Lovforslag

Din søgning gav 172 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstiller Status Samling

L 159

Forslag til lov om visse medietjenesteudbyderes bidrag til fremme af dansk kultur (kulturbidragsloven).

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M)

Fremsat

2023-24

L 158

Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Ændring af patientklagesystemet, mulighed for sekretariatsafgørelser ved patienterstatningsankesager, afvikling af Det Rådgivende Praksisudvalg og afbureaukratisering ved ejerskifte i tandlægeklinikker).

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V)

Fremsat

2023-24

L 157

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og integrationsloven. (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer, justering af sprogkravet og halvering af den økonomiske sikkerhedsstillelse i ægtefællesammenføringssager, etablering af en lukket opgavebank for danskprøver m.v.).

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S)

Fremsat

2023-24

L 156

Forslag til lov om årpenge for dronning Margrethe.

Statsminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat

2023-24

L 155

Forslag til lov om årpenge for kronprins Christian.

Statsminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat

2023-24

L 154

Forslag til lov om kong Frederik den Tiendes civilliste.

Statsminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat

2023-24

L 153

Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven. (Bo- og gaveafgiftsfritagelse).

Skatteminister Jeppe Bruus (S)

Fremsat

2023-24

L 152

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp).

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S)

Fremsat

2023-24

L 151

Forslag til lov om ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, selskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Bedre vilkår for demokratiske virksomheder og regler om frakendelse af retten til at være ledelsesmedlem som følge af digitaliseringsdirektivet).

Erhvervsminister Morten Bødskov (S)

Fremsat

2023-24

L 150

Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af dele af Bandepakke IV).

Justitsminister Peter Hummelgaard (S)

Fremsat

2023-24

L 149

Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Færøerne og lov for Færøerne om fuldbyrdelse af straf m.v. (Ajourføring af retsplejelov for Færøerne og indførelse af fodlænke- og udstationeringsordning på Færøerne).

Justitsminister Peter Hummelgaard (S)

Fremsat

2023-24

L 148

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Ændring af reglerne om hastesikring og udlevering af oplysninger om teletrafik, reglerne om genoptagelse af straffesager m.v.).

Justitsminister Peter Hummelgaard (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 147

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Øget fleksibilitet for ophold efter fasttrackordningens korttidsspor, udvidelse af jobskiftereglen og ændring af kravet om dansk bankkonto).

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 146

Forslag til lov om forsøgsordning for frie bymidter.

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin (V)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 145

Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret og lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. (Modernisering af regler om aftaleindgåelse m.v. og fastsættelse af nærmere regler om eksaminer, prøver og bedømmelser).

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 144

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Tydeliggørelse af dansk rets anvendelse på anlæg omfattet af loven i den eksklusive økonomiske zone og afskaffelse af kompensation for indfødningstarif for fremtidige havvindmølleparker).

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard ()

Fremsat

2023-24

L 143

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Justering af satserne for grøn pulje, ændring af grøn pulje, bemyndigelser til at fastsætte regler om indberetning af oplysninger og offentliggørelse af oplysninger m.v.).

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard ()

Fremsat

2023-24

L 142

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 141

Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Hjemtagelse af elevstøtte og præcisering af tilskudsbetingelser).

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 140

Forslag til lov om ændring af lov om forberedende grunduddannelse, lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love. (Mere fleksible rammer til at tilrettelægge forberedende grunduddannelse, smidigere overgang til den forberedende grunduddannelse m.v.).

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 139

Forslag til lov om udbygning af Øresundsmotorvejen.

Transportminister Thomas Danielsen (V)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 138

Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Udmøntning af dele af aftale om reform af personskat).

Skatteminister Jeppe Bruus (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 137

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Indførelse af autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale, offentliggørelse af udenlandske virksomheders arbejdsmiljø og offentliggørelse af data om arbejdsulykker).

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 136

Forslag til lov om ændring af lov om social pension. (Tildeling af anciennitet til tidlig pension for perioder under opskoling).

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 135

Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd. (Ændring af rigsadvokatens ansættelsesvilkår).

Justitsminister Peter Hummelgaard (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

Din søgning gav 172 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200