Alle Udenrigsudvalgets udvalgsspørgsmål

Din søgning gav 64 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Spørgsmålets ordlyd Status Dato

URU Alm.del Spørgsmål 64

Hvordan forventer regeringen, at 2030-netværket vil blive inddraget i forberedelserne af ”Summit for the Future” i 2024?

Ubesvaret

28-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 63

Hvornår forventes det afklaret, hvorvidt regeringen vil præsentere en dansk ”Voluntary National Review” (VNR) ved High-Level Political Forum i 2024, og vil regeringen i givet fald involvere 2030-netværket heri?

Ubesvaret

28-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 62

Hvordan arbejder Danmark med FN’s generalsekretærs opfordring til at udarbejde en såkaldt ’Rescue Plan for People and Planet’?

Ubesvaret

28-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 61

Hvordan vurderer ministeren, at der fortsat sikres fokus på national handling til indfrielse af verdensmålene efter ressortomlægningen af verdensmålene fra Finansministeriet til Udenrigsministeriet?

Ubesvaret

28-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 60

Forventer ministeren, at der vil blive afsat særskilte midler til at nå i mål med regeringens kommende handlingsplanen for indfrielse af verdensmålene?

Ubesvaret

28-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 59

I ministerens svar på FIU alm del - spm. 310 (20222) om konsekvensvurderinger henviser ministeren til ressortministerierne i forhold til at svare på om konsekvensvurderinger har medført ændringer i lovforslag. Svaret kan give en forståelsen af, at konsekvensvurderinger tenderer til at være en form for skrivebordsøvelse uden effekt på lovgivningen, når det koordinerende ministerium ikke har kendskab til eksempler på ændringer. Er det rigtigt forstået?

Ubesvaret

28-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 58

I ministerens svar på FIU alm del - spm. 308 (20222) om kvaliteten og koordinationen af konsekvensvurderinger svarer ministeren, at det er ressortministerens ansvar at udvælge lovforslag og selv vurdere eventuelle konsekvenser ved lovforslag. Skal det forstås som om, at der ikke er et tværgående fokus på udvælgelsen og kvaliteten af konsekvensvurderinger?

Ubesvaret

28-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 57

Hvordan vil ministeren bruge erfaringerne fra 2030-panelets analyse af barrierer og drivkræfter i forbindelse med konsekvensvurderinger af lovforslag i forhold til verdensmålene?

Ubesvaret

28-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 56

Hvordan ser ministeren, at konsekvensvurderingerne for bæredygtighed kan blive et aktivt redskab i lovbehandlingen i Folketingssalen?

Ubesvaret

28-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 55

Hvordan ser ministeren værdien af konsekvensvurderinger for bæredygtighed af lovforslag, hvis vurderingerne alene er positive?

Ubesvaret

28-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 54

Kan ministeren bekræfte, at en bred kreds af udviklingslande fra Afrika, Asien og Latinamerika har stillet krav om, at klimabistanden skal være additionel i forbindelse med klimaforhandlingerne om det nye kvantitative mål for klimabistand, som skal gælde fra 2026 og frem?

Endeligt besvaret

24-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 53

Hvad skal der til for, at Danmark kan bakke op om en FN-resolution om våbenhvile i Gaza? Der henvises til, at regeringen har udtrykt, at Danmark valgte ikke at støtte resolutionen i FN’s Generalforsamling om en humanitære våbenhvile, fordi der ikke var skrevet en fordømmelse af Hamas ind i resolutionen. Vil ministeren i den forbindelse angive, om regeringen mener, at resolutionen har mere principiel betydning end alene spørgsmålet om konflikten mellem Israel og Hamas, herunder en generel tilgang til fredelig løsning af konflikter i tråd med FN’s Charter, respekt for folkeretten og krigens love, og at der allerede eksisterer en bindende FN-resolution fra 2016, der forpligter partnerne til at beskytte civile liv på begge sider af konflikten?

Ubesvaret

22-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 52

Hvordan vil Danmark bidrage politisk såvel som økonomisk til eksisterende eller nye initiativer for bevisindsamling til brug for retsforfølgning af mulige overtrædelser af folkeretten og menneskerettighederne begået af Hamas og Israel den 7. oktober 2023 og herefter?

Ubesvaret

22-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 51

I en række offentlige erklæringer har den belgiske regering fordømt drab begået af Hamas den 7. oktober 2023 og samtidig sat spørgsmålstegn ved lovligheden af en række israelske luftangreb, fordømt den kollektive afstraffelse af den palæstinensiske befolkning og opfordret til målrettede sanktioner og at stille de rette personer til ansvar. Den belgiske regering har desuden udtrykt støtte til Den Internationale Straffedomstols rolle og dens igangværende undersøgelse af situationen i Palæstina. Det belgiske parlament har også fremsat et lovforslag om at forbyde handel med varer fra bosættelserne i de besatte områder (”Belgium Overcomes EU Struggles to Send Strong Message on Gaza: EU States Do Not Need Consensus to Support Sanctions, Accountability”, Human Rights Watch, hrw.org den 16. november 2023). Hvad tænker regeringen om denne tilgang i lyset af manglende enighed mellem EU-medlemslandene, og vil man lade sig inspirere af denne?

Ubesvaret

22-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 50

Vil Danmark arbejde for, at Israel tilslutter sig Den Internationale Straffedomstol (ICC), accepterer ICC’s jurisdiktion i forhold til den igangværende konflikt og samarbejder med det eksperthold fra ICC, som indsamler, opbevarer og analyserer information om evt. forbrydelser inden for straffedomstolens mandat i Gaza og på Vestbredden, inklusive Østjerusalem?

Ubesvaret

22-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 49

Vil ministeren redegøre for, om regeringen støtter Den Internationale Straffedomstols efterforskning af situationen i Palæstina, som blev åbnet i 2021, og om Danmark påtænker at bidrage aktivt til ICC’s arbejde herom?

Ubesvaret

22-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 48

Er ministeren enig i UN Watch's opfordring til, at der gennemføres en fuldstændig og upartisk undersøgelse af omfanget af hadtale fra UNRWA-ansatte? Der henvises til ”UNRWA: Hate starts here”, www.unwatch.org, 6. november 2023

Ubesvaret

22-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 47

Vil ministeren redegøre for, hvad FN – og Danmark - gør for at sikre, at der ikke gemmes våben i UNRWA's skoler, som det tidligere er blevet afsløret?

Ubesvaret

22-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 46

Kan ministeren bekræfte, at UNRWA har gennemført de nødvendige trin for at bekæmpe hadtale i deres rækker trods tidligere tilfælde gennem nu flere år?

Ubesvaret

22-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 45

Vil ministeren kommentere de oplysninger, som fremkommer af Politiken-artiklen den 17. november 2023 ”»Virkeligheden overgår vore vildeste drømme«: Ngo kritiserer FN-ansattes jubel over massedrab på israelere”, herunder at: - opslag fra UNRWA-lærere hylder angrebet på Israel den 7. oktober? - UNRWA-ansatte opfordrer til nedskydning af civile palæstinensere, som forsøger at flygte fra angrebene på Hamas' tilholdssteder? - børn i Gaza optræder som bevæbnede militskrigere, der tager gidsler ved afslutningsceremonier i børnehaver? - en UNRWA-rektor hilsner "den storslåede oktober" velkommen, og om det er foreneligt med neutralitetsprincippet i FN's organisationer?

Ubesvaret

22-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 44

Vil ministeren tilkendegive sin holdning til, at UNRWA finansieres i stort omfang af vestlige lande, inklusive Danmark, mens deres ansatte skriver opslag, der hylder angreb på Israel?

Ubesvaret

22-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 43

Vil ministeren kommentere artiklen ”»Virkeligheden overgår vore vildeste drømme«: Ngo kritiserer FN-ansattes jubel over massedrab på israelere” bragt på politiken.dk den 17. november 2023 og i forlængelse heraf tilkendegive, hvorvidt ministeren har tillid til de ansatte i UNRWA, og om ministeren mener, at UNRWA afhjælper de ulykkelige konsekvenser af konflikten eller forstærker dem?

Ubesvaret

22-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 42

Ifølge IFU indebærer reformen, at IFU’s forvaltede kapital stiger fra 15,6 mia. kr. (2022) til omkring 35 mia. kr. i 2030. Reformen finansieres via to hovedspor: i) kapitalindskud via udviklingsbistanden på 500 mio. kr. årligt i perioden 2024-2030 og ii) adgang til låneramme i Nationalbanken for 13,7 mia. kr. frem mod 2030. Det fremgår desuden af det foreliggende forslag til Finanslov for 2024 (§40.21.02), at når IFU optager genudlån hos Danmarks Nationalbank til finansiering af Verdensmålsfonden, vil eventuelle tab på lån blive dækket over udviklingsbistanden, mens det for Danmarks Grønne Fremtidsfond (§ 40.21.06) fremgår, at ”Der er fastsat en risikopræmie på 1,75 pct. p.a. af nominelt udestående. Heraf betaler IFU for modtagelsen af genudlån en provision til staten på 0,15 pct. af nominelt udestående og de resterende 1,60 pct. finansieres af § 6. Udenrigsministeriet”. Vil ministeren i den forbindelse redegøre for: - hvad er begrundelsen for de to forskellige modeller (hhv. dækning af konkrete tab og risikopræmie)? - hvor høj dækningen har været de sidste 5 år for hver af de to modeller? - hvorfor der skal betales risikopræmie, når der samtidig sker et kapitalindskud i IFU, som vil give bedre mulighed for at absorbere eventuelle tab? - hvorfor risikopræmien er sat så højt som 1,75% for Danmarks Grønne Fremtidsfond? - om der er tidligere eksempler på, at en forøgelse af IFU’s låneramme har ført til krav om betaling af risikopræmie?

Ubesvaret

20-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 41

Er forslaget til reform af Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), som Mette Frederiksen præsenterede under FN’s 78. Generalforsamling, indarbejdet i det foreliggende forslag til Finanslov for 2024? Der henvises til ”Reform af dansk udviklingsfond øger indsats i udviklingslande med op til 15 milliarder kroner”, ifu.dk den 18. september 2023.

Ubesvaret

20-11-2023
(2023-24)

URU Alm.del Spørgsmål 40

Det fremgår af UUI alm. del - bilag 24, at Udenrigsministeriet i spørgsmålet om optagelse af en juridisk person på den offentlige forbudsliste for donationer har vurderet, at der var risiko for utilsigtede udenrigspolitiske konsekvenser, hvorfor der er truffet afgørelse om ikke at optage den pågældende juridiske person på listen. Vil ministeren redegøre for, hvilken type af risiko der kan være så tungtvejende, at man fortsat vil tillade donationer fra en bestemt donor, selv om denne donor vil modarbejde eller underminere demokratiet og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder i Danmark via donationer?

Ubesvaret

20-11-2023
(2023-24)

Din søgning gav 64 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200