Menneskerettigheder

EU-Domstolen har i sin domspraksis anerkendt principperne i Europarådets europæiske menneskerettighedskonvention. Respekten for menneskerettighederne bekræftes i præamblen til fællesakten fra 1986 og er siden indarbejdet i artikel 6 i Traktaten om Den Europæiske Union (art. 6 TEU). Her får Domstolen domsmyndigheden for EU-institutionernes overholdelse af menneskerettighederne. Parallelt gives der en suspensionsklausul, som betyder en sanktionsmulighed over for medlemsstater, der groft og vedvarende overtræder de principper, Unionen bygger på.