Tilfredsstillende udmøntning af varmechecken på trods af fejl i udbetalinger

01.06.2023

Statsrevisorerne har den 1. juni 2023 afgivet Beretning nr. 18/2022 om varmechecken med denne bemærkning:

Udbetaling af varmechecken blev vedtaget ved lov af Folketinget i april 2022. Da der i august 2022 blev udbetalt ca. 2,4 mia. kr. til knap 405.000 husstande, var der både eksempler på husstande inden for målgruppen, der ikke havde modtaget en varmecheck, og eksempler på husstande uden for målgruppen, der havde modtaget varmechecken. 

På den baggrund anmodede Statsrevisorerne om denne undersøgelse af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets udmøntning af varmechecken og omfanget af fejludbetalinger.

Det var en politisk prioritet, at udbetalingen af varmechecken skulle ske hurtigst muligt. Folketinget besluttede derfor, at varmechecken skulle tildeles automatisk på baggrund af registerdata og uden ansøgning, hvilket rummede flere fejlkilder for udbetalinger uden for målgruppen.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har dokumenteret risici og fejlkilder, før lov om varmecheck blev vedtaget af Folketinget. Der har dog ikke været et fagligt grundlag for at kvantificere andelen af fejl i Bygnings- og Boligregistret (BBR). 

Statsrevisorerne finder det også tilfredsstillende, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har udført en række relevante kontroller, efter loven blev vedtaget. 

Statsrevisorerne finder det imidlertid ikke tilfredsstillende, at Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets kontrol med beregningen af, om husstandsindkomsten lå over den lovbestemte grænse, har været utilstrækkelig. Ministeriet vurderer således, at der ved en fejl er udbetalt ca. 83 mio. kr. i varmecheck til ca. 13.800 husstande, fordi husstandsindkomsten overskred grænsen.

Statsrevisorerne konstaterer, at omfanget af fejludbetalinger uden for målgruppen kan opgøres til i alt ca. 147 mio. kr., bestående af ca. 64 mio. kr. som følge af fejl eller mangler i data vedrørende 10.700 husstande og ca. 83 mio. kr., der er udbetalt uberettiget. 

Statsrevisorerne har derudover hæftet sig ved disse undersøgelsesresultater:

  • Den største udbetaling på knap 1,5 mia. kr. er udbetalt til husstande med individuelle gasfyr.
  • Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har dokumenteret risiciene ved den valgte løsning, før loven blev vedtaget, men har ikke kvantificeret risiciene, herunder risici ved at bruge oplysninger fra BBR.
  • I marts 2023 blev der etableret en frivillig tilbagebetalingsordning og en ansøgningsrunde for de husstande, der mente, at de var inden for målgruppen, men ikke havde fået en varmecheck. Kun 2 husstande har indtil maj 2023 tilbagebetalt varmechecken.
  • Ca. 34.500 husstande har i maj 2023 søgt om at få en varmecheck, fordi de mener, at de er inden for målgruppen.
  • Fejludbetalingen på ca. 83 mio. kr. blev først opdaget af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet selv i forbindelse med ansøgningsrunden i marts 2023. Fejlen i beregningen af husstandsindkomst blev hverken opdaget i forbindelse med datataskforcens møder, gennemgangen af metodebeskrivelsen på et møde på direktionsniveau mellem Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Energistyrelsens compliancegennemgang eller Deloittes revisionsmæssige gennemgang.

Ministerens svarfrist: 2 mdr.

Deltagere i statsrevisormødet:
Mette Abildgaard (KF), Leif Lahn Jensen (S), Mikkel Irminger Sarbo (RV), Serdal Benli (SF), Monika Rubin (M), Lars Christian Lilleholt (V) 

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen