Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 24 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde

L 181

Forslag til lov om ændring af investeringsscreeningsloven og lov om gasforsyning. (Særskilte tidspunkter for investeringsscreening i forbindelse med visse havvindudbud og andre større offentlige energiprojekter samt Energiklagenævnets nedsættelse og uafhængighed).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

L 166

Forslag til lov om statsligt udpegede energiparker.

By-, Land- og Kirkeministeriet

L 165

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og lov om varmeforsyning. (Bemyndigelse til at supplere og gennemføre EU-regler om fremme af vedvarende energi, herunder om at fastsætte regler om fravigelse af visse miljø- og naturbeskyttelsesregler, og justering af rammer for etablering af vedvarende energi-anlæg på havet uden for udbud).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

L 144

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Tydeliggørelse af dansk rets anvendelse på anlæg omfattet af loven i den eksklusive økonomiske zone og afskaffelse af kompensation for indfødningstarif for fremtidige havvindmølleparker).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

L 143

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Justering af satserne for grøn pulje, ændring af grøn pulje, bemyndigelser til at fastsætte regler om indberetning af oplysninger og offentliggørelse af oplysninger m.v.).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

L 118

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion. (Udmøntning af klimasyn fra grøn skattereform 2022 og implementering af nye krav til energiledelsessystemer og energisyn).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

L 117

Forslag til lov om rørført transport af CO2.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

L 106

Forslag til lov om ændring af vandsektorloven, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om kommuners afståelse af vandselskaber. (Styrkelse af økonomisk tilsyn og takstkontrol m.v. i vandsektoren).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

L 81

Forslag til lov om CO2-kvoter.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

L 56

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser. (En forenklet og hurtig ansøgnings- og tilladelsesproces for repowering af bestående elproduktionsanlæg på havet, tinglysning vedrørende elproduktionsanlæg i den eksklusive økonomiske zone, justering af administrationen af visse pristillægsordninger til VE-anlæg og forlængelse af frist for anmodning om udbetaling af tilskud).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

L 55

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om gasforsyning. (Forenkling af forretningsplanen og justering af den økonomiske regulering af den systemansvarlige virksomhed i el- og gassektoren m.v.).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

L 25

Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen og lov om tinglysning. (Gennemførelse af de resterende dele af grunddataprogrammets delaftale 1 og tilpasninger i forhold til Danmarks eksklusive økonomiske zone).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

L 24

Forslag til lov om ændring af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger, lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v. og lov om Forsyningstilsynet. (Ændring af administrationsmodel for indefrysningsordningen og præcisering af Forsyningstilsynets opgavevaretagelse).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

B 189

Forslag til folketingsbeslutning om en præcis metode til målopfølgning for 2025- og 2030-klimamålene.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

B 180

Forslag til folketingsbeslutning om at flytte ansvaret for Danmarks klimaberegninger til et uafhængigt organ.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

B 155

Forslag til folketingsbeslutning om at demokratisere olie- og gaspolitikken.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

B 148

Forslag til folketingsbeslutning om at indføre tilladelse til test af atomreaktorer og indføre klare regler på området.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

B 125

Forslag til folketingsbeslutning om at fremme solceller på offentlige og industrielle tage og at undgå solceller i naturen.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

B 112

Forslag til folketingsbeslutning om at indføre fradrag på varmepumper.

Skatteministeriet

B 109

Forslag til folketingsbeslutning om dansk udtrædelse af energichartertraktaten (ECT).

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

B 83

Forslag til folketingsbeslutning om en afgift, der sikrer grøn omstilling af flytransporten.

Skatteministeriet

B 79

Forslag til folketingsbeslutning om at nedsætte en grøn grundlovskommission.

Justitsministeriet

B 78

Forslag til folketingsbeslutning om at sende nettilslutningsopgaver i udbud.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

B 77

Forslag til folketingsbeslutning om en afgift på brugen af privatfly.

Skatteministeriet

Din søgning gav 24 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200