Kritik af myndighedernes indsats for at sikre sammenhængende forløb fra psykiatrien til botilbud

01.06.2023

Statsrevisorerne har den 1. juni 2023 afgivet Beretning nr. 17/2022 om borgerforløb fra psykiatrien til sociale botilbud med denne bemærkning:

Over de seneste 10 år er der sket en stigning på ca. 30 % i antallet af borgere med psykiske lidelser, der behandles på et sygehus. Denne undersøgelse handler om et udsnit af borgere med psykiske lidelser, der også modtager eller har modtaget et botilbud i kommunen efter serviceloven.

Folketinget vedtog i 2019 en ændring af psykiatriloven. Formålet med lovændringen var at øge antallet af udskrivningsaftaler for at sikre sårbare borgere en bedre sammenhæng mellem indsatser i regioner og kommuner i forbindelse med udskrivning. 

I 2021 blev 18.740 borgere udskrevet fra indlæggelser i den regionale psykiatri. Blandt de borgere, der er i kontakt med den regionale psykiatri, modtager ca. hver 5. borger sociale indsatser i kommunerne. Undersøgelsen omfatter en dataanalyse af 1.893 borgere fra de 2 største kommuner i hver region i Danmark. Blandt disse borgere er de hyppigst forekommende diagnoser skizofreni og misbrugsbetinget psykisk lidelse.

Statsrevisorerne kritiserer og finder det meget utilfredsstillende, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet, regionerne og kommunerne ikke har sikret, at borgere med indlæggelser i psykiatrien og efterfølgende ophold i sociale botilbud har modtaget det lovpligtige sammenhængende forløb i forbindelse med deres udskrivning. 

Statsrevisorerne skal særligt pege på, at regionerne i 73 % af de 4.483 undersøgte sager ikke har overholdt psykiatrilovens krav om, at borgere skal udskrives fra indlæggelse med en udskrivningsaftale. 

Når regionerne og kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang koordinerer deres indsatser, er der risiko for, at situationen for borgere med psykiske lidelser og sociale behov forværres. 

Statsrevisorerne har hæftet sig ved følgende undersøgelsesresultater:

  • Rigsrevisionens gennemgang af 90 tilfældigt udvalgte sager har vist, at der kun i 19 tilfælde var udarbejdet en udskrivningsaftale, og at ingen af disse aftaler levede op til indholdskravene i vejledningen til psykiatriloven.
  • Region Hovedstaden og Region Sjælland har i henholdsvis 96 % og 94 % af de enkelte indlæggelsesforløb ikke udarbejdet lovpligtige udskrivningsaftaler.
  • Regionerne har ikke siden lovændringen i 2019 kontaktet ministeriet om tvivl om forståelsen af bestemmelserne eller om udfordringer med brug af udskrivningsaftaler.
  • Regionerne har for 81 % af indlæggelsesforløbene, hvor borgeren var hjemløs ved udskrivningen, udskrevet borgeren uden en udskrivningsaftale.
  • Der er indikationer på, at kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang visiterer udskrevne borgere til botilbud, som er godkendt til at dække borgernes behov. Fx er borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug i 52 ud af 91 tilfælde visiteret til et botilbud, som ikke er godkendt til at håndtere både psykiske lidelser og misbrug.
  • Borgere med psykiske lidelser og lange ophold på herberger har i 68 % af tilfældene opholdt sig på et herberg, der ikke er godkendt til borgere med psykiske lidelser.
  • Social-, Bolig- og Ældreministeriet har ikke i tilstrækkelig grad sikret, at Tilbudsportalen lever op til formålet om at give kommunerne sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger, når de skal finde egnede pladser på botilbud.

Statsrevisorerne gør opmærksom på, at undersøgelsen bidrager med ny tværgående og detaljeret viden, idet Rigsrevisionen har gennemført analyser på tværs af Sundhedsdatastyrelsen og kommunerne.

Ministrenes svarfrist: 4 mdr.

Deltagere i statsrevisormødet:
Mette Abildgaard (KF), Leif Lahn Jensen (S), Mikkel Irminger Sarbo (RV), Serdal Benli (SF), Monika Rubin (M), Lars Christian Lilleholt (V) 

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen