen af efterkommere i dagtilbud 9 pct.point lavere, og
andelen af børn af efterkommere endnu lavere (15 pct.point lavere end an-
delen af børn med dansk oprindelse). Det er værd at bemærke, at andelen af
børn af efterkommere i dagtilbud er på niveau med den tilsvarende andel af
indvandrerbørn med ikke-vestlig oprindelse.
En mulig forklaring på det kunne være, at børn af efterkommere ofte har en
indvandrermor, som har den samme adfærd ift. børnepasning som indvan-
drermødre fra det samme oprindelsesland. En anden sandsynlig forklaring er,
at bedsteforældre af børn af efterkommere, som allerede er ude af arbejds-
markedet, bor tæt på deres børnebørn og kan tage sig af børnepasning.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0025.png
Side 25 af 52
Figur 18. 3-5-årige ikke-vestlige børn af efterkommere er i dagtilbud i om-
trent det samme omfang som børn med dansk oprindelse.
100%
86%
89%
86%
88%
83%
87%
84%
80% 80%
80%
77%
71% 71%
Barn af efterkommer, ikke-
vestlig oprindelse
Efterkommer med ikke-
vestlig oprindelse
Indvandrer med ikke-
vestlig oprindelse
Dansk oprindelse
60%
40%
20%
0%
1-2-årige
3-5-årige
1-5-årige, i alt
Anm.: Andel af børn af efterkommere, efterkommere og indvandrere med ikke-vestlig oprindelse samt børn med
dansk oprindelse i dagtilbud, fordelt på aldersgrupper, pr. 1. oktober 2014. Opgjort for personer, som fortsat var
bosat i Danmark pr. 1. januar 2018.
Anm.: Børn går i dagtilbud, hvis de enten er i tilskudsberettede dagplejer, vuggestuer, børnehaver, SFO/fritidshjem
eller aldersintegrerede institutioner. Statistikken omfatter kun børn, der bliver indberettet via CPR-registeret. Børn i
private pasningsordninger bliver ikke indberettet via CPR-nummer, og da det er en voksende andel af børnene i
dagtilbuddene, vil det afsejle sig en anelse i tallene.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
Det er ligeledes meget forskelligt fra oprindelsesland til oprindelsesland, om
børn af efterkommere går i dagtilbud, når det handler om børn i vuggestue-
alderen (1-2 år)
11
. Børn og børnebørn af indvandrere fra Pakistan og Tyrkiet
går i mindre grad i dagtilbud,
jf. figur 19.
Det er således kun 62 pct. af 1-2-
årige børn af efterkommere med pakistansk oprindelse, der er i dagtilbud.
Det er 24 pct.point lavere i forhold til den tilsvarende gruppe af børn med
dansk oprindelse og 9 pct.point under niveauet for den samlede gruppe af
indvandrerbørn med ikke-vestlig oprindelse.
11
Selvom Jugoslavien er blandt de største oprindelseslande blandt børn af efterkommere
med ikke-vestlig oprindelse, er der få personer i alderen 1-5 år. Derfor indgår de ikke i op-
gørelsen i dette afsnit om brug af dagtilbud.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0026.png
Side 26 af 52
Figur 19. Oprindelse har stor betydning for, om børn af efterkommer går i
dagtilbud.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Efterkommere
Efterkommere
Børn af efterkommere
Børn af efterkommere
Børn af efterkommere
Efterkommere
89%
73%
90%
82%
70%
62%
53%
84%
75%
87%
89%
78%
1-2-årige
3-5-årige
Tyrkiet
Pakistan
Libanon
Anm.: Andel af børn af efterkommere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i dagtilbud, fordelt på alders-
grupper og oprindelsesland, pr. 1. oktober 2014. Opgjort for personer, som fortsat var bosat i Danmark pr. 1. januar
2018.
Anm.: Børn går i dagtilbud, hvis de enten er i tilskudsberettede dagplejer, vuggestuer, børnehaver, SFO/fritidshjem
eller aldersintegrerede institutioner. Statistikken omfatter kun børn, der bliver indberettet via CPR-registeret. Børn i
private pasningsordninger bliver ikke indberettet via CPR-nummer, og da det er en voksende andel af børnene i
dagtilbuddene, vil det afspejle sig en anelse i tallene.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0027.png
Side 27 af 52
Går børn af efterkommere i dagtilbud med høj koncentration af
børn med udenlandsk herkomst?
En tredjedel af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse går i dag-
tilbud, hvor andelen af børn med udenlandsk baggrund overstiger 30 pct.
Det samme gælder for ca. fire ud af ti efterkommere med ikke-vestlig oprin-
delse og kun 4 pct. af børn med dansk oprindelse,
jf. figur 20.
Figur 20. Hvert tredje ikke-vestlige barn af efterkommere går i dagtilbud
med høj koncentration af børn med udenlandsk herkomst (mere end 30
pct.).
40%
34%
39%
35%
6.2.2
30%
20%
10%
4%
0%
Barn af efterkommer, Efterkommer med Indvandrer med ikke-
ikke-vestlig oprindelse ikke-vestlig oprindelse vestlig oprindelse
Dansk oprindelse
Anm.: Andel af børn af efterkommere, efterkommere og indvandrere med ikke-vestlig oprindelse samt børn med
dansk oprindelse i dagtilbud med høj koncentration af børn med udenlandsk herkomst (over 30 pct.), fordelt på
aldersgrupper, pr. 1. oktober 2014. Opgjort for personer, som fortsat var bosat i Danmark pr. 1. januar 2018.
Anm.: Børn går i dagtilbud, hvis de enten er i tilskudsberettede dagplejer, vuggestuer, børnehaver, SFO/fritidshjem
eller aldersintegrerede institutioner. Statistikken omfatter kun børn, der bliver indberettet via CPR-registeret. Børn i
private pasningsordninger bliver ikke indberettet via CPR-nummer, og da det er en voksende andel af børnene i
dagtilbuddene, vil det afsejle sig en anelse i tallene.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
Der er ligeledes store forskelle fra oprindelsesland til oprindelsesland i for-
hold til, hvorvidt børnene går i dagtilbud med en høj koncentration af børn
med udenlandsk herkomst,
jf. figur 21.
Omkring 56 pct. af børn af efterkommere og 53 pct. af efterkommere med
oprindelse i Libanon er i dagtilbud, hvor andelen af børn med udenlandsk
baggrund overstiger 30 pct. Andelen af børn af efterkommere fra Pakistan og
Tyrkiet i institutioner med stor koncentration af udenlandske børn er lavere
og udgør hhv. 29 pct. og 35 pct.
Det er også værd at bemærke, at gabet mellem pakistanske børn af efter-
kommere og pakistanske efterkommere i dagtilbud med høj koncentration af
børn med udenlandsk baggrund er markant
17 pct.point. Mens forskellen
mellem de to grupper af libanesiske børn har et omvendt fortegn, selvom
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0028.png
Side 28 af 52
den er relativ lille: Andelen af børn af efterkommere i dagtilbud med høj
koncentration af børn med udenlandsk herkomst er 3 pct. point højere ift.
efterkommere.
Figur 21. Næsten halvdelen af børn af efterkommere og efterkommere med
oprindelse i Libanon er i dagtilbud med høj koncentration af børn med
udenlandsk herkomst (mere end 30 pct.).
60%
50%
43%
46%
56%
53%
40%
30%
20%
10%
0%
35%
29%
Barn af
Efterkommer
Barn af
Efterkommer
Barn af
Efterkommer
efterkommer
efterkommer
efterkommer
Tyrkiet
Pakistan
Libanon
Anm.: Andel af børn af efterkommere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i dagtilbud med høj koncentra-
tion af børn med udenlandsk herkomst (over 30 pct.), fordelt på oprindelsesland, pr. 1. oktober 2014. Opgjort for
personer, som fortsat var bosat i Danmark pr. 1. januar 2018.
Anm.: Børn går i dagtilbud, hvis de enten er i tilskudsberettede dagplejer, vuggestuer, børnehaver, SFO/fritidshjem
eller aldersintegrerede institutioner. Statistikken omfatter kun børn, der bliver indberettet via CPR-registeret. Børn i
private pasningsordninger bliver ikke indberettet via CPR-nummer, og da det er en voksende andel af børnene i
dagtilbuddene, vil det afsejle sig en anelse i tallene.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
6.2.3 Pasningstilbud for 6-9-årige
SFO og fritidshjem er begge pas-
ningstilbud til børn i skolealderen.
SFO er en del af folkeskolen og
følger folkeskoleloven, mens fri-
tidshjem følger dagtilbudsloven.
Overordnet set vurderes der ikke
at være nævneværdig forskel på
pasningstilbuddene.
Omkring otte ud af ti børn i alderen
6-9 år går i et pasningstilbud. Der
er dog nogle mindre forskelle
blandt befolkningsgrupperne. For
både børn af efterkommere med
ikke-vestlig oprindelse og efter-
kommere med ikke-vestlig oprin-
Pasningstilbud: datagrundlag
Analysen bygger på Danmarks Statistiks
data om pasningstilbud. Data er baseret
på befolkningen pr. 1. januar 2018 og
med oplysninger om pasningstilbud fra
2017. I analysen indgår børn i alderen 6-
9 år:
4.653 børn af efterkommere med
ikke-vestlig oprindelse, heraf 2.000
børn med tyrkisk oprindelse og
1.014 med pakistansk oprindelse.
16.486 efterkommere med ikke-
vestlig oprindelse.
7.701 indvandrere med ikke-vestlig
oprindelse
225.792 børn med dansk oprindelse.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0029.png
Side 29 af 52
delse gælder således, at børnene sjældnere går i et pasningstilbud sammen-
lignet med børn med dansk oprindelse.
Figur 22. Ikke-vestlige børn af efterkommere går sjældnere i pasningstilbud
end børn med dansk oprindelse.
100%
12%
9%
5%
6%
80%
60%
40%
20%
23%
28%
64%
83%
65%
63%
Fritidshjem/Klub
SFO
Ikke i pasningstilbud
30%
10%
0%
Barn af
Efterkommer
efterkommer,
med ikke-
ikke-vestlig
vestlig
oprindelse
oprindelse
Indvandrer
med ikke-
vestlig
oprindelse
Dansk
oprindelse
Anm.: Andel børn 6-9 år i pasningstilbud opgjort pr. 1. januar 2017.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
Det er særligt børn af efterkommere med rødder i Pakistan, der ikke går i et
pasningstilbud,
jf. tabel 1.
Fire ud af ti børn af efterkommere med pakistan-
ske rødder er ikke i et pasningstilbud. For børn af efterkommere med tyrki-
ske rødder gælder det hver tredje.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0030.png
Side 30 af 52
Tabel 1. Det er særligt børn af efterkommere med rødder i Pakistan, der
ikke går i pasningstilbud.
SFO
Fritidshjem/Klub
Ikke i pas-
ningstilbud
Børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse
Pakistan
Tyrkiet
Øvrige
55%
71%
64%
13%
7%
16%
32%
22%
19%
1010
2000
1640
Antal
Efterkommere med ikke-vestlig oprindelse
Pakistan
Tyrkiet
Øvrige
39%
67%
63%
16%
7%
9%
45%
26%
27%
740
2230
13.520
Indvandrere med ikke-vestlig oprindelse
Pakistan
Tyrkiet
Øvrige
32%
54%
66%
14%
11%
5%
54%
34%
29%
340
190
7.180
Anm: Andel børn (6-9 år) i pasningstilbud fordelt på oprindelsesland.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
6.3
Grundskole
Sammenligningen mellem børn af efterkommere, efterkommere, indvandre-
re og personer med dansk oprindelse skal læses med det forbehold, at be-
folkningsgrupperne er meget forskelligt sammensat bl.a. med hensyn til op-
rindelsesland.
6.3.1 Institutionstype
Blandt børn af efterkommere
med ikke-vestlig oprindelse er
fire ud af ti i den undervis-
ningspligtige alder. Der er
visse forskelle på tværs af
befolkningsgrupperne i for-
hold til, hvordan børnene
fordeler sig efter institutions-
type.
Grundskole: Datagrundlag
Analysen bygger på en population af elever, der er
i gang med grundskolen. Populationen er opgjort
på baggrund af bestanden i grundskolen pr. 1.
oktober 2017. I analysen indgår:
9.498 børn af efterkommere med ikke-vestlig
oprindelse, heraf 4.108 børn med tyrkisk op-
rindelse og 2.302 med pakistansk oprindelse.
47.487 efterkommere med ikke-vestlig oprin-
delse.
18.098 indvandrere med ikke-vestlig oprindel-
se
612.295 børn med dansk oprindelse.
Børn af efterkommere med
ikke-vestlig oprindelse går
sammenlignet med efter-
kommere med ikke-vestlig
oprindelse og indvandrere med ikke-vestlig oprindelse sjældnere i folkesko-
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0031.png
Side 31 af 52
len og går i stedet oftere på friskoler og private grundskoler. Omkring hvert
femte barn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse går således på en
friskole eller privat grundskole,
jf. tabel 2.
Lignende tendens til at vælge fri-
skoler og privatskoler til ses også for børn med dansk oprindelse.
Tabel 2. Ikke-vestlige børn af efterkommere går oftere på friskoler og pri-
vate grundskoler end efterkommere og indvandrere.
Folkeskoler
og special-
skoler for
børn
Barn af efter-
kommer med
ikke-vestlig
oprindelse
Efterkommer
med ikke-
vestlig oprin-
delse
Indvandrer
med ikke-
vestlig oprin-
delse
Dansk oprin-
delse
Anm.: Fordeling på grundskolens institutionstyper, 0.-10. klasse, opgjort pr. 1. januar 2018.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
Friskoler og
private
grundskoler
Efterskoler
Øvrige
Antal
78%
21%
0%
1%
9.500
83%
15%
1%
2%
47.490
90%
8%
1%
1%
18.100
77%
17%
4%
1%
612.300
Fordeling på skoler med over/under 30 pct. af elever med uden-
landsk baggrund
Børn af efterkommere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse går of-
tere på skoler, hvor over 30 pct. af eleverne har udenlandsk herkomst, sam-
menlignet med ikke-vestlige indvandrere og børn med dansk oprindelse,
jf.
figur 23.
Omkring 35 pct. af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og ef-
terkommere med ikke-vestlig oprindelse går således på en grundskole, hvor
andelen af elever med udenlandsk baggrund er mere end 30 pct. Det tilsva-
rende tal for indvandrere med ikke-vestlig oprindelse er 21 pct. og 4 pct. for
børn med dansk oprindelse.
Tallene indikerer, at indvandrere med ikke-vestlig oprindelse og børn med
dansk oprindelse i højere grad er spredt ud på forskellige skoler, mens efter-
6.3.2
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0032.png
Side 32 af 52
kommere med ikke-vestlig oprindelse og børn af efterkommere med ikke-
vestlig oprindelse i højere grad samler sig på skoler med mange elever med
udenlandsk herkomst.
Figur 23. Ikke-vestlige børn af efterkommere går oftere på skoler, hvor over
30 pct. af eleverne har udenlandsk herkomst.
100%
21%
4%
36%
34%
80%
60%
96%
40%
64%
66%
79%
Over 30 pct. elever med
udenlandsk herkomst
Under 30 pct. elever med
udenlandsk herkomst
20%
0%
Barn af Efterkommer Indvandrer
efterkommer, med ikke- med ikke-
ikke-vestlig
vestlig
vestlig
oprindelse oprindelse oprindelse
Dansk
oprindelse
Anm.: Fordeling på skoler med over/under 30 pct. elever med udenlandsk herkomst, opgjort pr. 1. januar 2018.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
6.3.3 Børn af efterkommere på friskoler eller private grundskoler
Børn med ikke-vestlig oprindelse (både efterkommere og børn af efterkom-
mere), der går på en friskole eller en privat grundskole, går oftere på skoler
med mere end 30 pct. elever med udenlandsk herkomst end de tilsvarende
grupper af børn, der går i folkeskolen.
Blandt børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der går på en fri-
skole eller en privat grundskole, går næsten to tredjedele således på en skole
med mere end 30 pct. elever med udenlandsk herkomst,
jf. figur 24.
Blandt
eleverne i folkeskolen er det hver tredje barn af efterkommer med ikke-
vestlig oprindelse, der går på en skole, hvor mere end 30 pct. af eleverne har
udenlandsk herkomst.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0033.png
Side 33 af 52
Figur 24: Ikke-vestlige børn af efterkommere på friskoler eller private
grundskoler går i høj grad på skoler, hvor mere end 30 pct. af eleverne har
udenlandsk herkomst
100%
80%
62%
55%
58%
2%
60%
98%
40%
20%
0%
Barn af
Efterkommer Indvandrer
efterkommer, med ikke-
med ikke-
ikke-vestlig
vestlig
vestlig
oprindelse
oprindelse
oprindelse
Dansk
oprindelse
45%
42%
Over 30 pct. elever med
udenlandsk herkomst
Under 30 pct. elever med
udenlandsk herkomst
38%
Anm.: Fordeling på friskoler og private grundskoler med over/under 30 pct. elever med udenlandsk herkomst,
opgjort pr. 1. januar 2018.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
6.3.4 Nationale tests i 2. og 3. klasse
De nationale tests består af 10 obligatoriske tests fra 2. til 8. klassetrin. For-
målet med de nationale tests er at have et ensartet værktøj, der, som folke-
skolens prøver, kan evalueres på tværs af landet.
Generelt klarer børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, efter-
kommere med ikke-vestlig oprindelse og indvandrere med ikke-vestlig oprin-
delse sig dårligere end elever med dansk oprindelse. Dette ses illustreret ved
resultaterne af de nationale test i dansk i 2. klasse og matematik i 3. klasse,
jf. figur 25.
Generelt sker der en væsentlig forbedring i danskkundskaberne fra indvan-
drere efterkommere). Der ses dog ikke yderligere forbedring fra efterkom-
mere til børn af efterkommere . Dette kan dog skyldes, at gruppen af børn af
efterkommere ofte er vokset op i familier med én efterkommer og én ind-
vandrerforælder som beskrevet i afsnit 5.1.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0034.png
Side 34 af 52
Figur 25. Ikke-vestlige børn af efterkommere klarer sig på niveau med ef-
terkommere i de nationale tests i 2. og 3. klasse.
80%
60%
78% 77%
60%
40%
56%
60%
57%
47%
54%
Andel med god præstation i
dansk
20%
0%
Barn af
efterkommer,
ikke-vestlig
oprindelse
Andel med god præstation i
matematik
Efterkommer Indvandrer med Dansk oprindelse
med ikke-vestlig
ikke-vestlig
oprindelse
oprindelse
Anm.: Andel elever med en god præstation i skoleårene 2014/2015 til 2017/2018 opgjort pr. 1. januar 2018. Elever
ed e god præstatio dækker o er ele er, der har op ået kriterier e ”Fre rage de præstatio ”, ”Rigtig god
præstatio ” og ”God præstatio ”.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
Der er en tendens til, at pigerne klarer sig bedre end drengene i dansk i 2.
klasse på tværs af herkomstgrupperne,
jf. figur 26.
Der ses ikke en tilsvaren-
de forskel i matematik i 3. klasse,
jf. bilag 1 figur 1.
Figur 26. Piger klarer sig bedre end drenge i den nationale test i dansk i 2.
klasse.
100%
82%
80%
65%
65%
55%
42%
52%
74%
60%
40%
20%
0%
55%
Drenge
Piger
Barn af
efterkommer,
ikke-vestlig
oprindelse
Efterkommer Indvandrer med Dansk oprindelse
med ikke-vestlig
ikke-vestlig
oprindelse
oprindelse
Anm.: Andel elever med en god præstation i dansk i 2. klasse i skoleårene 2014/2015 til 2017/2018 fordelt på køn,
opgjort pr. 1. januar 2018.
Ele er ed e god præstatio dækker o er ele er, der har op ået kriterier e ”Fre ra-
ge de præstatio ”, ”Rigtig god præstatio ” og ”God præstatio ”.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0035.png
Side 35 af 52
Forældrenes uddannelsesbaggrund
Generelt ses en klar sammenhæng mellem børnenes præstationer og foræl-
drenes uddannelsesniveau uanset herkomst. Jo højere uddannelse forældre-
ne har, jo bedre klarer eleverne sig.
Denne konklusion ses mest tydeligt i dansk i 2. klasse, hvor forældrenes ud-
dannelsesniveau ser ud til at have den største betydning. Børn med dansk
oprindelse, hvis forældre har en grundskole som højest fuldførte uddannelse
klarer sig således dårligere end børn af efterkommere og efterkommere med
ikke-vestlig, hvis forældre har en videregående uddannelse som højst fuld-
førte uddannelse.
Figur 27. Forældrenes højest fuldførte uddannelse har stor betydning for
børnenes resultat i den nationale test i dansk i 2. klasse.
90%
80%
70%
72%
68%
57%
84%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Grundskole mv.
Ungdomsuddannelser
59%
50%
46%
42%
60%
58%
44%
Barn af efterkommer, ikke-
vestlig oprindelse
Efterkommer med ikke-vestlig
oprindelse
Indvandrer med ikke-vestlig
oprindelse
Dansk oprindelse
Videregående
uddannelse
Anm.: Andel elever med en god præstation i skoleårerne 2014/2015 til 2017/2018 fordelt på forældrenes højest
fuldførte uddannelse opgjort pr. 1. januar 2018. Der er kun medtaget højeste fuldførte uddannelse for forældrene i
Danmark. Forældrenes uddannelse er opgjort for forældrene pr. 1. januar 2018. Elever med en god præstation
dækker o er ele er, der har op ået kriterier e ”Fre rage de præstatio ”, ”Rigtig god præstatio ” og ”God præ-
statio ”.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
6.3.5
Karakterer i 9. klasse
Analysen bygger på Danmarks Statistik data om befolkningen opgjort pr. 1. januar
2018. I analysen indgår alle 15-30 årige.
3.217 er børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse.
63.028 efterkommere med ikke-vestlig oprindelse.
26.986 indvandrere med ikke-vestlig oprindelse
961.060 med dansk oprindelse
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0036.png
Side 36 af 52
Elever med dansk oprindelse får generelt højere karakterer i de bundne prø-
ver i 9. klasse. Således ses, at børn med dansk oprindelse fik 7,3 i gennemsnit
i de bundne prøver i 2018, mens indvandrere, efterkommere og børn af ef-
terkommere med ikke-vestlig baggrund fik mellem 1,3 og 1,8 pct.point lavere
karakterer i de bundne prøver i 9. klasse. Det ses endvidere, at børn af efter-
kommere med ikke-vestlig oprindelse i seneste skoleår (2017/18) fik et lave-
re karaktergennemsnit end efterkommere med ikke-vestlig oprindelse.
Figur 28. Børn af efterkommere har et karaktergennemsnit på niveau med
efterkommere.
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Anm.: Karakterer i 9. klasse opgjort for alle elever, der har gået i en dansk 9. klasse i årerne 2014/2015-2017/2018.
Kun indvandrere, som er kommet til Danmark som 0-12-årige, er inkluderet i opgørelsen.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
5,75,85,7
5,95,9
6,26,1
5,6
5,6
5,86,0
5,5
7,2
7,3
7,3
7,3
Barn af efterkommer, ikke-
vestlig oprindelse
Efterkommer med ikke-
vestlig oprindelse
Indvandrer med ikke-vestlig
oprindelse
Dansk oprindelse
Når gruppen af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse opnår et
lavere karaktergennemsnit i 9. klasse end gruppen af efterkommere med
ikke-vestlig oprindelse, skyldes det bl.a. at gruppernes sammensætning i for-
hold til oprindelsesland er forskellig. Blandt børn af efterkommere med ikke-
vestlig oprindelse er der således en større andel elever fra bl.a. Tyrkiet, som
får lidt lavere karakterer på tværs af gruppen af indvandrere, efterkommere
og børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, jf. figur 29.
Sammenligner man børn af efterkommere og efterkommere fra samme op-
rindelsesland, fx Tyrkiet og Pakistan, klarer børn af efterkommere med ikke-
vestlig oprindelse sig lidt bedre, idet deres karaktergennemsnit er 0,2-0,5
karakterer højere end hos efterkommerne med ikke-vestlig oprindelse,
jf.
figur 29.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0037.png
Side 37 af 52
Figur 29. Børn af efterkommere har et karaktergennemsnit på niveau med
efterkommere.
7,0
6,0
5,0
4,1
6,3
5,4
6,2
5,8
5,1
6,2
6,2
5,7
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Pakistan Tyrkiet Øvrige Pakistan Tyrkiet Øvrige Pakistan Tyrkiet Øvrige
Barn af efterkommer, ikke- Efterkommer med ikke-
vestlig oprindelse
vestlig oprindelse
Indvandrer med ikke-
vestlig oprindelse
Anm.: Karakterer i 9. klasse opgjort for alle elever, der har gået i en dansk 9. klasse i årerne 2014/2015-2017/2018.
Kun indvandrere, som er kommet til Danmark som 0-12-årige, er inkluderet i opgørelsen.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
For både børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse og efterkomme-
re med ikke-vestlig oprindelse gælder, at omkring 80 pct. af eleverne går ud
af 9. klasse med et karaktergennemsnit på mindst 2. Det er lidt lavere end for
børn af dansk oprindelse, hvor godt ni ud af ti går ud af 9. klasse med mindst
2 i gennemsnit.
Figur 30. En større andel af børn af efterkommere og efterkommere med
ikke-vestlig oprindelse har fået mindst 2 i karaktergennemsnit end indvan-
drere med ikke-vestlig oprindelse.
100%
90%
83%
83%
77%
90%
81%
80%
72%
81%
81%
72%
90%
80%
Barn af efterkommer, ikke-
vestlig oprindelse
Efterkommer med ikke-
vestlig oprindelse
Indvandrer med ikke-vestlig
oprindelse
Dansk oprindelse
60%
40%
20%
0%
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Anm.: Karakterer i 9. klasse opgjort for alle elever, der har gået i en dansk 9. klasse i årerne 2014/2015-2017/2018
Kun indvandrere, som er kommet til Danmark som 0-12-årige, er inkluderet i opgørelsen.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0038.png
Side 38 af 52
Her har sammensætningseffekten også betydning, da der er forskel på præ-
stationerne for børn af efterkommere fra forskellige oprindelseslande. For
eksempel klarer børn af efterkommere med pakistanske rødder sig næsten
på niveau med personer med dansk oprindelse,
jf. bilag 1 tabel 2.
Som i den nationale tests, ses ligeledes, at piger klarer sig lidt bedre end
drengene (målt på andelen med over 2 i 9. klasse),
jf. figur 31.
Figur 31. Piger klarer sig bedre end drenge uanset herkomst.
100%
84%
87%
77%
68%
63%
80%
76% 76%
73%
60%
Drenge
40%
Piger
20%
0%
Barn af
Efterkommer med
efterkommer, ikke-
ikke-vestlig
vestlig oprindelse
oprindelse
Indvandrer med
ikke-vestlig
oprindelse
Dansk oprindelse
Anm.: Andel elever der forlader 9. klasse med et gennemsnit på mindst 2 fordelt på køn i befolkning den 1. januar
2018, der har gået i en dansk 9. klasse og er mellem 15 og 30 år. Kun indvandrere, som er kommet til Danmark som
0-12-årige, er inkluderet i opgørelsen.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
Forældrenes uddannelsesbaggrund
Som det også gjorde sig gældende ift. de nationale test, ses en klar sammen-
hæng mellem børnenes præstationer og forældrenes uddannelsesniveau
uanset herkomst. Jo højere uddannelse forældrene har, jo bedre klarer ele-
verne sig målt ved andelen, der har mindst 2 i gennemsnit,
jf. figur 32.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0039.png
Side 39 af 52
Figur 32. Børn af efterkommere og efterkommere med ikke-vestlig bag-
grund klarer sig bedre end danskere, hvis mors eller fars højeste uddannel-
se er grundskolen.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
92%
83%
75% 76%
66% 68%
62%
85%
81%
Grundskolen
Ungdommsuddannelse
Videre gående uddannelse
Barn af efterkommer, ikke-vestlig oprindelse
Efterkommer med ikke-vestlig oprindelse
Dansk oprindelse
Anm.: Andel der har mindst 2 i 9.klasse på baggrund af mors eller fars højeste fuldførte uddannelse opgjort for alle
15-30 årige i befolkningen 1. januar 2018. Der er kun medtaget børn, hvis mor eller far har en dansk uddannelse.
Kun indvandrere, som er kommet til Danmark som 0-12-årige, er inkluderet i opgørelsen.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
6.4
Uddannelse og beskæftigelse
Sammenligningen mellem børn af efterkommere, efterkommere, indvandre-
re og personer med dansk oprindelse skal læses med det forbehold, at be-
folkningsgrupperne er meget forskelligt sammensat bl.a. med hensyn til op-
rindelsesland.
6.4.1 Ungdomsuddannelser
Ses der på, hvor mange unge i alderen 20-24 år, der har fuldført en ung-
domsuddannelse, så ligger børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindel-
se lavere end både efterkommere og indvandrere med ikke-vestlig oprindel-
se samt personer med dansk oprindelse. Således har 56 pct. af børn af efter-
kommere med ikke-vestlig oprindelse fuldført en ungdomsuddannelse, mens
det tilsvarende gælder for 65 pct. blandt efterkommere med ikke-vestlig op-
rindelse og 60 pct. blandt indvandrere med ikke-vestlig oprindelse samt for
75 pct. med dansk oprindelse.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0040.png
Side 40 af 52
Figur 33. En større andel af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse end
børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har fuldført en ung-
domsuddannelse.
100%
80%
60%
40%
49%
34%
4%
6%
26%
3%
5%
29%
5%
6%
61%
58%
53%
16%
2%
7%
20%
0%
7%
7%
7%
14%
Barn af efterkommer, Efterkommer med Indvandrer med ikke- Dansk oprindelse
ikke-vestlig
ikke-vestlig
vestlig oprindelse
oprindelse
oprindelse
Ikke i gang eller fuldført en ungdommsuddannelse
I gang med en gymnasial uddannelse
I gang med en erhvervsuddannelse
Anm.: Ungdomsuddannelsesstatus for 20-24-årige. Opgjort for alle 20-24 årige i befolkning 1. januar 2018. Kun
indvandrere, som er kommet til Danmark som 0-12-årige, er inkluderet i opgørelsen.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
Når der ses på tal for fuldført ungdomsuddannelse skal det bemærkes, at
størstedelen af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i alderen
20-24 årige aldersmæssigt ligger i den lave ende af intervallet. Det kan påvir-
ke resultaterne. Derudover skal der tages forbehold for, at der kun er ca. 750
børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i alderen 20-24-år.
6.4.2 Tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet
Omkring 12 pct. af de 16-19-årige børn af efterkommere med ikke-vestlig
oprindelse var hverken i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse ultimo
2016,
jf. figur 34.
Det er 4 pct.point flere i forhold til den tilsvarende andel af
unge med dansk oprindelse. Der er kun små forskelle mellem børn af efter-
kommere, efterkommere og indvandrere (ankommet til Danmark som 0-12-
årige) med ikke-vestlig oprindelse ift. tilknytning til arbejdsmarkedet og ud-
dannelsessystemet.
Når man ser på gruppen af 20-24-årige, ses de samme forskelle mellem
grupperne som blandt de 16-19-årige. Mens 15 pct. af 20-24-årige med
dansk oprindelse hverken er i arbejde eller i uddannelse, er der tale om 23
pct. af børn af efterkommere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse.
Det bemærkes dog, at gruppen af 20-24-årige børn af efterkommere med
ikke-vestlig oprindelse er meget lille
på lidt over 500 personer og hovedsa-
geligt består af 20-21-årige, mens personer med dansk oprindelse er alders-
mæssigt jævnt fordelt.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0041.png
Side 41 af 52
Figur 34. Ikke-vestlige børn af efterkommere har mindre grad af tilknytning
til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet end unge med dansk oprin-
delse.
30%
25%
20%
15%
25%
23%
23%
Barn af efterkommer, ikke-
vestlig oprindelse
Efterkommer med ikke-vestlig
oprindelse
Indvandrer med ikke-vestlig
oprindelse
8%
15%
12%
11%
10%
5%
0%
13%
Dansk oprindelse
16-19 år
20-24 år
Anm.: Andel af børn af efterkommere, efterkommere og indvandrere med ikke-vestlig oprindelse samt børn med
dansk oprindelse, som hverken i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse, fordelt på aldersgrupper pr. ultimo
november 2016. Opgjort for personer, som fortsat var bosat i Danmark pr. 1. januar 2018. Kun indvandrere, som er
kommet til Danmark som 0-12-åige, er inkluderet i opgørelsen.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
Da gruppen af de 20-24-årige børn af efterkommere er så lille, er det pro-
blematisk at opdele den yderligere efter andre parametre. Gruppen af de 16-
19-årige er større
lidt over 1.350 personer. Hvis man ser på kvinderne
blandt de 16-19-årige, som hverken er i arbejde eller i gang med en uddan-
nelse, kan man konstatere, at der er relativt små forskelle mellem børn af
efterkommere og unge med dansk oprindelse,
jf. figur 35.
For mændenes vedkommende er der et større gab mellem de 16-19-årige
mænd med dansk oprindelse og mænd i de øvrige tre grupper. Således ligger
mænd med dansk oprindelse 6 pct.point lavere end fx børn af efterkommere
med ikke-vestlige oprindelse.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0042.png
Side 42 af 52
Figur 35. Større forskelle i andelen, som hverken i beskæftigelse eller i gang
med en uddannelse, blandt mændene.
16%
14%
14%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Kvinder
10%
9%
8%
12%
13%
Barn af efterkommer, ikke-
vestlig oprindelse
8%
Efterkommer med ikke-vestlig
oprindelse
Indvandrer med ikke-vestlig
oprindelse
Dansk oprindelse
Mænd
Anm.: Andel af 16-19-årige børn af efterkommere, efterkommere og indvandrere med ikke-vestlig oprindelse samt
børn med dansk oprindelse, som hverken i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse, fordelt på køn, pr. ultimo
november 2016. Opgjort for personer, som fortsat var bosat i Danmark pr. 1. januar 2018. Kun indvandrere, som er
kommet til Danmark som 0-12-årige, er inkluderet i opgørelsen.
Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger pba. registerdata i Danmarks Statistik.
7
Den hidtidige befolkningsudvikling
Antallet af børn af efterkommere er mere end tredoblet siden 2007, hvor
statistik om børn af efterkommere blev offentliggjort for første gang. I 2007
var der 7.364 børn af efterkommere sammenlignet med 24.203 i 2018,
jf.
figur 36.
Stigningen skyldes især, at antallet af indvandrere og ikke mindst efterkom-
mere har været stigende gennem mere end 40 år. Det betyder, at der er fle-
re efterkommere i den alder, hvor det er almindeligt at få børn.
I hele perioden 2007-2018 har omkring 80 pct. af børn af efterkommere ikke-
vestlig oprindelse og er normalt kategoriseret som personer med dansk op-
rindelse.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0043.png
Side 43 af 52
Figur 36. Antal børn af efterkommere er mere end tredoblet siden 2007.
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
I alt
Vestlige lande Oprindelig
person med dansk
oprindelse
Vestlige lande Oprindelig
efterkommer
Ikke-vestlige lande
Oprindelig person med
dansk oprindelse
Ikke-vestlige lande
Oprindelig efterkommer
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, EB1.
Siden 2007 er ikke-vestlige børn af efterkommere i gennemsnit blevet ældre.
Andelen af gruppen, der er 0-10 år, er derfor faldet med 21 pct.point,
jf. figur
37.
Figur 37. Blandt ikke-vestlige børn af efterkommere er en stigende andel
mindst 10 år.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0-4 år
5-9 år
10-14 år
15-19 år
20-24 år
25 år og
derover
9%
2%
40%
32%
28%
18%
10%
3%
0%
0% 1%
57%
2007
2018
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, EB1.
8
Befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik
Danmarks Statistik har i samarbejde med DREAM foretaget en befolknings-
fremskrivning af antallet af børn af efterkommere. Befolkningsfremskrivnin-
gen omfatter et grundforløb og fire alternative scenarier.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
Side 44 af 52
Befolkningsfremskrivningen er generelt behæftet med stor usikkerhed, da
den bygger på en række forudsætninger om ind- og udvandring, fertilitet og
dødelighed samt skift af statsborgerskab. Særligt forudsætningerne om ind-
vandring er behæftet med stor usikkerhed, da både danske og internationale
forhold spiller en rolle for indvandringen.
Befolkningsfremskrivningens forudsætninger og resultater er nærmere be-
skrevet i Marianne Frank Hansen, Amy Frølander og Annika Klintefelt: Identi-
fikation af børn af efterkommere i Befolkningsfremskrivning 2018, DREAM,
2018.
8.1
Grundforløbets resultater
Børn af efterkommere er i Danmarks Statistiks almindelige befolkningsfrem-
skrivning kategoriseret som:
Personer med dansk oprindelse
Efterkommere med vestlig oprindelse
Efterkommere med ikke-vestlig oprindelse
Grundforløbet indebærer, at børn af efterkommere udskilles som en selv-
stændig gruppe i befolkningsfremskrivningen. I grundforløbet sker der ikke
ændringer i de forudsætninger (om fertilitet, dødelighed, ind- og udvandring
samt skift af statsborgerskab), som anvendes i Danmarks Statistiks almindeli-
ge befolkningsfremskrivning. Hermed bliver udviklingen i den samlede be-
folkning og befolkningens sammensætning på køn, alder og oprindelse den
samme i grundforløbet og i Danmarks Statistiks almindelige befolkningsfrem-
skrivning.
8.1.1 Den samlede udvikling
Ifølge grundforløbet forventes det samlede antal af børn af efterkommere at
stige markant
fra 24.203 personer i 2018 til ca. 206.000 personer i 2060,
jf.
figur 38.
Der er tale om en jævn stigning i fremskrivningsperioden.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0045.png
Side 45 af 52
Figur 38. Antal børn af efterkommere forventes at stige markant.
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2024
2036
2018
2020
2022
2026
2028
2030
2032
2034
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2050
2052
2054
2056
2058
Kilde: Danmarks Statistik.
Den samlede befolkning i Danmark forventes i samme periode at stige fra
knap 5,8 mio. personer i 2018 til knap 6,6 mio. personer i 2060. Børn af ef-
terkommere forventes derfor at udgøre 3,1 pct. af befolkningen i 2060 sam-
menlignet med 0,4 pct. i 2018.
8.1.2 Udvikling fordelt på aldersgrupper
Ifølge grundforløbet er det især antallet af 18-64-årige børn af efterkomme-
re, der forventes at stige, fra 2.327 personer i 2018 til knap 115.000 personer
i 2060,
jf. figur 39.
Hvis man ser isoleret på de børn, der er i den skolepligtige alder, forventes
antallet af 6-17-årige børn af efterkommere at stige fra 10.961 personer i
2018 til omkring 50.000 personer 25 år senere. Herefter forventes antallet at
stige svagt til knap 60.000 6-17-årige børn af efterkommere i 2060.
2060
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0046.png
Side 46 af 52
Figur 39: Stigningen forventes at være størst blandt 18-64-årige.
120.000
100.000
80.000
0 - 5 år
60.000
6 - 17 år
18 - 64 år
40.000
Over 64 år
20.000
0
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2050
2052
2054
2056
2058
2060
Kilde: Danmarks Statistik.
Alderssammensætningen blandt børn af efterkommere forventes derfor at
ændre sig. I 2018 er kun hver tiende barn af efterkommere 18-64 år, mens
det i 2060 forventes at være mere end hver anden,
jf. figur 40.
Figur 40. Andelen af 18-64-årige forventes stige fra hver tiende til mere end
hver anden blandt børn af efterkommere.
100%
80%
60%
Over 64 år
18 - 64 år
40%
6 - 17 år
0 - 5 år
20%
0%
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2050
2052
2054
2056
2058
2060
Kilde: Danmarks Statistik.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
Side 47 af 52
8.1.3 Udvikling fordelt på herkomst og oprindelse
I grundforløbet er det muligt at fordele børn af efterkommere på de befolk-
ningsgrupper, som de normalt er kategoriseret som:
Personer med dansk oprindelse
Efterkommere med vestlig oprindelse
Efterkommere med ikke-vestlig oprindelse
Ifølge grundforløbet forventes knap 9 ud af 10 børn af efterkommere at være
personer med dansk oprindelse i hele fremskrivningsperioden frem til 2060.
Omkring hver tiende barn af efterkommere forventes at være efterkommere
med ikke-vestlig oprindelse i hele fremskrivningsperioden, mens 3-4 pct. for-
ventes at være efterkommere med vestlig oprindelse.
De børn af efterkommere, der normalt kategoriseres som personer med
dansk oprindelse, kan i fremskrivningen ikke fordeles på hhv. vestlig og ikke-
vestlig oprindelse. Det skyldes, at der i fremskrivningen mangler oplysninger
om forældrenes oprindelse. I grundforløbet er det derfor ikke muligt fordele
disse børn af efterkommere på hhv. vestlig og ikke-vestlig oprindelse.
8.2
De alternative scenariers resultater
De fire alternative scenarier skal belyse, hvor følsomme grundforløbets resul-
tater er for ændringer i den demografiske adfærd. I scenarierne ændres ind-
og udvandringstilbøjeligheden og fertiliteten.
Antallet af børn af efterkommere er i dag så lavt, at det ikke er muligt at
skønne over den fremtidige demografiske adfærd for denne gruppe. De al-
ternative scenarier tildeler derfor børn af efterkommere adfærd som de ek-
sisterende befolkningsgrupper. Det første alternative scenario vil endvidere
vise, hvordan ændringer i den demografiske adfærd blandt efterkommere vil
påvirke antallet af børn af efterkommere.
De fire alternative scenarier indebærer:
1. Alle efterkommere får adfærd som personer med dansk oprindelse
med dansk statsborgerskab.
2. Alle børn af efterkommere får adfærd som personer af dansk oprin-
delse med dansk statsborgerskab.
3. Alle børn af efterkommere får adfærd som efterkommere med ikke-
vestlig oprindelse.
4. Alle børn af efterkommere får adfærd som efterkommere med vestlig
oprindelse.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0048.png
Side 48 af 52
De fire alternative scenariers resultater er næsten identiske med grundforlø-
bets resultater,
jf. tabel 3.
Tallene er afrundede til hele tusinder.
Tabel 3. Sammenligning af grundforløbet og de fire alternative scenarier
Grundfor-
løbet
Antal børn af
efterkommere i
2060
Andel børn af
efterkommere af
den samlede be-
folkning i 2060
206.000
Scenario 1
211.000
Scenario 2
208.000
Scenario 3
204.000
Scenario 4
196.000
3,12 pct.
3,18 pct.
3,15 pct.
3,10 pct.
2,98 pct.
Anm.: Tallene er afrundede til hele tusinder.
Kilde: Danmarks Statistik.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0049.png
Side 49 af 52
Bilag 1
Tabel 1. Andel elever med en god præstation i skoleårerne 2014/2015-
2016/2017 fordelt på oprindelsesland
Dansk 2. klasse
Andel med en
god præstation
Pakistan
Tyrkiet
Øvrige
Antal
Matematik 3. klasse
Andel med en
god præstation
Antal
Barn af efterkommer med ikke-vestlig oprindelse
63%
58%
60%
723
1.263
932
57%
54%
58%
687
1.147
815
Efterkommer med ikke-vestlig oprindelse
Pakistan
Tyrkiet
Øvrige
56%
50%
62%
613
1.976
11.027
54%
48%
58%
651
2.029
11.358
Indvandrer med ikke-vestlig oprindelse
Pakistan
Tyrkiet
Øvrige
45%
36%
48%
209
185
3.745
61%
45%
54%
200
212
4.008
Anm.: Andel elever med en god præstation i skoleårene 2014/2015 til 2017/2018 opgjort pr. 1. januar 2018. Elever
ed e god præstatio dækker o er ele er, der har op ået kriterier e ”Fre rage de præstatio ”, ”Rigtig god
præstatio ” og ”God præstatio ”.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0050.png
Side 50 af 52
Figur 1. Andel elever med en god præstation i matematik 3. klasse i skole-
årerne 2014/2015-2016/2017 fordelt på køn
80%
76% 77%
60%
56% 56%
58%
56%
54% 52%
40%
Drenge
Piger
20%
0%
Barn af
Efterkommer med
efterkommer, ikke-
ikke-vestlig
vestlig oprindelse
oprindelse
Indvandrer med
ikke-vestlig
oprindelse
Dansk oprindelse
Anm.: Andel elever med en god præstation i skoleårene 2014/2015 til 2017/2018 opgjort pr. 1. januar 2018. Elever
med en god præstation dækker
o er ele er, der har op ået kriterier e ”Fre rage de præstatio ”, ”Rigtig god
præstatio ” og ”God præstatio ”.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
Tabel 2. Karakterer i 9. klasse på udvalgte oprindelseslande
Opfylder ikke
mindst 2
Barn af efterkommer med ikke-vestlig oprindelse
Pakistan
Tyrkiet
Øvrige
Efterkommer med ikke-vestlig oprindelse
Pakistan
Tyrkiet
Øvrige
Indvandrer med ikke-vestlig oprindelse
Pakistan
Tyrkiet
Øvrige
30%
48%
34%
70%
52%
66%
554
1.118
23.546
24%
32%
23%
76%
68%
77%
4.330
15.663
39.893
19%
26%
27%
81%
74%
73%
754
1.237
1.000
Opfylder mindst
2
Total
Anm.: Andel elever der forlader 9. klasse med et gennemsnit på mindst 2 fordelt på køn i befolkning den 1. januar
2018, der har gået i en dansk 9. klasse og er mellem 15 og 30 år. Kun indvandrere, som er kommet til Danmark som
0-12-årige, er inkluderet i opgørelsen.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0051.png
Side 51 af 52
Tabel 3. 20-24 årige der har fuldført eller i gang med udvalgte ungdomsud-
dannelse fordelt på oprindelsesland
Har fuldført
en erhvervs-
uddannelse
Har fuldført
I gang med
en gymnasi-
en erhvervs-
al uddannel-
uddannelse
se
Ikke i gang
eller fuldført
en ung-
domsud-
dannelse
I gang med
en gymnasi-
Total
al uddannel-
se
Barn af efterkommer, ikke-vestlig oprindelse
Pakistan
Tyrkiet
Øvrige
Pakistan
Tyrkiet
Øvrige
Pakistan
Tyrkiet
Øvrige
4%
9%
8%
5%
10%
7%
6%
12%
7%
58%
45%
47%
61%
52%
60%
49%
44%
53%
3%
10%
5%
4%
7%
5%
3%
6%
6%
27%
35%
36%
27%
28%
26%
38%
35%
28%
7%
2%
4%
3%
3%
3%
4%
2%
5%
182
273
292
1.449
5.290
14.804
192
319
7.832
Efterkommer med ikke-vestlig oprindelse
Indvandrer med ikke-vestlig oprindelse
Anm.: Ungdomsuddannelsesstatus for 20-24-årige. Opgjort for alle 20-24 årige i befolkning 1. januar 2018. Kun
indvandrere, som er kommet til Danmark som 0-12-årige, er inkluderet i opgørelsen.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
UNU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 44: Analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet: ANALYSE AF BØRN AF EFTERKOMMERE MED IKKE-VESTLIG OPRINDELSE
2001969_0052.png
Side 52 af 52
Figur 2. Fordeling af ungdomsuddannelse på køn
100%
80%
60%
8%
4%
3%
33%
5%
3%
18%
40%
34%
27%
9%
5%
6%
7%
53%
50%
42%
56%
48%
66%
69%
58%
4%
5%
3%
2%
19%
5%
23%
2%
14%
5%
40%
20%
0%
6%
7%
17%
6%
9%
8%
9%
10%
Dansk oprindelse
Indvandrer med ikke-vestlig oprindelse
Barn af efterkommer, ikke-vestlig oprindelse
Barn af efterkommer, ikke-vestlig oprindelse
Efterkommer med ikke-vestlig oprindelse
Drenge
I gang med en gymnasial uddannelse
Efterkommer med ikke-vestlig oprindelse
Piger
Ikke i gang eller fuldført en ungdommsuddannelse
I gang med en erhvervsuddannelse
Har fuldført en gymnasial uddannelse
Har fuldført en erhvervsuddannelse
Anm.: Ungdomsuddannelsesstatus for 20-24-årige. Opgjort for alle 20-24 årige i befolkning 1. januar 2018, der har
været i det danske skolesystem. Kun indvandrere, som er kommet til Danmark som 0-12-årige, er inkluderet i
opgørelsen.
Kilde: Undervisningsministeriets egne beregninger.
Indvandrer med ikke-vestlig oprindelse
Dansk oprindelse