Lovforslag

Din søgning gav 202 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Forslagsstiller Status Samling

L 189

Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Videreførelse af gældende tandskadeerstatningsordning m.v.).

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 188

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om opkrævning af underholdsbidrag. (Ændring af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, om forældelse af underholdsbidrag m.v.).

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 187

Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Håndtering af konsekvenserne ved afvikling af Danish International Adoption).

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 186

Forslag til lov om ændring af minimumsbeskatningsloven og ligningsloven. (Gennemførelse af OECD’s administrative retningslinjer om minimumsbeskatningsreglerne og ændring af listen over lande, der er omfattet af defensive foranstaltninger).

Skatteminister Jeppe Bruus (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 185

Forslag til lov om ændring af ejendomsskatteloven og ejendomsvurderingsloven. (Justering af reglerne om betaling af dækningsafgift på et foreløbigt grundlag og justering af reglerne om 2024- og 2025-vurderinger).

Skatteminister Jeppe Bruus (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 184

Forslag til lov om passagerafgift på flyrejser.

Skatteminister Jeppe Bruus (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 183

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love. (Gennemførelse af dele af aftale om grøn skattereform for industri m.v. fra juni 2022, ændringer som følge af emissionsafgiftsloven og udvidelse af adgang til ekstraordinær genoptagelse på afgiftsområdet m.v.).

Skatteminister Jeppe Bruus (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 182

Forslag til lov om afgift af CO2e-emissioner fra kvoteomfattede sektorer (emissionsafgiftsloven).

Skatteminister Jeppe Bruus (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 181

Forslag til lov om ændring af investeringsscreeningsloven og lov om gasforsyning. (Særskilte tidspunkter for investeringsscreening i forbindelse med visse havvindudbud og andre større offentlige energiprojekter samt Energiklagenævnets nedsættelse og uafhængighed).

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard ()

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 180

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om erhvervsuddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Ny opholdsordning på baggrund af uddannelsestilknytning m.v.).

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 179

Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer. (Tydeliggørelse af advarselsreglen og ændring af ordningen om fritagelse fra strafforfølgning i tilknytning til stofindtagelsesrum).

Justitsminister Peter Hummelgaard (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 178

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. og lov om mediestøtte. (Modernisering af public service-puljen, ændring af revisionsbestemmelser for de regionale TV 2-virksomheder, ændring af regler for aktindsigt for DR og de regionale TV 2-virksomheder og ændring af støttelofter for ugeaviser).

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 177

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 176

Forslag til lov om fravigelse af begrænsninger for anvendelsen af dele af arealerne i det almene boligområde Tingbjerg-Utterslevhuse i Københavns Kommune.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 175

Forslag til lov om anlæg af ny vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum i Københavns Kommune.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 174

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Fritagelse for genansøgning om boligstøtte efter bortfald på grund af Landsbyggefondens tilskud til midlertidige huslejenedsættelser).

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 173

Forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år. (Udmøntning af dele af forebyggelsesplanen målrettet børn og unge – tobak, nikotin og alkohol).

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 172

Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler. (Pligtmæssige lagre af kritiske lægemidler m.v.).

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 171

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Udvidelse af ordning om tilskud til tandpleje for udvalgte patientgrupper og bestemmelse om territorial gyldighed for Færøerne).

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 170

Forlag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og udlændingeloven. (Anbefalinger fra taskforce om udenlandsk arbejdskraft og ændring af gebyrer for autorisation af sundhedspersoner).

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 169

Forslag til lov om ændring af lov om betalinger. (Midlertidig lempelse af kontantreglen).

Erhvervsminister Morten Bødskov (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 168

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Bemyndigelse til at vedtage national kontrol med eksport af visse produkter med dobbelt anvendelse og indførelse af straffebestemmelser for ny national kontrol samt eksport til våbenembargolande).

Erhvervsminister Morten Bødskov (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 167

Forslag til lov om ændring af lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, lov om Planklagenævnet, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love. (Effektivisering af sagsbehandlingen i Planklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet og Energiklagenævnet m.v.).

Erhvervsminister Morten Bødskov (S)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 166

Forslag til lov om statsligt udpegede energiparker.

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin (V)

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

L 165

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og lov om varmeforsyning. (Bemyndigelse til at supplere og gennemføre EU-regler om fremme af vedvarende energi, herunder om at fastsætte regler om fravigelse af visse miljø- og naturbeskyttelsesregler, og justering af rammer for etablering af vedvarende energi-anlæg på havet uden for udbud).

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard ()

1. beh./Henvist til udvalg

2023-24

Din søgning gav 202 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200