Retsudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 19 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling

L 80

Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om politiets virksomhed. (Initiativer mod åbenlys og systematisk handel med ulovlige stoffer).

Justitsministeriet

2023-24

L 77

Forslag til lov om ændring af lov om udgivelsen af en Lovtidende. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om alternativ offentliggørelse af retsforskrifter).

Justitsministeriet

2023-24

L 65

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud mod utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trossamfund).

Justitsministeriet

2023-24

L 51

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om skifte af dødsboer, værgemålsloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Digital behandling af tvangsopløsningssager og dødsboskiftesager, øget antal byretsdommere, anerkendelse af juridiske eksamener fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, terminaladgang til indkomstregisteret for Familieretshuset i værgemålssager m.v.).

Justitsministeriet

2023-24

L 12

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Afskæring af voldtægtsdømte personers mulighed for at afsone med fodlænke).

Justitsministeriet

2023-24

L 11

Forslag til lov om ændring af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Retskrav på erstatning og godtgørelse til ofre for terrorhandlinger begået i udlandet).

Justitsministeriet

2023-24

L 10

Forslag til lov om ændring af udleveringsloven. (Ændring af kompetencen i sager vedrørende anmodning om samtykke til yderligere strafforfølgning).

Justitsministeriet

2023-24

B 85

Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med afsoning og varetægtsfængsling i straksfodlænke.

Justitsministeriet

2023-24

B 82

Forslag til folketingsbeslutning om en revision af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

Justitsministeriet

2023-24

B 76

Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge det juridiske grundlag for at forbyde Hizb ut-Tahrir Danmark med udgangspunkt i opfordring til vold, ekstremistisk adfærd eller forstyrrelse af den offentlige orden.

Justitsministeriet

2023-24

B 68

Forslag til folketingsbeslutning om særlige straffe for hadforbrydelser begået mod jøder.

Justitsministeriet

2023-24

B 67

Forslag til folketingsbeslutning om kortlægning af chikane mod jøder i Danmark.

Justitsministeriet

2023-24

B 52

Forslag til folketingsbeslutning om inden for den eksisterende lovgivning at varetage hensynet til den offentlige orden og sikkerhed ved afholdelse af demonstrationer.

Justitsministeriet

2023-24

B 46

Forslag til folketingsbeslutning om at hæve strafferammen for personfarlig gentagelseskriminalitet.

Justitsministeriet

2023-24

B 26

Forslag til folketingsbeslutning om hårdere straffe for personfarlig kriminalitet.

Justitsministeriet

2023-24

B 21

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2023/977 af 10. maj 2023 om udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2006/960/RIA.

Justitsministeriet

2023-24

B 19

Forslag til folketingsbeslutning om politiets og domstolenes journalisering af og oplysning om signalementer.

Justitsministeriet

2023-24

B 11

Forslag til folketingsbeslutning om automatisk sigtelse for psykisk vold, hvis et barn er vidne til forældres vold mod deres partner eller børn.

Justitsministeriet

2023-24

B 9

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod flagning med fremmede nationers flag.

Justitsministeriet

2023-24

Din søgning gav 19 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200