Møde i Miljøudvalget

Mødedato: 28-4-2015
Mødetidspunkt: kl. 13.30, dog tidligst 5 min. efter afst.
Sted: 2-133
2. UDGAVEBemærk mødedag og mødetidspunkt - Nyt punkt (modtagelse af deputation) - Bilagshenvisninger

1. Åbent samråd med skatteministeren om affaldsafgifternes betydning for genanvendelse, jf. MIU alm. del - samrådsspm. S. Se tillige MIU alm. del - svar på spm. 339.


2. Modtagelse af deputation: Jørn Rasmussen, Vordingborg om kvælstofs rolle i naturens kredsløb, jf. MIU alm. del - bilag 244 og 260.


3. Gennemgang af EU-bilag.

a) Grundnotat om beskyttelse af ozonlaget, jf. MIU alm. del - bilag 238.

b) Grund- og nærhedsnotat om vedtagelsen af Rådets konklusioner om de internationale skovforhandlinger, jf. MIU alm. del - bilag 239.

c) Grund- og nærhedsnotat om nyt direktiv om reduktion af nationale udledninger af luftforurenende stoffer, jf. MIU (folketingsåret 2013-14) alm. del - bilag 368, MIU alm. del - bilag 243 (internt bilag) og 255.

d) Komitésager (er behandlet i skriftlig procedure), jf. MIU alm. del - bilag 237, 240, 245, 246, 247, 248 og 251.


4. Eventuelt.


Note: Skatteudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget er inviteret til at deltage i det åbne samråd, jf. dagsordenens punkt 1.


NOTE: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er inviteret til at deltage i modtagelse af deputationen, jf. dagsordenes punkt 2.


  3. Gennemgang af EU-bilag.
  d) Komitésager (er behandlet i skriftlig procedure), jf. MIU alm. del - bilag 237, 240, 245, 246, 247, 248 og 251.

  Bilag:

  Notat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg om Kommissionens forslag til kommissionsforordning vedr. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 511/2014 om registrering af samlinger, monitering af brugeres overholdelse og bedste praksis - Komitésag, fra miljøministeren
  Ny
  Notat om Kommissionens forslag til ændring af Kommissionens gennemførselsforordning om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter, fra miljøministeren
  Ny
  Kopi af notat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens forslag om tilpasning til den tekniske udvikling af forordning (EF) nr. 440/2008 af 30. maj 2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsning for kemikalier (REACH) - Komitésag, fra miljøministeren
  Ny
  Kopi af notat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens direktiv ../…/EU of XXX om teknisk tilpasning af bilag II og III til Rådets direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand. Dokumentnummeret er endnu ikke kendt - Komitésag, fra miljøministeren
  Ny
  Kopi af notat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Kommissionens forordning om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår benzen - Komitésag, fra miljøministeren
  Ny
  Notater om EU Kommissionens forslag til beslutning om opstilling af miljømærkekriterier for tildeling af EU-miljømærket (Blomsten) til produktgruppen jordforbedringsmidler og voksemedier samt produktgruppen computere - Komitésager, fra miljøministeren
  Ny
  Notat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg ’Forslag til Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af forordning (EF) Nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) - Komitésag, fra miljøministeren
  Ny
  4. Eventuelt.
  Note: Skatteudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget er inviteret til at deltage i det åbne samråd, jf. dagsordenens punkt 1.
  NOTE: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er inviteret til at deltage i modtagelse af deputationen, jf. dagsordenes punkt 2.